DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Svítání přijde z Východu

20. srpna 2004

Vassulo, věnuj Mi pozornost a dobře naslouchej. Zapiš každé slovo, které uslyšíš...

Svítání přijde z Východu. Nešeptej Má Slova, ale mocně je hlásej. Žádné zjevení tohoto druhu nezůstane skryto. Láska k bližnímu by měla být vaší hlavní starostí. Ať jsou tvá ústa naplněna Mými Slovy, která vydechují Moji vůni a provoní celý vesmír. Proto Mě odhaluj ostatním, aby také prospívali a radovali se. Vydávej svědectví a nedovol tvrdým srdcím ani lidem malé víry, aby ti brali odvahu. Já jsem je měl také kolem sebe v době, kdy jsem byl na zemi!

Já jsem Vzkříšení a Život a kdekoliv projdu, přivádím k  životu a věčnému světlu. Každého, kdo je na Mé cestě, chráním, ale běda těm, kdo Mi brání projít. V Soudný den potrestám jejich nevěrnost! Vassulo, shromažďuji Svou myrhu a balzám v každém obráceném Srdci, to samo ti může dodat odvahu. Už jsem získal velké množství duší, tak si nevšímej zrádných řečí, ale raději hleď na plody Mého Díla. Mé Dílo má připomenout každému pravý život křesťana. Tato umírající generace ztratila svoji důstojnost. Všichni mocní si navzájem lžou a z mých oddaných nezůstal téměř nikdo. Mám tedy zůstat potichu?

Nad Mým plodem je slyšet radostný hlahol  Mých svatých a andělů. Ano, dcero, pozvedl jsem tě, abych tě zušlechťoval. Ďábel byl vždy známý tím, že pozvedá své příznivce a vede válku proti Mému Dílu a proti těm, které jsem vyvolil a pomazal. Ti, kteří tě obviňují, jsou ti, kteří překrucují Můj Zákon a Evangelium, nazývajíce dobro zlem. Ale Já jsem k vám přišel se Svým Žezlem, abyste Mne napodobovali, abych vás shromažďoval a sjednocoval, povzbuzoval a dával naději, miloval a uzdravoval. Přišel jsem, abych upevnil Svou Církev. Pomazal jsem tě, abys mluvila v Mém Jménu. Možná nejsi uhlazený řečník, ale zkrášlil jsem tě Poznáním, abych tak zkrášlil Moji Církev a vedl ji k jednotě.

Den za dnem jsem tě vytrvale posílal svědčit tvým vlastním lidem1, ale oni Mi nenaslouchali, nevěnovali Mi pozornost. Přimlouvej se za ně...

Vassulo, od chvíle, kdy ti bylo skrze nevýslovnou milost dovoleno pozvednout Ženichův závoj a objevit Jeho Božství, od  chvíle, kdy jsi Mne odhalila, pokaždé když jsi v souladu s Mou Vůlí, odráží tvoje tvář Mou záři. Písmo říká, že každá duše, která Mne2 chce objevit v pravdě, se musí v prvé řadě kát, jinak její zastřená mysl zůstane zahalená, dokud se ke Mně neobrátí. Když Má Slova neproniknou tento závoj, pak tento závoj zůstává na těch, kdo nejsou na cestě ke spáse. Jejich otupená mysl vždy zůstane v temnotě a neobdrží světlo poznání Boha ani nebude schopna vidět Moji Slávu. Světlo Ducha, který obepíná vše a snímá závoj těm, kdo činí pokání a kdo se modlí, je svoboda. Duch bude přitahován upřímností, která je vyjádřená modlitbou vycházející ze srdce a On3 se stane vaším Utěšitelem, vaším Přítelem, vaší ustavičnou modlitbou. Tato neustálá modlitba, kterou já tak cením, neboť vychází ze srdce a zahrnuje vše, co děláte po celý den.

Jak jsem ti říkal na začátku4, měj svou mysl obrácenou k Východu. Světlo přijde z Východu a vše se promění v kvetoucí zahradu. Od začátku jsem Své Srdce upínal k Východu. Pokoušel jsem se skrze Svá volání očistit svět, ale ten stále zůstává ve špíně své zhýralosti. Neúnavně jsem volal, ale tato generace nenaslouchá a nedovoluje Mi očistit ji od její nepravosti. „Den Páně“, který na ně přijde, je překvapí...

Přijímám oběť, kterou Mi Východ nabízí, protože Mě uctívá s velkou horlivostí a velkorysostí. Tvá cesta zůstane za tebou jako stříbrná nit, jako návod, který pomůže zbytku světa, aby ho následoval. Stejně jako ovlivnilo Můj lid Áronovo požehnání, bude Východ ovlivňovat zbytek světa, aby Mne uznal jako svého věčného Boha.

V Mé Církvi nebylo nic ztraceno, spíše se lidem vytratila Církev z jejich srdcí. Svět dnes ve svém stavu mimořádné zhýralosti není naplněn pouze omyly, ale evidentně vyzývá Mé Božství a Můj Zákon. Jak v nich mám poznat Svou Církev? Přišel jsem, Má Vassulo, tímto způsobem, abych oživil ten malý zbytek života, který ještě zůstal v této generaci. Přišel jsem, abych ukázal ve vší moudrosti a porozumění, jak nekonečný jsem v Milosti. Modli se, aby viděli, a aby oči jejich myslí byly ozářeny tak, aby skrze toto světlo mohli uvidět, jakou nadějí je Mé projití tímto světem ve vašich časech pro vás pro všechny! Uč je, Má Vassulo, co znamená „smířit se s Bohem“. Uč je, co znamená být částí Mého domu5. Co se týče tebe, neodcizuj se Mi. Zůstaň ve Mně a buď jako vůně nabídnutá Mě, svému Bohu. Dal jsem tě této generaci jako znamení Mé veliké Lásky, kterou mám k vám všem.

Pověz Mi, může někdo změřit Mou velebnost? Od věků do věků zjevuji Svou mocnou Ruku, Svou nádheru a Svou slávu chudým v duchu. Sestupuji z výšin slávy, abych mezi vámi procházel a byl mezi vámi. Šťastné jsou národy, které Mi naslouchaly! Šťastní jsou ti, kdo uznali Má díla lásky! Šťastné jsou národy, které Mě vítaly jako déšť, který dopadá na vyprahlou zemi, aby ji zavlažil! Ať je každý z nich ve Mně požehnán. Mé Jméno je Ježíš Kristus a Já vpravdě stále konám zázraky. Když to říkám, žehnám ti, neboť Ty, Vassiliki, jsi zázrak, který jsem učinil před očima celého světa. Miluj Mě, Mé dítě a čiň skutky nápravy skrze svou lásku, kterou máš ke všem duším, jež projevují nezájem vůči Mně a nenávidí Mě a Můj Zákon. Čiň pokání za všechny ty, kdo bez přestání zarmucují a uráží Mé Srdce! Žehnám ti a dávám ti Svůj Pokoj. IC


1 Řecko-pravoslavná hierarchie a laici.
2 Pán měl též na mysli: „odhalit Ho“.
3 Duch Svatý.
4 Tohoto poselství.
5 Ef 2,19.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message