DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nyní se brzy projeví Boží přízeň

2. června 2015

Toto poselství bylo dáno Vassule 2. června 2015 a bylo přečteno poutníkům TLIG v Římě: 

Pokoj tobě. V Písmu je psáno, že Můj Otec Mi vše položil k nohám a učinil Mne Vládcem nade vším. Naučila ses, že Já jsem Hlavou Mé Církve. Nuže, Má Vassulo, Můj Duch Pravdy vám všem po celá ta léta ukazoval Svou Sílu, abyste zakoušeli a uvedli do praxe Má slova: „Aby byli všichni jedno. Otče, ať jsou jedno v Nás, tak jako Ty jsi ve Mně a Já v Tobě…“


Ale Pane, jak víš, ani teď, když mluvíš, mnoho církevních hodnostářů nevěří, že jsi to Ty, kdo jedná, i když jsi to chtěl už v minulosti (když byl na zemi v lidském těle), abychom byli jedno a abychom byli jednotní, nikdo Tvá Slova nesplnil. Léta ubíhají a nic se neděje. Hrot kopí stále vězí ve Tvém Srdci…


Říkám ti slavnostně, vytrvej ve vyučování všeho, co jsem ti dal, a ničeho se neboj, neboť tě chrání Můj Duch, který vede obojí, tvou vůli i tvé skutky tak, aby shromáždil Mé pastýře, aby jim připomenul, že je jen Jeden Chléb, a že vy všichni, i přesto, že je vás mnoho, tvoříte jedno tělo. Shromáždili jste se z mnoha národů a různých Církví, abyste se modlili za Milosrdenství, za uzdravení vašeho vzájemného rozdělení, jež by přineslo světu mír a jednotu všem křesťanům.


Ptám se vás tedy: Což Mi nejste zasvěceni jedním křtem? Hleďte, chci vám dát dar Jednoty, abych pozvedl Mou Církev jako znamení všem národům, aby viděly Mou Slávu, ale potřebuji vaši plnou spolupráci a ochotu se sklonit v pokoře a lásce, abyste se sjednotili kolem jednoho Oltáře a sdíleli Mé Tělo, musíte se učit lásce, neboť všichni víte, že je jedno Tělo, jeden Duch, jeden Pán, jedna Víra, jeden Křest, jeden Bůh, Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a ve vás všech přebývá. Pokud o tomto člověk ví a přesto zůstává rozdělený a neochotný sdílet Mé Svátosti a Tajemství Eucharistie, zarmucuje Mého Svatého Ducha. Proč Mne tedy prosíte, abych na vás vylil Mého Ducha, aby odstranil vaše rozdělení, když jsou vaše srdce ovládána předsudky? Již více nezarmucujte Mého Ducha tím, že byste setrvávali v rozdělení kvůli vzájemným odlišnostem.


Kolikrát jsem už řekl, že jsem Jeden? Znovu se vás ptám: Věříte, že Mé Tělo je jedinou svítící lampou, nerozdělenou, která září do celého světa? Dnes k vám přicházím jako Velekněz, abych vám připomněl, že máte žít způsobem hodným vašeho povolání, vydávat svědectví Pravdě a shromažďovat všechny v jednotě Víry, a že tato oběť, kterou Mi denně nabízíte, způsobí, že všichni budou přitaženi ke sdílení Tajemství Eucharistie. Proste Mne, abych oživil vašeho umdlévajícího ducha. Proste Mne, abych vás vedl po správné stezce! Skutečně věříte v Mou Dobrotu a Laskavost a v to, že vám mohu dát nové srdce? Tak proč stále vzdycháte nad vaším rozdělením? Proste Mne, abych vás posílil ve Víře a otevřel vaše srdce Pravdě a v síle Mé Eucharistie nabídněte vaše životy Jednotě. Pohněte se vpřed, naplněni Duchem Lásky, abyste uskutečnili Jednotu v Mé Církvi!


Odevzdejte Mi své starosti a Já je v Mém zářivém Světle proměním a daruji vašim srdcím pokoj. Požehnaní Mé Duše, buďte jedné mysli, abyste se společně shodli a tak oslavili Mé Tělo, kterým je Církev. Nenechávejte ve svém srdci žádnou prázdnotu, aby ji nezaplnil nepřítel, který se potuluje kolem vás. Uvažte, že jste blahoslavení, neboť Nebeský Otec učiní zázraky a toto vítězství daruje vám všem, kteří hledáte tak dlouho očekávanou jednotu.


Vaše rozdělení se stalo strmou skálou, neohnutými železnými tyčemi, kvůli lidským zákonům a nařízením, ale nyní se brzy díky množství vašich modliteb projeví Boží přízeň. Od Domu Východu i Západu potřebuji veliké (skutky) zadostiučinění. Jsem připravený prominout jejich pochybení. Potřebuji vymýtit všechnu aroganci, potřebuji vymýtit všechnu pýchu, a pak vás všechny pozvednu, protože potřebuji bojovníky, kteří zvítězí, bojovníky víry, a nic menšího. Přijměte Mé Požehnání, za to, že se přijímáte navzájem. Já Ježíš Kristus vás všechny miluji. IC

 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message