DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Moudrost je dostupná každému ctnostnému srdci

15. ledna 2023

můj Bože, jsi ve všech věcech, které jsi stvořil, což ale neznamená, že nejsi vně (mimo) všech věcí; Ty jsi všudypřítomný, přesto Tě nelze pouhým okem spatřit…

Mé dítě! slyš Mne: podívej se na sebe... Já, Nestvořený a Nedosažitelný, a přesto jsem přišel k tobě, ubohému stvoření, abych ti zjevil Svou Svatou Tvář a skrze tebe i mnoha dalším. Připoutal jsem tě k sobě pouty lásky a dokonce žiji ve tvé duši; což jsem za tebou nepřišel tímto mimořádným způsobem, kdy mě nevidíš svýma očima, ale svým duchem, a kdy přestože Mě neslyšíš svýma ušima, Mě slyšíš skrze Mého Svatého Ducha?

vím, že Tě nikdo nemůže popsat a tvrdit, že dosáhl Nevýstižného, Nedosažitelného, přesto jsi mě jakýmsi záhadným způsobem učinil netečnou vůči tomuto světu výměnou za vhled do světa Neviditelného; nikdo nemůže popsat Boha, a přesto jsi za mnou přišel a dal ses mi poznat jako náš Otec! někteří se s Tebou setkali jako s El Šaddai, jiní jako s Ohněm nebo jako se Světlem, a mnoha dalšími způsoby, ale nám v našich časech se dáváš poznat jako Otec; toužíš po tom, abychom Tě poznali důvěrným způsobem a porozuměli Tvé otcovské lásce; tyto dvě věci pro Tebe mají velkou cenu!1 a tak se modlím, aby se naplnilo, po čem toužíš a aby Tě každý tvor poznal a porozuměl Ti;

pojď: čím více prostoupíš do Mých hlubin, do nitra svého Boha, tím více Mi budeš rozumět a tím více Mě budeš znát; porozumíš Mým Pohnutkám a Mé Vůli; proto se modli, Má milovaná a bude ti dáno porozumění; vzývej Mě s láskou a Duch Moudrosti na tebe sestoupí, aby Mě dal poznat i Tobě; buď spřízněna s Moudrostí a Já ti požehnám a obdařím tě Moudrostí, která se Mnou sdílí Můj Trůn, pojď tedy a hleď si Jí, neboť Ona je tvým Domovem;

přivítej Mě jako svého Otce, aby ses stala Mým dítětem a měla podíl2 na Mém Království a tvém Domově; nenaříkej a neběduj a nezůstávej netečná; Moudrost je dostupná každému ctnostnému srdci; objevuj Mne, Mé dítě, a nepřestávej Mě hledat; hledáš Mě, svého Boha? jsi horlivá Mne nalézt? pojď, výhonku Mé Révy, vylez ze své kukly, a Já tě budu učit neposkvrněnému životu; stvořil jsem vás, abych z vás všech učinil bohy v účastenství, adoptivní syny a dcery Nejvyššího;

zapomněli jste, že se všichni svatí stali bohy tím, že byli adoptováni? proto jsem vás učil, abyste umírali sami sobě a pokořovali se, abyste tak obdrželi pokoru nutnou k vašemu zbožštění; všichni jste předurčeni stát se Mými spolupracovníky, vládnout a panovat se Mnou; ale tento dar nemůže být udělen, aniž by došlo k proměně ve vaší duši; vzhledem k vaší přirozenosti jste všichni schopni zaprodat se zlu, přesto mohu každého, pokud Mi to dovolí, učinit neúplatným; chápeš, Mé dítě, ti, kdo byli zbožštěni, Mě budou schopni vnímat jako svého Otce; vedeni Duchem, budou patřit  na svého Stvořitele a pravého Otce; po tom toužím, dovolit každému, aby měl účast na Mém Božství; pak se možná zeptáš: „co člověk získá, když pozná Boha?“ když Mě poznáš, budeš uchvácen Velikostí Mé lásky, na kterou nikdy nezapomeneš; a tak získáš Život; to je to, co získáš;

stejně jako matka, která učí své dítě, jak se chovat, k vám v této době přicházím i Já, abych vás učil kázni a odhaloval vám, že Já jsem vaším skvělým a jedinečným Dědictvím, abych obracel a upíral váš zrak na to, co je správné a co neubližuje vaší duši; přicházím, abych ukončil vaše uctívání bezcenných věcí;

co se týče daru Porozumění Mně, tento dar osvítí vaši duši, protože Duch Svatý, který s vámi rád sdílí Své Poznání,  bude Tím, kdo vám dá tento Dar rozumět Mně a tomu, čeho si máte nejvíce cenit během vašeho pozemského života; On vám přinese poznání, že máte usilovat o odmítnutí všech světských bohatství, odmítnutí vší pozemské slávy a moci, že by měli ve vašich očích všechny tyto věci ztratit svůj lesk a stát se pro vás ohavností, neboť Duch Svatý vám dá pochopit, že nad tím vším a na čem skutečně záleží, je být schopen přijít ke Mně, vašemu Bohu a žít ve Mně; vaše porozumění Mně bude růst a čím hlouběji budete pronikat do Mě, jak už jsem řekl, tím lépe Mi budete rozumět; a poté vaše duše obdrží mnohem více radosti, lásky a pokoje z vůně Mého Srdce a nic z tohoto světa nenaruší pokoj, který jste do své duše přijali, proto, Mí nejdražší, zaměřte své myšlenky na Mě, svého Boha, aby v nich nebylo nic jiného než Já;

tolik z vás dnes prochází souženími3 protože, Mé drahé milované děti, v tomto hříšném stavu, ve kterém se nachází vaše duše, jste oběťmi materiálního světa, který vám nemůže dát pokoj, radost ani lásku; sami nemáte sílu naplnit všechno to, co po vás žádám, což je jeden z dalších důvodů, proč k vám v této době sestupuji tímto způsobem, abych vám zjevil Svou Svatou Tvář a citlivě vás vyučoval; Duch Svatý, Přímluvce, je dnes vaším Učitelem a skrze Něj poznáte a porozumíte Mně, svému Bohu; a tak vám všem pomůžu skrze Milost…

slyš Mě: Mé dítě, vzpomínáš si, jak jsem řekl, že tě k Sobě připoutám pouty Lásky? tato pouta jsou pouty věčnými!

a z toho mám velikou radost!!!

chtěla bys Mi něco říct?

ano, chtěla…

cokoliv Mi chceš říci, ať je k prospěchu a k užitku Mého lidu, aby ve Mně rostla jejich víra, naděje a láska;

Jahve, jsi Všemohoucí Král, vznešený ve Své Slávě; nejdříve bych ti chtěla z celého srdce poděkovat, že jsi vyslyšel, co jsem ti řekla během Svaté Liturgie; ano, v přítomnosti Tvých Andělů; ale nyní…

 ano?

už se mi nedostává slov…

dovol Mi, abych ti pomohl…

 kéž by mi Tvá Paže pomohla...

 nyní piš;4

když je pro mě těžké najít vhodná slova
k vyjádření svých myšlenek,
tak volám k Tobě a Ty mi odpovídáš;
mohu tedy říci, „pomoc ke Mně přichází od Jahveho,“
který stvořil celý vesmír;
to, co bych chtěla každému předat je svědectví;
přesvědčivé svědectví, což jsem již udělala
na většině svých shromáždění;
chtěla bych ale říci, že když tak činím,
tak se nikdy nemohu ubránit pocitu,
že mé svědectví není úplné a ani teď nejsem přesvědčena,
že bude úplné a dokonalé,
neboť jak by někdo z nás mohl popsat Tebe,
mého Věčného Boha, když ho navštívíš?

Sláva Boží se mi zjevila několikrát,
jednou dokonce s escarchas 5,
mě, která jsem pouhým stvořením z masa a kostí,
vyhnanec, který ještě stále chodí po této zemi;
Ty, Všemohoucí, jsi mi toho dne jasně ukázal Svou Slávu
a během tohoto Majestátního setkání,
má duše ohromena Boží Přítomností byla očištěna
od své poskvrny a oděna radostí;
Stvořitel, jehož nádhera a oslnivý jas, moc a krása,
které přesahují všechny známé i neznámé divy,
byl najednou se mnou;
byl zde, aniž by mě nějak upozornil,
Alfa a Omega, toho dne tiše vstoupil do mého pokoje,
do prostoru, který byl příliš malý na to,
aby Ho pojal, a stál přímo vedle mě!
Ty, Alfa a Omega, který v sobě obsahuješ celý vesmír,
jsi sestoupil ze Svého Královského Trůnu,
odložil jsi Svou Korunu a Žezlo Své Královské Moci
a všechnu Svou Slávu,
abys přišel a navštívil mě v mém pokoji?

sklonil jsi se ke mně, abys mi dal zaslechnout Tvé Slovo,
Které když bylo odhaleno, dalo Světlo mé duši;
něžně jsi uschopnil uši mé duše, aby slyšely Tvé Slovo;
jak jen jsou požehnáni ti, kdo slyší Tvůj Hlas!
Půvab je rosou na Tvých Rtech,
Majestát a Nádhera mě osvěcují;
Tvá Přítomnost upevnila mého ducha,
takže jsem se nijak nebránila,
ani jsem se nebála či nesnažila utéct,
protože Svou láskyplnou Přítomností a Otcovskou něhou
jsi uchvátil mé srdce pohledem na Jahveho,
který mě naplnil vroucností
a stále v úžasu  jsem s radostí zvolala:
„ó, nyní nás Jahve může zachránit z naší bídy6 
a přijít na pomoc tomuto ubohému světu“, pamatuješ?

pamatuji! a Já jsem odpověděl: „věříš, že vám mohu pomoci?“

a já jsem řekla: „ano! můžeš;“

Já jsem se tě zeptal: „proč?“

a já jsem prostě řekla: „protože Ty jsi Bůh!“ a pak ses na chvíli odmlčel…

ano, ale musel jsem, protože Mým Plánem Spásy bylo pozvednout tě a zapsat všechno, co jsem uchoval pro vaše Časy, pro tuto umírající generaci  a nabídnout Nebeský Pokrm hladovějícím; osvobodit vězně z pout hříchu, nechat Nebesa sestoupit na zemi, dát spravedlnost těm, jimž byla odepřena; uzdravit zlomená srdce a připomenout jim, odkud skutečně pochází a že Já jsem jejich Otec! poté jsem  k tobě přistoupil a pozvedl tvé oči ke Mně, aby Mě tvá duše poznala a abych připomenul tobě i ostatním, že váš domov je jedině v Nebi a nikde jinde;

                                    Já jsem váš Domov…

strhl jsi závoj, který halil mé oči,
obnovil jsi mou paměť a zaslechnout Tvé Slovo stačilo,
aby byly z mých očí odplaveny nánosy bahna
a já s radostí přijala Tvá Slova,
která mi připomněla, že patřím Tobě a nikomu jinému,
že jsem Tvé dítě, že Ty jsi mě stvořil,
že jsem tvá setba a že Ti patřím!

i když jsme nepatrná stvoření, tak máme úžasného Otce,
na Něhož ale tolik z nás zapomnělo,
zapomněli jsme, kdo nás stvořil!

od chvíle, kdy jsem zakusila Tvou Sladkost
a Tvou Otcovskou Lásku,
která mě naprosto ohromila svou důvěrností,
se kterou jsi ke mě přistupoval, jsi se stal Mou Písní,
kterou zpívám ve Tvých Shromážděních,
abych s tvou pomocí ukazovala cestu národům
a vedla je do Královského Domu a do Srdce Jahveho!

Nebesa a celé Zástupy Andělů pak ohlašovali Tvou Slávu: 
„zde je Jahve Sabaot, jež sestupuje z klenby Nebes,
aby se setkal se Svým potomstvem
a aby se s ním zasnoubil jako Ženich7 
rovněž přichází jako Otec, Svatý Svatých,
aby se s radostí setkal se svým potomstvem
a dal Světlo jejich očím
a aby přetvořil jejich srdce z kamene
v srdce z masa a kostí;“

náš Otec v Nebi má něžné Srdce,
které se těší z ryzího srdce a raduje se ze Svých dětí,
které mají upřímné srdce;

od té chvíle bylo mé srdce připoutáno k Jeho Srdci,
aby kráčelo s Jahvem v zemi živých;
mé srdce jásá i má duše se raduje,
když jsem poznala, kdo je můj Otec;
neboť On je rovněž Mým Domovem, Mou Přízní,
Mou Rodinou a Mým Životem;
On je Mým Skutečným a Dokonalým Rádcem a Vychovatelem, který nás poučuje slovy Moudrosti;

Jahve, Nejvěrnější, Strážce naší duše,
v těchto dnech k nám vztáhneš Svou Pravici
a dosáhneš každého,
aby mohl s radostí vzdát chválu Tvé Dobrotě
a hlásat Tvé Svaté Jméno budoucím generacím;
neboť oni budou vydávat svědectví o Tvé Shovívavosti
a o Tvém Milosrdenství lidem, kteří se ještě nenarodili; Amen

toto bys přála svým bratřím a sestrám? abych k nim vztáhl Svou Pravici?

ano…

slyš Mě: Já to tedy udělám, dcero… ať se každý modlí tímto způsobem a pro lásku, kterou ke Mně máte, vztáhnu Svou Pravici,

Otče, jsi tak štědrý! na každém ti záleží… nedostává se mi slov…

Má věrná Láska tě uzdravila a ještě mnohé uzdraví, dcero, nikdy tě neopustím; Já jsem tvým Útočištěm; proto odvahu, dcero, vždy se na Mě spoléhej; vdechuj Můj Dech, který tě udržuje naživu a silnou… ať se Můj Hlas rozléhá po celé zemi a rozšíří Má Poselství do všech končin světa; nyní jsi tužkou zaznamenala všechno, k čemu tě vedl Můj Duch, abys zapsala…

na Shromážděních bude Mé Slovo vycházet z tvých úst a poskytne potravu hladovějícím; přinese užitek a nikdy se ke Mně nevrátí, aniž by se naplnilo, ale dosáhne svého záměru;

nacházej svou sílu ve Mně a nikdy ti nebude nic chybět; žehnám ti, Mé dítě… Láska tě miluje…


1 Jer 9,22-23: Takto mluví Jahve: ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se udatný nechlubí svou udatností, ať se bohatý nechlubí svým bohatstvím! Ale kdo se chce chlubit, ať svou chloubu nalézá v tomto: že má rozum a zná mě. 
2 Zároveň jsem slyšela: „byla vítána v ...“
3 Zároveň jsem slyšela slovo ohněm.
4 Často mi Duch Svatý dává slova, aby mi pomohl zapsat, co chci říci, když to sama nedokážu kvůli své neschopnosti vyjádřit, co cítím ve svém srdci. 
5 Nebeské třpytky.
6 To bylo v době, kdy jsem ještě žila v Bangladéši, kde byla velká chudoba. 
7 Viz Iz 54,5 vždyť tvým manželem bude tvůj Stvořitel, Hospodin zástupů je Jeho Jméno.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message