DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Opravdový život v Bohu je Mé Poselství

22. června 2010

Vassulo, dítě, volal jsem tě! Jsem vždy s tebou. Chval Mě každý den, neboť stojím před tebou. Přivedl jsem tě zpět k životu, abys žila ve Mně. Mnozí čtou Mé Slovo znovu a znovu, ale přesto Ho nežijí. Mnozí káží v mých shromážděních, ale sami nenaplňují to, co káží.1

Stala ses služebnicí Mé Církve, otrokem Mé Církve, který nese Mé Poselství pokoje, smíření a jednoty, abys ho předala Mému lidu. Mým záměrem bylo zjevit světu Mé Milosrdenství, a jak se obávám o jejich spásu. Jak Mě znepokojuje jejich rozdělení. Ó dcero, kdybys jen věděla, co vím Já, a kdybys jen viděla a slyšela, co Já vidím a slyším od Svých pastýřů, a co prohlašují mezi sebou, pochopila bys hořkost tohoto kalicha! Ano?

Jistě se to netýká všech Tvých pastýřů.

Mnohým z nich chybí pokora. Struktura Mého Těla byla poškozena. Je-li Mé Tělo odpojeno od Hlavy, Tělo je mrtvé. Zpustošení se šíří a přivádí Můj Dům k úplnému zničení, proměňuje Ho v poušť!

Co mohu udělat, Pane?

Dále je svolávej a shromažďuj, neunav se, Má holubice, vždy jsem byl po tvém boku. Nevšimla sis?

Zjevoval jsem se na tobě jako Znamení, také proto, abych ti dodal odvahy. Neboj se stínů2, jsem tvá mocná ochrana. Důvěřuj Mi.

Co se týče těch pastýřů, kteří zanedbávají dohled nad Mým stádem a nepasou je, tak o těch říkají Písma: „Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy – Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně.“ (Jer 23,1) Třebaže kdysi byli velicí, byli donuceni k následování zákonů tohoto světa, nechali se ovlivnit liberalismem a zapomněli žít své životy podle svých prvních slibů.

Žádal jsem je, aby zapustili své kořeny ve Mně, stavěli na Mě a pevně se drželi víry, ve které byli vyučeni. Kdyby dodrželi svůj první milostný slib, který Mi dali, a nedali se zlákat věcmi tohoto světa, věcmi, které pomíjejí, byl by dnes Můj Dům bohatý slávou a Mé stádo by nesešlo na scestí.

Opravdový život v Bohu je Mé Poselství. Není založeno na lidských doktrínách či lidských pravidlech. Je založeno na Mé Lásce, je založeno na Pravdě a na pravdivé doktríně. Je naplněno ctnostmi, které vás mají vést k zbožštění a mají dát této generaci plné poznání Mé Vůle.

Má učení jsou vznešenou naukou, kterou jsem dal lidstvu jako nový křestní polibek, abych vzkřísil mrtvé k novému životu a ukázal jim, že pravda je v Duchu.

Duch vás předem varoval, že během posledních časů budou takoví, kteří opustí víru a zvolí si doktríny, jež pochází od démonů. Nemají být na co hrdí. Bolest a utrpení přišly na mnohé národy, a přesto do nich Mé Slovo neproniklo. Zjevil jsem Svou Lásku celému lidstvu, aby Mě přijalo velkoryse. Někteří lidé se budou ptát: „Jak jsi zjevil Svou Lásku, když tolik národů neustále padá pod mečem a hladomor je za rohem?“

A přesto jsem vám zjevil Svou Lásku skrze Své neustálé připomínání a Svá neustálá varování. Sestoupil jsem tímto způsobem ze Svého Trůnu, abych obnovil vaše životy, které byly napadeny démony. Má dobrota nikdy nepřestala. Ale vy jste na Mě nečekali ani jste Mě nehledali. Volal jsem vás, ale vy jste raději neposlouchali. Ukázal jsem vám Své Milosrdenství a zahrnul jsem vás požehnáními, která nebyla nikdy oceněna, tak jak můžete říct, že Pán vám nezjevil Svou Lásku?

- Kvůli vaší bezbožnosti a vašemu odmítání Mého Kříže, na kterém jsem dobrovolně trpěl za vás za všechny, a zvláště pak kvůli vašemu rouhání se Svatému Duchu Milosti, který se na vás vylévá, aby vás obnovil, ti pravím, generace, národ povstane proti národu a všechno bude potřísněno krví. Olivovník přestane vydávat své plody a země podlehne svému zranění. Zkáza a zpustošení dopadne na mnoho měst, více než kdy dříve3, roční období se budou měnit, neboť člověk ničí zemi skrze svou vlastní hříšnost a bezbožnost. A jako řvoucí lev sestoupí z nebe na zemi Mé plameny, nezkrotný oheň. Z jednoho konce země na druhý zapálím strže, pohoří, údolí, města a sprovodím ze světa mnoho jeho obyvatel. A ti, co přísahali, že zničí Církev tím, že obrátí Můj Kříž vzhůru nohama, ti budou hořet v pekle! Opuštěné vdovy budou bloumat nahé a všichni ti4, kdo přísahali, že vyhlásí válku Mým prorokům a svatým věcem, ti také vytrpí, co si zaslouží. Nyní sedí sebejistě na svých trůnech, ale ne na dlouho. Přijdu k nim jako Soudce a budu je soudit velmi přísně. Já Sám je svrhnu z jejich trůnů. I když se dnes schovávají pod maskou, brzy je najdu a odhalím. Hle! Pokořím všechny, kteří jsou poskvrnou Mého Domu. Dopustím, aby byli pokořeni, neboť se prohřešili vůči Mým zásadám. Poté přivedu do Svého Domu čistou nádobu, vaše srdce se zaraduje a Má Ruka se natáhne k této nádobě, která bude pracovat v Mém Světle!

Potřebuji nádoby, čisté, pro slávu a připravené se obětovat. Mírné ke všem lidem, schopné vyučovat mladé slušnosti, poslušné a radostné v Pánu.

Ostří kopí5 je stále v Mém Srdci, Mé dítě. Ó! Ale ten čas přijde, ve skutečnosti je blíž, než kdy předtím, kdy se zjevím jako Soudce těm, kdo pošlapávají Mé Tělo tím, že odvádějí Můj lid od smíření a sjednocení, těm, kdo záměrně udržují Mé Stádo rozptýlené a neobeznámené. Zlomím jejich moc, až přijde čas. Nikdy nepochybuj.

Pojď, vše, co od tebe potřebuji je láska! IC


1 Pán byl plný bolesti a žalu.
2 Zlí duchové  v lidech.
3 Dan 7,25.
4 Někteří z nich jsou církevní hodnostáři.
5 Metafora: je tím míněno rozdělení Církve.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message