DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Za Mým Závojem je skryto Mé Božství

3. listopadu 2020

Pane, jedině Ty nás můžeš vtáhnout do pokojné a tiché kontemplace. Vtáhni nás do ticha Svého Srdce, kde může být pozvednut náš duch, aby vnímal Tvou Svatou Přítomnost a slyšel Tvůj milostný šepot, jak nás učí modlit se Modlitbu Sjednocení.

Přitáhni nás blíž k Sobě, do kontemplativní modlitby, která je beze slov, ale přesto pozvedá naši duši, aby povstala ve výšinách Tvé Slávy, kterou jí tento svět nikdy nemůže nabídnout, a umožnila nám proniknout do samotných hlubin Tebe, mého Boha.

Ach, dcero, jediné, co si přeji, je, nechat tě zmizet ve Mně a vyhladit naprosto všechno, co není láska. Budu živit tvoji touhu, Má lásko, aby zůstávala živá tvoje touha proniknout do hlubin Moudrosti, do samotného nitra Mne, Svého Boha.

Žádal jsi nás, abychom upřeli svůj zrak pouze na Tebe, abychom oddělili našeho ducha od pozemských věcí a dychtili pouze po věcech nebeských, které trvají věčně, které nikdy nepominou. Když jsi byl na zemi v těle, tak jsi mluvil s Otcem o Svých učednících slovy, „Oni nejsou ze světa, ani jako Já nejsem ze světa.” (Jan 17:16) Uč nás, abychom byli jako oni, odděl nás od světa, abychom náleželi pouze Tobě a ne světu

Nevěděla si, že když ses oděla do Mne jako do zářivého Roucha, které tě činí odlišnou od zbytku světa, tak už tomuto světu více nepatříš? Nevěděla si, že jsem vždy s tebou, ty, která jsi Mě Pila a přijímala Mne jako božský Pokrm?

Učil si nás, jakým způsobem se k Tobě máme přiblížit, abychom se s Tebou setkali a byli znovuzrozeni z Tvého Ducha, zanechali za sebou hluk a neklid tohoto světa, který tak rozrušuje naši duši, abychom tak byli schopni, v této harmonii znovuzrození, porozumět Tvé Vůli. Dnešní svět se ve své hříšnosti nikdy nepřestane zmítat, naplněn marným chaotickým neklidem, bezohledností a násilím.

Ty, kterou jsem vlákal daleko do pustiny, abych s tebou byl sám, neboj se Mě, protože Já ti ukážu, že Má Láska je opojnější než sladké víno a že tě provoní nardem a nejjemnějšími vůněmi. Pak jako sloup kadidla budu stát před tebou, oděn Důstojností, zatímco tvé srdce1 nabývající důvěry, bude ke Mně volat: „Vdechni na mne Své kadidlo, obmyj mě Pramenem Vody Živé, Původce Života, zaplav mne jako proudy vodopádu Svým požehnáním!”

Ó Pane, kolik požehnání vyléváš na moji nehodnou duši! Po všechny tyto roky jsi nás žádal, abychom se s Tebou smířili a abychom znovu nastolili mír v našich srdcích a sjednotili je s Tvým, neměli bychom se od Tebe nikdy vzdalovat. Co je skryto za Tvým Závojem?

Za Mým Závojem je skryto Mé Božství. Dávám Svůj Pokoj všem, kdo přicházejí v pokoře a lásce, a žádám je, aby se se Mnou smířili. Poté je vyzvu, aby přinášeli Mému lidu poselství pokoje. Mnou pomazaní olejem radosti, Mnou vyslaní, se tito tvůrci pokoje budou vznášet nad národy na křídlech holubice pokrytých stříbrem, aby je zálévali deštěm klenotů Mé zachraňující pomoci, aby všechny národy zakoušely rozkoše důvěrnosti Mého Nejsvětějšího Srdce.

Tvůj letmý pohled bezpochyby ozáří naši duši a dodá nám odvahy, abychom my, v těchto chvílích blaženosti, svedeni Tvou Božskou Láskou, pevně přilnuli k Tobě, abychom Tě znovu neztratili. Tvůj duchovní svět je náš Život, Tvé Království je náš Domov, a mají mnohem větší cenu, než všechny poklady světa. Ty jsi Nevyčerpatelný Poklad našeho života, nevyčíslitelné Bohatství, Radost našeho Srdce, svěžest naší duše, drahocenná Perla, Sám Život!

Přesně, Moje žačko, uchovala jsi Mé Slovo v sobě živé, neboť Já jsem Ten Jediný, kdo tě může učinit šťastnou a dát ti skutečnou, bezpodmínečnou Lásku. Ti, kdo Mne objevili, Mne mohou přirovnat k drahocenné Perle, k nevyčerpatelnému Pokladu, ke Stromu Života. Moje oslňující krása zaplavuje každého, kdo je se Mnou sjednocen a stává se jedním se Mnou, rozpuštěn v Mém Světle. Protože Já jsem Světlo světa. Já jsem jako křišťálový živý Pramen, který tryská jako proud světla podobající se vodopádu drahokamů, vylévajících se na zemi z Mého Trůnu. Kdokoliv Mne pije bude ještě více žiznit. Ti, kdo Mne pijí jsou Mými navěky, neboť se v nich stávám Pramenem dávajícím život. 

Ach, musím se ještě tolik učit! Vykupiteli a Ženichu: žádal jsi nás, abychom i na krátkou chvíli byli s Tebou sami a těšili se v soukromí ze Tvé Přítomnosti. Veď nás do ticha pouště, kde budeš něžně mluvit k našim srdcím, Ty a já, já a Ty, sami, kde budeme mít v soukromí, pod hvězdnou oblohou, radost jeden z druhého. Mám ráda, co si tehdy řekl o Izraeli Svému proroku Ozeášovi: „Proto ji svedu, zavedu ji na poušť a budu promlouvat k jejímu srdci.” (Ozeáš 2,16)

V těchto chvílích soukromí, daleko od vřavy světa, daleko od jeho chaosu, se pak budu těšit z Tvé Otcovské  a důvěrné blízkosti, neboť do mne budeš v této poušti vlévat Porozumění a Poznání Sebe Samého, které převyšuje jakoukoliv moudrost světa a moji schopnost porozumět, kterou bych měla, pokud bych náležela tomuto světu. Můj nezájem o poznání a porozumění Tobě bude minulostí, bude pohřben v zemi zapomnění, když teď budu kráčet po Cestě, kterou jsi pro mě připravil…

Na této poušti obdržíš více než toto. Budeš znovuzrozena ze Mne skrze milost, která převyšuje jakékoliv pomyšlení, a poté, co budu mluvit k tvému srdci, tvá duše pohrdne vším, co nejsem Já. Ano, budu lákat všechny, kdo se bezcílně potulují po této zemi jako temné stíny, jako mour, který zohyzdil jejich duši a připodobnil je Smrti, budu je vábit do pouště, a když budu mluvit k jejich srdci, jejich duše, dotčena Mou Něžnou Láskou, se ve Mě obměkčí a uklidní a oni se Mi odevzdají. Oději je tím, co jim schází, začnu je odívat Vírou, nepřítelem Mého nepřítele, který nesnese pohled na zářivý jas Víry, a od této chvíle se bude tato duše držet pouze Mého Slova a Já budu v této duši růst, zatímco ona se bude menšit. Pak bude naše duchovní jednota dokonalá. Moje laskavá Přítomnost bude zřejmá této duši, okouzlím ji Svými Slovy, neboť budu mluvit pouze duchovním jazykem a naplňovat ji Poznáním a Porozuměním Mně. Mé metody, jak pozvednout duši, jsou citlivé, vlévají do jejího nitra paprsky Mého Božství.

Ve svém poselství jsi mi Pane řekl, že pouhá Tvá Přítomnost Světla způsobí, že obdržím Moudrost a získám Boží přátelství, které Mi Bůh svěří prostřednictvím darů Poučení, těch darů, které osvítí mé myšlenky a skutky božským Poznáním a Porozuměním, darů, které jsi nám vždy chtěl nabídnout…

Já, Ježíš, jsem Zdroj tvého života. Duch Svatý ve Své milostivosti je Svědkem, který tě zná, vyučuje a osvěcuje tvé myšlenky. Dnes pozvedám apoštoly lásky, kteří jsou naplněni láskou, aby vyšli dosvědčovat světu, že Mě mohou poznat všichni lidé. Dnes, ve vaší době, Má milá dcero, jsem tě pozvedl, aby ses těšila z Přítomnosti Ducha Svatého a aby skrze Ducha Svatého, tebou vyslovená slova zapalovala ty, kteří naslouchají, aby vyšli s mocí a špetkou důvtipu (humoru). Tak ať každá duše zvolá v této poušti jako svatý Petr na hoře Tábor: „Mistře, je dobře, že jsme zde s Tebou.” (Mk 9, 5 a Lk 9, 33)

Mým potěšením jsi Ty, Tvá věrnost trvá od věků do věků, ponech mě uzavřenou ve Svém Srdci. Ty Sám sis mě vyvolil ještě před mým narozením, abych byla Tvým poslem, proto dovol Svému Svatému Duchu, aby mě obezřetně vedl ve všem, co podnikám, a aby mě chránil pod Svými křídly. Pak uvítáš a přijmeš vše, co vykonám.

Jako Král, který dává příkazy, Já, který jsem též tvůj Ženich, dám úspěch všemu tvému počínání, tak dlouho, jak zůstaneš sjednocena se Mnou. Po všechny tyto roky jsme cestovali společně a Já jsem ti ukazoval Své Království. Řekni Mému lidu, že jim bohatě oplatím za všechno jejich úsilí v rozšiřování Mého Poselství. Všechny vás miluji! IC


1 Pozn.překl.: „little heart″ - jeden z významů tohoto slovního spojení popisuje člověka, který kvůli svému svědomí ztrácí odvahu a potřebuje povzbudit.

 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message