DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Další přijatá poselství »

Recent Messages

The following messages are found only online here. They are not published in any books at this time

Květen 31 2003Úchvaté Tajemství
Říjen 30 2003Pracujte v harmonii v Mém Jménu
Prosinec 15 2003Ten, kdo žije ve Světle, se stává součástí Světla
Únor 05 2004Dával jsem ti lekce vznešené spirituality
Březen 02 2004Co je klíčem k poznání?
Duben 09 2004Má teologie je postavena na Pravdě a božské Lásce
Duben 12 2004Vysázel jsem tuto Vinici a nazval jsem ji: Opravdový život v Bohu
Srpen 20 2004Svítání přijde z Východu
Duben 26 2005Snaž se Mě potěšit, neboť to je to, co si přeji
Září 23 2005Četli Písma se zastřenýma očima
Leden 03 2006Pověřil jsem tě, abys mluvila v Mém Jménu
Leden 05 2006Byl jsem a stále jsem tvůj Učitel
Leden 06 2006Nést Můj Kříž je požehnání
Únor 13 2006Mé Srdce bylo dojato tvou, tak ubohou duší
Únor 28 2006Má Slova, která dávám, jsou odrazem Písma
Duben 24 2006Ten, který ti zpívá hymny, není nikdo jiný než Ten, který stvořil všechny věci
Květen 31 2006Svrhnu každou opozici Svou Láskou a Milosrdenstvím
Listopad 13 2006Modlitba pokání a vysvobození
Únor 08 2007Každý, kdo žije ve Mě, je částí Mé Církve
Leden 07 2008Poselství Panny Marie
Únor 15 2008Má Přítomnost je neustále s tebou
Červen 19 2008Dal jsem jim život, aby vydávali svědectví o Mém Vzkříšení
Říjen 05 2008Buď odrazem Mé Slávy skrze své skutky lásky
Srpen 27 2009Vedu vás, abyste zkrášlili Mou Církev
Listopad 28 2009Bolí Mě Srdce, když vidím, jak se tato generace hroutí a hyne - naléhavá modlitba k 24. výročí TLIG
Prosinec 14 2009Jahve je blízko, přichází rychle
Březen 01 2010Milosrdná láska je svatá, je to symbol Mé Podoby
Červen 17 2010Pomoz nám vidět naše hříchy Tvýma Očima
Červen 22 2010Opravdový život v Bohu je Mé Poselství
Duben 11 2011Jsem to Já, kdo rozpoutává větry a mořské bouře
Duben 27 2011Mám pod kontrolou každou situaci
Duben 29 2011Odhalil jsem ti stav Své církve
Květen 05 2011Promluv k Mému lidu a připomeň jim...
Květen 09 2011Mé Srdce lká jako smutné tóny flétny
Květen 16 2011Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
Květen 18 2011Neproklínej Svého Krále! Neprovokuj Jeho Spravedlnost
Červen 24 2011Tobě a této generaci dávám bohaté učení o Duchu svatém
Prosinec 08 2011Já jsem na tvé straně, odhodlán tě chránit, podporovat tě
Prosinec 27 2011Důvěřuj Mi, stůj pevně a slož svou naději ve Mě. Nejsi sama
Únor 03 2012Budu čistit tuto zemi plamenem a utrpením
Květen 22 2012Já jsem Bránou Naděje
Leden 11 2013Cesta, kterou jsem před tebou rozvinul, nemá chybu
Únor 21 2013Já jsem na tvé straně, odhodlán tě chránit, podporovat tě
Květen 13 2013Své Církvi daruji novou nádheru
Květen 18 2013Zapomněli jste, že od Otce pochází obojí, Milosrdenství, ale také hněv?
Září 17 2013Budu pokračovat ve vylévání vody z Pramenů života
Září 23 2013Rozšiřování Mého Poselství tímto způsobem Mě též oslavuje
Listopad 05 2013Řekni jim, že jsou radostí Mého Srdce
Prosinec 06 2013Vše je nocí pro ty, kdo nechtějí vidět
Prosinec 11 2013Vládnu s Majestátem a s Autoritou, neodbytně a s Milosrdenstvím
Leden 14 2014Jsi dědičkou tohoto Poselství
Únor 17 2014Když říkáš Má Slova, mluv beze strachu
Duben 08 2014Ukáži Svou Slávu skrze Dům Východu
Duben 27 2014Toto Poselství, které se stane širším než oceán, je darem Moudrosti
Červenec 29 2014Bude pláč na každém náměstí
Srpen 04 2014Tento Hymnus Lásky daný vám všem povede každého k pokání
Září 09 2014Má Láska byla zjevena na samém Počátku
Listopad 17 2014Chci, aby Mne poznaly jako svého Boha a Otce
Listopad 25 2014Můj Duch jako slunce dopadne na mnohé duše
Prosinec 08 2014Toto je mé poslední varování
Únor 04 2015Toto je doba, kdy tvá neprozíravá generace potřebuje pokrm z nebe
Duben 10 2015Holy Friday
Červen 02 2015Nyní se brzy projeví Boží přízeň
Červen 22 2015Vryl jsem každé Své Slovo do tvého srdce
Srpen 10 2015Pán chce, abychom vstoupili do důvěrného vztahu s Ním
Listopad 28 2015Žádal jsem tuto generaci, aby konala pokání
Listopad 30 2015Jsem znám jako Učitel lidstva
Prosinec 13 2015Přišel jsem k vám, abych vyslovil, co si přeji od Své Církve
Únor 03 2016Každý dobrý a velkorysý skutek lásky má cenu v Mých Očích
Únor 09 2016Sjednotím Dům Východu s Domem Západu
Únor 12 2016Požehnaná duše, která dospěje k tomu, že Mě miluje
Únor 13 2016Pán nám dává naléhavou modlitbu (13. února 2016)
Květen 30 2016Přivedl jsem lidi, kteří Mě neznali, aby Mě poznali a milovali
Červenec 01 2016Zpívej světu Můj Hymnus Lásky!
Červenec 08 2016Mé Slovo říká, že Mé Mystické Tělo je Jedno!
Srpen 03 2016Láska ke Mně tě vede k ustavičné modlitbě
Září 05 2016Já utvářím ty, které miluji, tím, že je vystavuji zkouškám
Září 22 2016Boží povzbuzení pro čtenáře (s Vassuliným komentářem)
Listopad 04 2016Já jsem Tvůrcem všech věcí
Listopad 28 2016Král králů oděný v Majestátu, Pán nade vším
Květen 09 2017Jsem ti vždy nablízku na tvých misích
Květen 30 2017Řekl jsem, že budu tvým průvodcem a rádcem
Červenec 26 2017Mou touhou je přivést každého k obrácení a ke spáse!
Srpen 31 2017Můj vznešený plán
Září 18 2017Můj Duch Rady Tě povede
Září 24 2017Já žiji v tichu tvého srdce
Září 25 2017Člověk, který spoléhá na Mne a Můj Zákon, bude pod Mou ochranou
Listopad 29 2017I am displaying the riches and splendor of My Kingdom and the Glory of My Majesty
Prosinec 11 2017Šťastný člověk, který rozjímá Má Slova a otevírá své srdce, aby Mě přijal
Leden 16 2018Já jsem tvůj Duchovní Vůdce a Rádce
Duben 27 2018Má Láska bude zjevena v melodii, verších a ctnosti
Květen 31 2018Sestupuji ve tvých časech, abych zapálil tuto generaci
Červen 18 2018Proradná generace! Vypudila jsi Nás ze svého života

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Buď pomalá v hněvu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Zavlažím Svůj sad
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Postní duchovní obnova
Přijměte pozvání ke ztišení a rozjímání
 
Všechno nejlepší, TLIG!
2018-11-28
 
Kéž otec John Abberton odpočívá v pokoji
Život máme žít podle Boží vůle

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message