DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Žádal jsem tuto generaci, aby konala pokání

28. listopadu 2015

30. výročí TLIG!

Pokoj, dcero. Naslouchej: Pokoj s tebou. Rozšiřuj mír tam, kde mír není, lásku tam, kde je nenávist, jednotu tam, kde je rozdělení. Ve Své nevýslovné lásce volám po všechna ta léta, volám lidstvo k modlitbě, k pokání, ke zbožnému životu. Přišel jsem, abych jim mluvil k srdci. Nepřišel jsem s hrozbami, ale s láskou. Volal jsem každou bytost a vaším slovníkem odhaloval Svou touhu všechny vás zachránit z vaší ohavné podoby, generace. Zjevil jsem vám ještě jednou Svou svatou Tvář, aby zářila ve vaší naprosté temnotě, abyste Mne kontemplovali.  A v kontemplaci Mne se na vás bude zrcadlit odlesk Mého Božství a veškerá Má Sláva. Světlo ve vás pak bude něžně osvěcovat veškeré vaše bytí. 

Obával jsem se, že jen velice málo z vás přijme Mé Slovo a měl jsem pravdu. Mé Slovo, které přesahuje veškeré Světlo a Poznání. Generace, duchovní poznání otevírá vaší mysl k porozumění Písmu svatému a Mým výrokům. Ale kolik z vás selhalo? A o kolik  více bude těch, kdo se budou snažit  zdiskreditovat Má poselství? Tito lidé vidí pouze věci, které lze vidět očima, ale vnímat Božské věci je jim vzdálené… Je to, jak říká Písmo:  Neduchovní člověk je ten, který nepřijímá nic od Ducha Božího: vidí to všechno jako nesmysl. Je to nad jeho chápání, protože toho může být pochopeno jen prostředky Ducha, za to člověk duchovní  je schopen posoudit hodnotu všeho a jeho vlastní hodnota nemůže být souzena druhými lidmi.1 Až tito lidé zemřou a budou se chtít vydat cestou života, neuvidí Mne. Jejich hříchy a selhání je odsoudí. Andělé strachu se s nimi setkají a jejich maso se ztratí z jejich kostí. 

Potřebuji modlitby ze srdce. Žádal jsem, aby tato generace konala pokání. Neustálé plození zla pouze přivede k pádu mnoho národů, povede je do války a do Propasti. Mnohé budou vypáleny a mnoho měst, stejně tak i národů, postihnou neštěstí, pohroma za pohromou, neštěstí za neštěstím, ach! Generace, nezahrávej si se svými životy! Přestaňte rebelovat proti Mému Slovu!


Opakuji: Očistěte svou mysl a srdce skrze pokání, pokání v slzách. Ale zkažení, ti, kteří následují křivolaké stezky, budou muset čelit tomu, co zaseli.

Nyní, Vassulo, oslavuj Mou Lásku, oslavuj Mne, svého Boha, protože jsem zbudoval nové svatyně postavené na lásce, znovu  jsem postavil tyto ruiny.2 V Písmu je psáno: Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě.3

Vybral jsem tě, pomazal Svým svatým olejem, abys žila svatě a nesla a předávala každému Má Slova. Ve Své Věrnosti jsem ti umožnil opřít se o Mne, abys ode Mne čerpala a mohla kráčet v Mých Nádvořích a učit se od Moudrosti. Tak buď dnes šťastná! Můj, tak slabý, neuvěřitelně slabý nástroji, neporozuměla jsi, nepochopila jsi, jak jsem uchvácen takovou slabostí? Jak Mě to těší? Tvá slabost přitahuje Mou Sílu a Mé Milosrdenství!

Pane, ty jsi můj Tvůrce, mým uším bylo dáno, aby od Tebe slyšely toto zjevení bez jakékoliv zásluhy! S takovou ochotou jsi mi věnoval tolik času. Vzdávám ti díky a chválu. A nyní, po všech těch letech, svět, horší než předtím, hyne, a země je poškozená více než kdy předtím, zpustošená hříchem, a my čekáme na Tvoji Ruku, aby nás pozvedla. Tak jak dlouho ještě budeme čekat na Tvůj návrat?

Jsem u vašich dveří, tak blízko. Brzy budou mnohé národy naplněny poznáním Mé Slávy a Já se postavím jako strážce na svou strážní věž, jako prapor, a domýšliví Mne neuvidí, ale ti, v jejichž srdcích jsem spočinul Já, Mne uvidí. Všichni budou ohromeni a jako vyděšená zvěř se rozprchnou nadutá srdce.

Mnohé národy vezmou za své. Obětuj, má Vassulo, svůj čas Mně a potěš Mé Srdce svou nicotností, protože nyní nechám dopadnout více Mé Spravedlnosti na lidstvo, a to se bude válet v prachu.

Modli se a odpusť svým pronásledovatelům, umenši Můj horoucí hněv vůči jejich nevěře. Láska dojde dokonalosti v každém, kdo se rozhodne následovat Můj Zákon, ten se nebude bát v Soudný den. Tvou rukou jsem napsal všechna tato poselství, aby tak toto svědectví přivedlo blíže ke Mně všechny ty, kdo ho čtou. Svědectví, které vás přivádí do věčného života, svědectví, abyste žili Opravdový život ve Mně, Svém Bohu.

Já, Ježíš Kristus, vám připomínám, že vítězství bude nakonec Mé. Dcero, pokoj. Láska tě miluje. ic


1 1Kor 2,14-16.
2 Kristus má na mysli ty duše, které byly ztraceny, ale nalezly Ježíše v Jeho Poselstvích Opravdového života v Bohu, a On jim darovalo život skrze jejich pokání a proměnu života.
3 Kol 3,1-4.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message