DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dny soužení jsou před vámi

10. dubna 2019

Má Vassulo, buď připravená psát. Dovol Mi, abych k tobě promluvil. Tvá bude nesmrtelnost, jestliže svůj život  sdílíš se Mnou! Neboj se, buď šťastná! Pozvedni svého ducha a připusť, že jsi v Mém vlastnictví, Má drahá duše! Nesmírně Mě uchvacuje, když Mě s Láskou naléhavě prosíš…

Pane, mé nitro je rozpolcené, protože čím více se ke mně přiblížíš a jsi se mnou, tím blíž chci být já Tobě. Jsem opojena Tvým přátelstvím, Tvé jediné Slovo stačí, abys mne znovu obnovil!

Ach, Vassulo! Važ si tohoto Srdce svého Boha, važ si tohoto Srdce Čistoty, Milosrdenství a Lásky. Kdybys jenom věděla, jak jsem se v minulosti všemožně snažil najít způsob, kterým bych upoutal tvou pozornost a znovu tě učinil Svou, abych ti zjevil Pravdu a přivedl tě k tomu, aby ses upamatovala, komu jsi patřila a patříš. Usiloval jsem o to, abys už nebloudila jako tulák. Pak tě Můj Duch uchvátil a naplnil tvého ducha Svou velebností a jako odlesk v Jeho Světle na tobě zjevil Svou milost.

Můj Otec ti nabídl Moudrost, ale ty sis Ji musela s Mou pomocí osvojit… Slyš Mne, naplň své sliby, které jsi mi dala a dej vyrašit liliím své lásky ke Mně, okrášli tuto zemi, tuto bezbožnou zemi, buď Mým nebem!

Pojďte ke Mně, zubožení chudáci, kteří kráčíte v údolí smrti, pojďte ke Mně a Já vás obnovím tak, že budete moci nalézt skutečný pokoj a označit svá srdce Mnou, jako pečetí. Šelma jde po vás a plní vaše srdce množstvím svých lží, pronásleduje vás v tichu noci, aby nebyla odhalena. Jako temný stín plazící se ve skrytosti na vás líčí pasti. Jeho ústa jsou plná nemravnosti, a i přes všechno to zlo, které ti způsobil, generace, si pořád neuvědomuješ jeho zlé záměry… a jeho podlost? Kolikrát tě mám ještě varovat?

Dny soužení jsou před vámi. Oheň1 nezapálený člověkem pozře národy a zničí, co člověk vytvořil. Příroda se postaví proti vám a povodně zahubí velké množství lidí. Zmizí jízlivé úšklebky z vašich tváří, které jste měli, kdykoliv bylo vysloveno Mé Svaté Jméno. Pak vše, co bylo skryto v temných koutech, bude odhaleno. Čekají tě dny plné beznaděje, nevěrná generace.

Obracím se od západu k východu, a vidím Svůj Dům scházet na scestí, protože mnozí přestali hledat Světlo. Mnozí jednají, jak se jim zlíbí a špatnými rozhodnutími mrzačí Mé Tělo. Mnohými způsoby Mě oddělili od svého života. Má Pravidla a Má Nauka jsou drceny pod sutinami Mého Domu a o Má Díla se nestarají. 

Tvé tělo se rozkládá, generace, a tvá duše je jako vyprahlá pustina bez vody. Musím slyšet upřímné pokání. Byla Má Oběť zbytečná? Každé stvoření, které Můj Otec stvořil, netrvá déle než polní kvítí a při prvním závanu větru zaniká, ale jeho duše trvá navěky… Já jsem Strážcem tvého života. Střežím tě, chráním tě a bráním tě. Dal jsem za tebe Svůj Život, abys mohla žít, generace, co víc jsem mohl udělat a neudělal jsem? Tak hned povstaň a lituj, uznej své hrůzostrašné činy.2 Zkažená generace, odvrať se od svých zlých cest, změň své chování a své jednání a Já tě uslyším a odpustím ti. Nezapomeň, že jsem za tebe dal Svůj Život. Utíkej před hříchem jako před hadem. 

V těchto posledních dnech užívám větry jako Své posly a posílám je do této pouště, jako nomády, abych vybudoval Své Tělo3 , zkrášlil ho a sjednotil.

Pracuj, Má Vassulo, ze všech svých sil shromažďuj Můj lid. Nedovol nikomu, aby tě klamal nesmyslnými argumenty, ale tvrdě a ochotně pracuj pouze pro Mě a pro nikoho jiného, abys ustanovila Mé Království v každém srdci a učila je modlit se neustále za Můj Dům a za jeho pastýře, aby se stali věrnými Mně a tak byl sňat tento závoj letargie a netečnosti, který je přikrývá. Využij každé příležitosti a modli se neustále k Duchu Svatému. Miluj Ctnost, abys byla schopna vypravovat o Mých skutcích, a připomínat každému, že k nim dnes promlouvá Zářivé Světlo. Měj důvěru, dcero, a Já ti dám ještě více, než oč žádáš. Láska tě miluje. Buď požehnána… IC


1 23. května 2018 jsem jasně slyšela hlas, který francouzsky řekl: „bientôt une explosion atmosphérique aura lieu...“ – „brzy nastane atmosférická exploze (atmospheric explosion)...“
2 V Božích Očích je každý hřích hrozný, i malé hříchy, které považujeme za bezvýznamné, Bůh vidí je jako velice závažné!
3 Církev.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message