DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Toto je Má Spravedlnost, která je vykonávána!

17. května 2021

Dcero, dávám ti Svůj Pokoj.1

Ty víš, sladký Jahve, že Tě hledám po celý den. Dělá mi radost, když o Tobě mluvím se svými přáteli, ale též ve shromážděních, a říkám jim, že se chováš jako otec, že jsi mírný a miluješ nás nezištnou láskou. Tvá láska, která jim připomíná, že v jejich duších nebude pokoje, dokud Ti neotevřou srdce, je lepší než sám život.

Veď všechno stvoření k Pravdě, uč je s láskou, jako jsi učil mě, a chraň je před pokušením!

Má dcero, popřávám sluchu chudým v duchu a poníženým. V těchto srdcích nacházím útěchu! Citadelo, Má citadelo! Nedej si vzít odvahu tím, co se dnes děje, všechny národy jsou Mi vydány na Milost. Dopadá na ně Můj hněv. Pozvedni svého ducha, dovol Mi vychrlit na toto zvrácené pokolení Můj hněv, dovol Mé Ruce, aby na ně těžce dolehla, protože Mě nectili, a teď na jejich hlavy dopadají hříchy, které navršili až do nebe.

Toto je Má Spravedlnost, která je vykonávána!

Milosrdenství, stejně jako Hněv, náleží Mně, protože Já mám Moc odpouštět i vylévat hněv. Mé Milosrdenství je veliké, ale stejně veliká je i Má přísnost…

Slyš, během jednoho nebo dvou dnů2 projdu kolem tebe, generace, a Můj Hlas bude znít v celém vesmíru, bude slyšet údery hromů a mnoho hvězd bude padat a halit tě do temných oblaků. Všichni, i z těch nejvzdálenějších míst, uvidí záblesky a uslyší údery hromů. Už dost, říkám, dost! Až doteď jsem zadržoval Svůj hněv, čekal jsem a pozoroval. Ale nebylo slyšet nic, co by připomínalo jakýkoliv náznak lítosti, vůbec nic!

Tato země byla stvořena a dána vám jako dar ode Mne, abyste byli šťastní a žili společně v harmonii, ale pohleď: hanba, hanba, hanba! Zlý vás zahalil temnotou. Nemám z vás radost, generace. Budou trpět dobří stejně jako zlí. Tato generace se nikdy nevzdá svých pokřivených způsobů. Nejste snad zplozenci hříchu? Sexuální nevázanost, lehkovážné, drzé a nemravné zabíjení nemluvňat, toto všechno neustále pokračuje a vy voláte, abych utišil Svůj hněv? Pomstím krev zavražděných nemluvňat, pomstím jejich krev. Vidíš, jak se naplňují dřívější předpovědi?

A nyní vám prorokuji, že Můj Syn, je už kousek od vás, Ježíš Kristus je připraven navštívit tuto zemi. Ukáže se a bude spravedlivě soudit tuto generaci. Zašlape do země všechny ty, kdo podněcovali válku proti Mně. A na této zemi znovu zavládne opravdová Spravedlnost. Čas vykoupení je vám nadosah…

Historie se opakuje. Vždy, když lidé tohoto světa křivě přísahali, vraždili, kradli, cizoložili a byli bezbožní, jsi zasáhl pro jejich vlastní dobro…

Já jsem Bohem Milosrdenství a je o Mně též známo, že odpouštím provinění.

Potom se tedy smiluj nad touto generací, neboť víme, jak Tě těší prokazovat Své Milosrdenství. Víme, že nechceš, abychom Tě vnímali jako Toho, kdo svírá v Rukou blesky, aby je na nás vrhnul a zničil nás…

Dovol Mi tě přerušit, kdybys jenom věděla, kdybys jenom věděla, jak krvácí Mé Srdce. Kdybys jen viděla Mou Tvář plnou bolesti a jak trpím pro tuto generaci a jak je Mi líto všech těch ubožáků!

V knize Ester (5, 11) je napsáno, že král, jehož srdce bylo tak chladné a bezcitné, že se ho Ester velmi bála, zvláště tehdy, když se s ním musela setkat, aby ho požádala o milost: „...ale Bůh proměnil Královo srdce…“ Tak vidíš, Ty můžeš proměnit srdce, takže můžeš proměnit srdce i těch, kdo Tě urážejí!

Řekl jsem člověku: Moudrost je bázeň před Pánem. Porozumění? Vyhýbání se každému zlu! Zachráním ubohé právě skrze jejich ubohost. A tíseň jsem užíval k otevření očí krále…

Miluji Tě, Jahve a vím, že nás potká něco dobrého!

Hlas tvého srdce Mi vždycky udělá radost! Plň si svoje povinnosti a tyto věci přenech Mně. Od tebe potřebuji, aby ses modlila a připomínala Mému lidu, že modlitby jsou zbraní, která zvítězí nad zlem!

Uděluji ti Své požehnání, dítě!


1 Mluví Bůh Otec.
2 Boží vnímání času – Boží čas není jako náš.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message