DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Úchvatné Tajemství

31. května 2003

Má Vassulo, pokoj tvé duši. Vezmi tato slova a vtiskni je do svého srdce a do své mysli. Já jsem zde.1 Měj důvěru... Piš:

Dal jsem ti Své slovo, abys ho předala dál, jak jsem ti přikázal. Vložil jsem tento vzácný poklad do tvých rukou. Jsem Svrchovaný Vládce a jsem to Já, kdo rozhoduje a udílí radu. Žádné stvoření tudíž nemůže přijít a říkat Mi, kdy mám obdělávat Svou půdu a kdy ne. Žádné ze stvoření by Mi nemělo oznamovat, či radit, zdali se mám o vás starat nebo ne. Nikdo z vás by Mi neměl říkat, co mám dělat. Když cítím, že je nutné, abych Své kněze občerstvil vydatným pokrmem, a když vidím tuto generaci, že tolik potřebuje obnovit a nasytit Mými dobrými věcmi, budu  jednat svobodně. Nepotřebuji, aby Mi radili mrtví. Je psáno, že neduchovní člověk je ten, který nepřijímá nic z Mého Ducha. Vše se mu jeví jako nesmysl, je to nad jeho chápání, protože to může být pochopeno jen skrze Ducha.

V ten den, kdy jsem tě navštívil, jsem tě očistil od tvé viny. Pohlédl jsem na Svou zahradu, než nadejde Můj Den, a spatřil jsem pustinu. Věděl jsem, co jsi zač. Pečlivě jsem zkoumal každý tvůj čin. Všechny byly zapsány do Mé knihy. Tvé dny byly zaznamenány a sečteny dříve, než první z nich nastal. Přímo přede Mnou stála nekonečná pustina. Řekl jsem: „Navštívím ji žhnoucím ohněm a vyjmu její kamenné srdce a dám jí srdce z masa, aby oslavila Mé Jméno. Poté, co tak učiním, ji navštívím Svým Duchem a ona bude žít v Mé Milosti,2 takže jí bude dán Duch statečnosti, vytrvalosti a trpělivosti, dar bázně přede Mnou a zachovávání Mého Zákona Lásky. Obdařím ji Duchem Poznání a otevřu oči její duše, aby rozlišovala duchy. Pak ji srazím k zemi, odvleču na poušť, kam odvádím Své pomazané. Jakmile se tak stane, připomenu jí její zlé chování, aby si zošklivila samu sebe pro své hříchy a urážky, kterých se vůči Mně dopustila. Srazím ji hořkými výčitkami za to, že byla lhostejná ke Mně, svému Stvořiteli a Otci. V ten Den, kdy vyjevím její nahotu, se konečně skloní až k zemi.“ Pak jsem tě soucitně a s velikou něhou pozvedl k Sobě a držel ve Svém Náručí. Poté, co byli Moji andělé a svatí svědky tohoto zázraku, řekli:

„Jaký zázrak! Pán nebe a země a všeho, co povstalo k bytí, nyní zvítězil nad ubohostí. Tato suchá země, která byla ještě nedávno pustinou, nyní náleží našemu Pánu, aby zde odpočíval a uskutečnil v ní Své plány. Náš Pán ve Svém milosrdenství znovu zbudoval a zasadil to, co bylo zničeno, sláva a chvála Všemohoucímu. Ó, stvoření, raduj se, protože náš Pán a Král vysloví Svá přání, osloví vás skrze Svůj nástroj Svou Vznešenou Ódou. Toto vše vám bude darováno zdarma…“

Požehnán buď Bůh, protože se mi dostalo pomoci
a mé tělo znovu vykvetlo v Jeho Božské Přítomnosti.
Z celého svého srdce děkuji našemu Pánu.
Navěky budu dobrořečit svému Bohu,
mé rty Ho budou neustále chválit, že mi dovolil
kráčet ve Svých Královských Nádvořích…

Ten, kdo přijal požehnání, aby Tě kontemploval,
nemá žádnou jinou touhu nebo přání,  než aby byl v Tobě
a miloval Tě.
Už mi nestačí být na okraji pramene.
Jen pokud mě zavedeš dovnitř
a ponoříš mě do Svého Zřídla,
teprve tehdy budu cítit, že jsem uhasila svou žízeň...

Jsem Elixír Života a princip celého vesmíru po všechny věky a po celou věčnost tomu tak bude...

Úchvatné Tajemství...

Ale Já jsem tvůj Otec a ty jsi kost Mých Kostí, tělo Mého Těla, ve kterém mám zalíbení... Musíš přesně zachovávat všechna Má naučení, vždy mít na paměti své začátky, abys rostla v Poznání Mne, svého Boha. Z těchto Ód se bude každý schopen naučit Moudrosti a porozumět Písmu Svatému ve Světle Ducha Svatého, který osvětluje Mé Slovo, aby mohlo být dosaženo spásy skrze víru v Mého Syna Ježíše Krista. Ano, Vassiliki, jsem zde, abych tobě a všem ostatním připomněl, jak proměňuji pouště ve spousty vod a vyprahlé země v prýštící prameny.

Já jsem Pramenem tvého srdce, generace, a v každé hodině krize jsem s vámi, abych vás těšil a dal vám naději. Podívejte se na sebe, vy, kteří jste Mi dovolili, abych ve vás rozkvetl. Vzpomínáte  si, jak i vy jste kdysi byli jak prchající stíny? Kdybyste zůstali ve svém původním stavu, nedal bych se vám poznat. Požehnaní ti, kteří toužili pochopit a dali prostor Mé Přítomnosti chápajíce, že získat pravou svobodu znamená obejmout Mého Svatého Ducha. Všechna Má Díla jsou vznešená a plná Velebnosti. Ach, Mé Oči jsou stále upřeny na ty, kdo rozjímají o všem, co obsahuje Mé Slovo, kdo uvažují o jeho významu. Naleznou štěstí a smysl své existence a přitáhnou tak nebe3 až k zemi a do svého nitra. Je psáno:

„Kdo se bojí Hospodina, bude toto vše dělat. Kdo se přidrží Zákona, získá Moudrost.“4 Ano! I ty se můžeš setkat s Mým Svatým Duchem a vlastnit Jej a On tě přijme, jako se přijímá panenská nevěsta. Pak ti na Svatebním loži předloží Své Božské plány, které s tebou má,  zatímco ti ve Své nezměrné Lásce k tobě dá jíst chléb porozumění a pít vodu moudrosti. Pak tě zahalí do jasu nesmrtelnosti ve Své nesmrtelné nádheře. Milovník lidstva ti ukáže, jak budeš postupovat, abys Mu sloužila a milovala Trojjediného Boha. Budeme tě sytit Božskou něhou, proplétajíc Nás s tebou v Našem objetí. Znovu ti vytyčíme jasně a přesně cestu života.

Pojď a vydávej hlasité díky, chval Mě ve shromážděních a ať je tvé srdce vždy připravené přijímat Mé pokyny.

Ano Pane! Co mám říci?
Tvá Nařízení, Pane, jsou zpěvnými žalmy v mých uších
a Tvé Zákony Láskyplnou Ódou
neboť jsi mě navštívil…

Jednota a promluvy s Mým Bohem
předčí všechny rozkoše světa dohromady.

Jsem naplněna Tvou Láskou
a chválím Tvé Svaté Jméno, které mi umožňuje
přebývat ve Tvém Světle.

Lekce Poznání, které jsi mi vštěpoval, 
přemáhají moji duši,
Tvá Přikázání ztělesňují věrnost.

Zahalil jsi mě plameny,
zapalujíc mne jedinou touhou, rozpustit se v Tobě.
Když otevíráš Svá Ústa, abys něžně promluvil,
Tvé zjevené Slovo dává Světlo
nejenom mé duši, ale všem kolem mne,
protože věrnost je Jeho podstatou...

Často jsem celou noc vzhůru 
a ptám se sama sebe:

- Jak to, že tak mnoho z Tvých tvorů v Tebe přestalo věřit a jsou v tak obrovském odpadlictví?

- Pohled na tyto odpadlíky mě ničí, mnozí z nich Tě pronásledují, utiskují Tvoji Božskou Lásku a nazývají Tě „laciným mýtem“ ...

- Každý z nich přichází se svojí vlastní šílenou filosofií, kterou bezostyšně přednáší světu. Potírají Tvůj Zákon a chystají tak léčky pro slabé a váhavé. Ohrožují celý svět, že sejde z cesty.

„Přestože On Sám naplňuje jejich domovy dobrými věcmi.“5

- Na začátku jsem musela trpět v Tvém Ohni, chvět se v poušti a strádat mnoha dalšími způsoby… V těchto dnech stále trpím a trápím se pro nedostatek víry ve světě a proto, jak znovu a znovu nemilosrdně křižují Tvé Slovo.

- Pyšně vystavují svoji bezbožnost, jako kdyby objevili nějaký poklad, ale ve skutečnosti našli jen dehet a saze a svýma špinavýma rukama se snaží pošpinit celý svět.

- Když se zlo stalo všeobecnou normou …  Ty ve Své Veliké slitovnosti voláš jednoho ze Svých marnotratných synů, povoláš jednoho z nich a poté, co ho skrz naskrz protříbíš, pomažeš ho prorockým duchem, aby šel a bojoval se zlem a smýval vlastníma rukama dehet, který pokrývá tento svět.

- Může být nedůležitý a bezvýznamný, ale jeho silou je moc Ducha Svatého, a nedbaje na své pronásledovatele bude hledět jen na to, aby poslouchal Boha a konal Otcovu Vůli.

- Jako válečník, který byl povolán, aby s odvahou bojoval a bránil Církev, se nebude chvět, ale bude postupovat kupředu a hlásat, že Bůh je Veliký, Nejvyšší … oznamujíc tak Jeho Království...

- Dal jsi mu Své Slovo, aby oživil a prozářil jejich srdce, ve kterých přebývalo zlo, a smyl neřest, ale vše co na něj dopadá je „letargie“, „odmítání“ a „zpustošení“...

A tak bdím a sebe sama se ptám:

- Proč Jahve zahalil Svou Tvář před tolika ze Svých tvorů?

- Proč odpírá těmto filozofům vidět a kontemplovat Jeho Tvář?

- Proč je neumlčí?

Jahve je známý tím, že proniká stíny temnoty každé duše a já bych ráda věděla: Jakou mají tito lidé šanci dojít spásy? Nebo jsou všichni odsouzeni k smrti v pekelných plamenech?

Uzavřou s Tebou mír a smíří se s Tebou skrze nějakou zvláštní milost?

Proberou se někdy a uvítají Tvé Slovo jako Živé Slovo?

Tito odpadlíci se roztahují a ničeho se nebojí, protože jsou u moci.

Když Tě dnes veřejně popírají můj Bože, tak jsou si jistí, že sklidí aplaus, upevní svoji pozici a dosáhnou ještě větší popularity...

Ale ti, kdo Tě následují, jsou jimi znevažování v očích celé společnosti a zesměšňování. Jsou odháněni jako obtížný hmyz...

Sebejistě a pyšně říkají:

„Kde je ten tvůj Bůh? Kde je Jeho Sláva? A co se stalo se slavným Domem Páně? Byl vůbec někdy nějaký Dům?“

Už se zastav a nech Mne odpovědět na tvé otázky! Je to pravda, že nemám zalíbení v bezbožnosti, ale než odpovím na tvé otázky, rád bych se tě na něco zeptal.

Řekni Mi, co je jasnější než slunce? A pověz Mi, co vyřeší vášnivé spory? Kdo udrží na uzdě každá ústa? Můžeš Mi říci, jak řídím všechny tyto věci? Kdo může říci, co je dobré a co zlé v každém člověku? A jak mohu mluvit a jakým způsobem poznávám? Ptej se sebe sama a odpověz Mi…

Je to Duch Svatý, kdo je jasnější než slunce a je to On, kdo rozzáří každé srdce...

Ano, svrchovaný mocí, spravedlností, dokonalý v soudu, ale ne utiskovatel. Duch Svatý může přivést každého z těchto odpadlíků z nebytí k bytí. Může je obnovit skrze oběti, skutky zadostiučinění a modlitby, které Mi nabízejí Moji svatí. Vidíš, Má Vassulo, slitování člověka je omezené a nedosahuje Mého slitování, které zaobírá vše živé. Kárám je, napomínám a učím, abych je něžně přivedl zpět ke stádu.

A co se týče řešení vášnivých sporů, není to laskavé slovo?

Ano, slovo vyslovené s láskou může změnit celou situaci. Může zastavit války. Může rozehřát ledy a utišit bouře. Může uhasit oheň. Písmo říká: „Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu a vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli...“6

Tedy vhodné slovo má větší cenu než kus zlata.

Myslím, věřím, že jsi ustanovil Strážce po našem boku, aby nad námi bděl a vyjadřoval naše prosby způsobem, který není možné vyjádřit slovy.

Ano, je psáno, že jsem vám dal záruku Ducha Svatého. Přichází, aby pomohl každému v jeho slabosti, připomínal člověku jeho povinnosti a byl mu Obhájcem. Snažně prosí Mě, Otce, slovy: „Ušetři ho pádu do jámy, neboť jsem našel výkupné7 za jeho život.“ A tak jsem ho ušetřil, ušetřil jsem ho, aby nesklouznul do věčného ohně. Já8 mu dovoluji, aby svůj život strávil ve Světle9. Potom Mne bude chválit a oslavovat ... těm, kdo činí pokání, dovoluji, aby se vrátili … lidskou ušlechtilost opatruji s láskou jako zřítelnici Svého Oka.

Co se týče odpovědi na Tvé další otázky, Otče, tak nevím, jak řídíš všechny věci, a nikdy vědět nebudu...

Bez toho, že bys mi milostí dal vhled, nevím, co v sobě člověk nosí, ani netvrdím, že vím, jak Ty uvažuješ. Jsi Ohromující Tajemství vzbuzující úctu, Autor tohoto Hymnu Lásky, Autor Zjevení, Autor zachraňujících skutků po celé zemi.

Volám ve své ubohosti k lidem na této zemi, aby pozvedli své oči k Tobě. Dej všem, kdo milují Tvou zachraňující moc,  neustálý důvod říkat: „Bůh je Veliký“!

Co se týče mne, zraněné Tvou Láskou, zůstávám Tvým otrokem, jsem Ti k dispozici, vždy doufající, vždy toužící kvůli obnově, kterou dává Tvůj Svatý Duch celému lidstvu.

Bylo Mi líto této generace, proto jsem tě povolal a posiloval, abys zapisovala Má Slova. Takto je každý může číst, každý může mít užitek z Mých výroků. Chtěl jsem, abys hlásala Mou Otcovskou Lásku, Mou dobrotu a Mé slitování celému světu a jak zjevuji Své milosrdenství těm, kteří opravdu litují... Nyní dovol, abych ti odpověděl:

Jsem Všudypřítomný, a jak správně říkáš, jsem Úchvatné Tajemství. Ale jsou tací, kteří toto Tajemství popírají. Přesto Můj Svatý Duch, zdroj všeho, co vzniklo, pramen Poznání, je ochoten rozdávat Své dary celému lidstvu, dávajíc mu10  znamení a poučení skrze Své nevýslovné Světlo. Dovol, abych ti připomněl Mé Slovo. Je psáno, že Já, Bůh, vidím do nejhlubšího nitra člověka a bez ustání zkoumám jeho srdce, naslouchám jeho jazyku. Skutečně, Můj Duch naplňuje celý vesmír a je Tím, který drží všechny věci pohromadě. Vím, co v sobě nosí lidské srdce. Pamatuj, Mé Světlo je tak čisté, že proniká a prostupuje všechny věci na zemi, na nebi a v celém vesmíru…11  Znám všechny lidi a neunikne Mi ani šeptem vyslovená stížnost...

Duch je dárcem víry skrze milost. On je silou, do které vtěluje celé stvoření. Je zbytečné věřit tomu, že by lidé mohli vlastní silou dosáhnout Boha nebo porozumět tomu, co je Tajemstvím a co je nepochopitelné, pokud na ně sestoupí Můj Duch a nedá jim světlo porozumění, dokud jim nezjeví skrytá tajemství skrze zjevení. Vše ostatní není nic víc než pouhé domněnky. Viděla jsi ubohost kolem sebe, lidi, jejichž ruce jsou poskvrněny krví,12 marnotratníky a jim podobné.

Dovol Mi odpovědět ti: Když je otrok povolán v Pánu, stává se osvobozeným otrokem a svobodný člověk, povolaný v Pánu se stává Kristovým otrokem. Ale ti, kdo dnes rebelují proti Mně, se ve své rebelii stávají otroky zlého a ve svém odbojném duchu jsou v nepřátelství se Mnou, svým Bohem. Ptáš se: „Proč Jahve skryl Svou Tvář před tolika z těch, které stvořil?“ Vždy jsem zakrýval Svou Tvář před hříchem. Nemohu být přítomen tam, kde je nečistota13 nebo bezbožnost. Co se týče vašich filosofů, kteří vyhlašují válku proti Mně, je to kvůli tomu, že nestrpí nikoho nad sebou. Nabubřelí pýchou říkají:

„Sedím na trůně Božím.“14

Potom lstivě čekají, až půjde kolem spravedlivý, aby ho zbili a zničili to, co odporuje jejich způsobu života. Ptala ses Mne, Má Vassulo, zda je nějaká záchrana pro tyto lidi. Těší Mne zjevovat Své Milosrdenství, neboť jakkoliv početné jsou hříchy kohokoliv, milost je větší. Mohu je obdařit, aby viděli Mou věrnost, a že jsem připraven odpouštět jejich zločiny. Je psáno, že přicházím soudit tento svět spravedlivě a vynést pravdivý rozsudek nad národy.

Ó, co je člověk, že mu věnuješ pouhou myšlenku?
Přesto jsi nás učinil o něco málo menší než bůh.
Kéž Tě všichni lidé chválí a radují se
z Tvé Zachraňující Pomoci...

Dnes Vám dávám dar Svého Milosrdenství. Snižování Mých Slov vás neučiní dobrými, pokolení. V těchto dnech shlížím dolů z nebes na vás na všechny, nevšimli jste si toho? Jste jako děravé cisterny, které neudrží vodu. Mnozí Mne opustili a nebe stojí v úžasu nad touto rebelií. Při vašem zrození jsem naplnil vaše srdce pramenem živé vody. Plnil jsem vaše srdce Svou Přítomností. Teď jste vyschli jako prázdná cisterna, jste prázdní. Nemám potom zasáhnout? Obnovuji Své stvoření Vassulo, toto je začátek této obnovy.

Toto je Můj průchod mezi hroby, tímto rozlehlým hřbitovem. Můj průchod promění hroby v nádherné Katedrály naplněné Ohněm Mé Lásky! Nádhera Mé Přítomnosti v jejich nitru bude úchvatná. Z nebytí uvnitř hrobu, z temnoty jaká je v hrobě, bude Mé projití mezi vámi  tak nádherné a zářivé jako slunce. Stín smrti a temnota zla zmizí jako mlha v Mé zářivé Přítomnosti. Nesčetná jsou Má Volání a milost Ducha Svatého nikdy předtím nebyla tak zřejmá, jako ve vašich časech.

Ti, kdo mají krev na svých rukou, mohou říkat, co chtějí říkat a prohlašovat, co chtějí prohlašovat, ale Já změním je a jejich tvrzení, neboť pozvedám apoštoly a svaté, kteří budou zářit milostí Ducha Svatého na celé lidstvo. Vyučím je Já Sám, aby dosáhli stupně vysoké svatosti navzdory zjevné nelibosti jejich nepřátel, kteří jim neprokáží žádný soucit ani shovívavost. Ale Já jim dám ducha vytrvalosti, ducha tak statečného, že pouhá jejich přítomnost zatřese samotnými základy pekla, neboť budou oděni do slavné nádhery Mého Syna, Ježíše Krista a jejich jazyk bude jako dvojsečný meč. Svým světlem ozáří všechny, dobré i zlé, aby rozehřáli jejich srdce a oživili Mým Slovem všechna mrtvá těla rozesetá kolem. Z jejich rukou bude vycházet věčné požehnání. Mnohé osvobodí od vášní tohoto světa, které je držely uvězněné a zakořeněné v hříchu. A Óda „Opravdový Život v Bohu“ bude zpívána v Mých Shromážděních, dítě, aby skrze účast na Božství proměnila všechny v bohy. Budou předčítat nesčetné texty, neboť Mé promluvy jsou Vznešenou naukou pozvedající vás z nicoty v Božství,15 naukou vedoucí vás na vysokou úroveň asketické spirituality a praxe mystického života, který může být dostupný a dosažitelný pro každého člověka.

Já, Pán miluji Své stvoření a nechci, aby zahynulo!

Má Vassulo, nekonečná radosti Mého Srdce, přijmi více Ohně, kterým jsem tě požehnal pro Mé apoštolské dílo, kterým jsem tě pověřil. Nikdy se nepouštěj Mé Ruky. Nikdy se neboj! Obdařil jsem tvou duši Mým Duchem, abych obnovil tvého ducha. Láska je na tvé straně.

(Dokončení tohoto poselství zabralo několik měsíců.)


1 Mluví Otec.
2 Zároveň jsem slyšela slovo „pohled“.
3 V tu samou chvíli jsem slyšela „Mé Království“.
5 Najednou promluvili andělé.
7 Od obětavé duše nebo skrze oběti, pokání a modlitby velkorysých duší, které jsou nabízeny Bohu za obrácení hříšníků...
8 Bůh Otec.
9 Duch Svatý.
10 Lidstvo.
11 Pán mi dal v tu chvíli vizi někoho jako Syna Člověka, který stál osamocen s otevřenou náručí, rozpřahující ruce a obsahující ve Svém Těle všechny věci, všechno, celý vesmír. Nic nebylo mimo Něho.
12 Saze a dehet.
15 Účast na Božství, adoptivní synové a dcery Nejvyššího.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message