DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Má Slova, která dávám, jsou odrazem Písma

28. února 2006

Jahve se zcela sklonil až k nám 
Svým královským způsobem,
aby nás dosáhl.
Svým Majestátním způsobem nám přinesl Své Slovo
jako řeky, které se rozlévají na vyprahlou zemi.

On je naším Soudcem a naším Zákonodárcem,
oči, které Ho rozpoznaly
a spatřily v tomto Hymnu Lásky,
se už nikdy nezavřou.
Uši těch, kdo slyšeli Jeho Slovo, 
zůstanou otevřené k naslouchání.
A mírné srdce, které Ho přijalo s kajícností,
se bude učit bezúhonnosti, aby Ho ctilo.

Jemu buď všechna sláva, navěky věků...

Nejprve ke mně přišli Dva Královští Poslové z Nejvyšších kůrů Nebe, 
aby se ke mně přiblížili,
jmenovali se Daniel a Uriel.

Jako poslové míru přišli ke mně,
naprosto nehodné,
aby z této potřísněné a suché země1
učinili území lilií a narcisů,
které bude připravené přijmout Boží Slovo ...

Šťastná je země, která Mě přijala!2 Neboť přijetím Mého Slova jsem si tě zasnoubil a v Mé Sladkosti a Něze jsem spojil tvé srdce s Mým v božském sjednocení, abys Mě nazývala: „Můj Ženichu...“ Tvůj Stvořitel tě dál povede otěžemi dobroty, provazy lásky, držíce tě blízko Svého Srdce, toho samého Srdce, kterému je Můj Syn Ježíš Kristus nejblíž. Já, společně se Svým Synem a Duchem svatým jsme dali této generaci poznání spásy. Dal jsem tě jim, aby měli prospěch ze všeho, čemu jsme tě naučili. Je psáno, že Má Slova jsou sladší než med, než med, který stéká z plástů3. Takto formuji ty, které jsem vyvolil. Chci, abys byla neoblomná ve vyučování všeho, co jsem ti dal. Toto jsou věci, které chci, abys říkala.

Řecko-pravoslavní kněží zpochybňují Tvou Sladkost, Pane. Obviňují Mě a nazývají Tvůj jazyk erotickým jazykem.

Ti, kdo se vzpírají přijmout Můj jazyk a obviňují tě, Má milovaná, nezakusili Mou Vznešenost ani Mé přátelství, ani nerozpoznali Mou Moc v Mých Slovech. Opovrhují proroctvím a urážejí Ducha Milosti. V těchto časech, kdy vládne rebelie, bych neměl zasáhnout? Přetékajíc soucitem, měl bych zůstat potichu? Kdokoliv se rouhá Duchu Milosti a Mému Milosrdenství, bude přísně souzen. Má Slova, která dávám, jsou odrazem Písma. Ale mnozí nedychtí po tom, najít Mě takového, jaký Jsem, v Mé Sladkosti a Kráse. Právě tito jsou daleko od zbožštění a proměny. Jak by Mě mohl znát někdo, kdo Mě nekontemploval? Jak by mohl vědět o Mé Sladkosti, když ji nikdy nezakusil? Navenek se zdají být svatí a velmi znalí, ale uvnitř je samé bahno a zloba. Plní předsudků a s drzostí  se motají okolo, dominují ve zlobě a podlosti, trýzní ty, kdo přijali milost, a skrze milost Světlo a Život. Ti, kdo jsou prostého srdce, stádo mírných a upřímných, kteří vlastní Ducha Svatého, Mě oslaví svou vytrvalostí, svými dobrými díly a společně se Mnou přitáhnou mnohé do všeobecné Církve. Města a celé vesnice budou obráceny skrze oběti těch, které jsem vyvolil. Společně vykořeníme odporné ohavnosti, aby obrátili svá srdce ke Mně.

Nadále vyučuj všechny národy a stavěj mosty tam, kde žádné nejsou. Závod ještě neskončil, ale Já jsem s tebou. Já jsem tvá opora a jsem na tvé straně. Ty, kdo neocenili Mou velkou Lásku, ponechej Mně. Modlete se za své kněze, neboť Můj Syn nad nimi hořce vzlyká, a varujte se je soudit. Horoucně se za ně přimlouvejte, aby také oni jednoho dne vydali sladkou vůni jako kadidlo a zahalili Mě vůní. Buď silná, Mé dítě, a měj naději ve Mně. Žehnám ti, zanechávajíc Dech Mých Úst na tvém čele.

AlphaOmega

1 Mé duše.
2 Mluví Otec.
3 Ž 19,10.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message