DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Odhalil jsem ti stav Své církve

29. dubna 2011

Tvé nádheře se nic nevyrovná, můj Bože!

Já jsem, naslouchej! Omilostněná-mezi-mnohými-aby-pozvedla-Moji-církev, nedívej se za sebe, Můj Duch je Ten, kdo ti dává tuto neuhasitelnou žízeň být se Mnou. Tak nevzdoruj Mé Lásce.

Má duše lne s důvěrou k Tobě…

Ano! A to by měla. Já jsem tvá pevnost. Vymez svoji Lásku, kterou ke Mně máš, a Já tě budu chránit ode všeho pokušení, pojď, neboj se spočinout ve Mně a najdeš úkryt v Mém Srdci. Pokračuj tak, jak jsem tě naučil, ale též nikdy nezanedbávej svou domácnost.

Autority mé vlastní církve mne mají za ubožačku a opovrhují mnou, jak víš.

Pochopila jsi velikost Mé Lásky, kterou k tobě mám, duše? Položil bych znovu Svůj život, kdykoli by to bylo potřeba, právě pro tebe, drahá duše! Horlivost pro Můj Dům Mě stravuje a byl jsem a stále jsem připravený poslat toho nejmenšího z Mého stádce jako oběť. Od začátku jsme tě, Můj Otec a Já, vyvolili, abys byla v Naší přítomnosti a abychom tě učili v Našich Nebeských Nádvořích slova Moudrosti. Věděli jsme a řekli jsme ti, že impérium zlého tě bude štvát, aby ti sebralo odvahu, aby rozpletlo naše tkanivo a vytvořilo kolem tebe chaos. Pozvedne utiskovatele a bude tě bez milosti urážet. Ale též jsem ti slíbil, že budu tvým Strážcem, tvým Štítem a i když po tobě bude ten zlý a zkažený plivat svůj jed, tak nezakolísáš a nepadneš, ani nebudeš ochabovat, protože Má Síla tě bude podporovat. Já, Pán jsem učinil slavnostní přísahu: vzít tě do bezpečí, abych tě pozvedl1, formoval2, abys kráčela se Mnou a abys prospívala. Odhalil jsem ti stav Své církve a dal jsem ti porozumět, že ztratila Svůj lesk, a že je nutné, aby byla upevněna!

Kvůli Svému vlastnímu záměru jsem tě povolal, ne proto, že bys byla vhodná pro tento úkol, což ale ani Moji učedníci nebyli, když jsem je povolal. Takové jsou Moje metody. Já jsem vysoko nad každou Mocí a každou Svrchovaností, autoritou nebo Vyznáním nebo jakýmkoliv jiným jménem. Já Sám si stačím, nyní jsi též byla povolána a k Mé radosti jsi uvěřila.

Poslal jsem tě do světa přesně s tímto úmyslem: upevnit Svoji církev a sjednotit ji… takže se drž tohoto plánu. Odňal jsem ti ducha bázlivosti a dal jsem ti Ducha Statečnosti, odvahy a horlivosti pro Můj Dům.

Vassulo, slavnostně ti prohlašuji, že kdokoliv křivdí tobě, křivdí Mně. Že kdokoliv tě vyhání z Mého Domu pro tvé svědectví, vyhání Mé Slovo dané tobě. Jsi v Mé službě a každý, kdo tě bezohledně zostuzuje, bude mít podíl na utrpení těch, kteří bránili Mému Slovu, aby bylo rozšiřováno věřícím. Nepřicházím s mečem, ale s něhou, abych sjednocoval, se slovy pokoje, nabízejíc jim Své Srdce. Stala ses otevřenou knihou inspirovanou Mým Svatým Duchem. Když tě nyní tvoji obviňovatelé nespravedlivě obviňují, tak je to proto, že mě nepoznali a ani Mne nekontemplovali.

Nabízel jsem jim Své Srdce, ale oni se obrátili jinam, aby ho hledali. Jak dlouho se ještě budu muset dívat na Moje pastýře, jak vydávají neuvážená rozhodnutí o Mých Dílech? Nákaza, která je drží zpátky, je odpadlictví.

Pane, říci jim, že rozmlouvám s Bohem, je jako říci jim, že jsem mávla křídly a doletěla na měsíc!

Utišuj hněv Mého Otce a modli se za ně. Buď jako žalmista a žádej Ho, aby dal posečkat nebesům, aby neotevřela brány a nedštila oheň!  Aby dal posečkat větru a mořím, aby s běsněním nerozvířily a nevylily se z břehů, bouřící hněvem Mého Otce, a nepohltily celé národy. Sklizeň a pole budou zpustošeny, kněží padnou ze svých vysokých postů, přibude hřbitovů a hroby se otevřou, rozmnoží se mouchy kvůli hrozným nákazám a velké trápení dopadne na tuto generaci. Úředníci církve se budou bít v prsa, když si uvědomí, že jsem dokázal, že mám pravdu. Země se otevře a pohltí je zaživa. Můj Otec rozlícený vším, co vidí, když byla zapomenuta Krev a Oběť Jeho Syna, když byla pošlapána. Věř Mi, pýcha této generace překonala pýchu těch, kdo stavěli Babylonskou věž.  Ještě kolikrát a jak dlouho budou posměvači dávat na odiv svůj výsměch Mé Oběti? Takový člověk bude bezmocný, až přijde Můj Den planoucího ohně.

A co se týká tebe, zůstaň blízko Mě, zůstaň ve Mně a jasně sviť jako lampa ve tmě! Mi fovassé kanenan! Imé mazi sou!3  Pokoj tobě. Pojď se mi klanět a buď pro Mne jako balzám. Já, Ježíš tě miluji drahá duše. IC


1 Adoptoval mě.
2 Vychovávat a učit mě.
3 Řecky: Neboj se nikoho! Já jsem s tebou!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message