DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Misie »

Vítejte v sekci, která se zabývá misijním dílem.


Ježíš přišel, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: 

'Jako mne poslal Otec,
tak já posílám vás.'

(Jan 20, 19-21)

Jako Otec poslal Mne, abych svědčil o velikosti Jeho Lásky a oslavil Jeho Jméno, tak také Já posílám tebe.

Byl jsem poslán, abych uvedl ve známost Jeho Jméno, a řekl jsem, že v tom budu pokračovat, a proto Já Jsem. Mé Slovo je Pravda. Nebuďte překvapeni, když teď občas sestupuji připomenout vám Otce. Tak teď i ty, dcero, buď Mým svědkem. Vyvolil jsem několik lidí, abych v nich projevil Svou Moc a odhalil světu Svá nezměrná Bohatství ke slávě Svého Jména. Ve vaší době se Já a Má Matka zjevujeme mnoha lidem. Vyznačil jsem jim všude olejem Své Jméno, abych i jim umožnil konat práci, kterou jsem jim dal. Modli se za tyto duše, aby s horlivostí dovršily své poslání k Mé oslavě.

7. prosince 1993

Promluvy Vassuly Rydén po celém světě
Seznam posledních setkání
 

Reportáže ze setkání s Vassulou
Podrobné reportáže z Vassuliných cest a setkání
 

Evangelizace
Být ozvěnou Ozvěny (The echos of the Echo) ... Svědecká setkání a Ježíšovo pozvání k evangelizaci
 

 

DENNÍ MODLITBA ZA TUTO MISI

Nebeský Otče,
Ve Jménu
Ježíše Krista
se stavíme proti všem zlým duchům, kteří útočí na Vassulu a čtenáře Opravdového Života v Bohu.
Ve Tvém Jméno se modlíme proti všem prokletím, všem nenávistným a zlým záměrům.
Ve Tvém Jménu odmítáme všechny zlé duchy a prosíme, aby drahocenná Krev Ježíše Krista přikryla a chránila Vassulu a všechny, kdo s ní spolupracují.
Ať Maria, Matka Církve a Královna apoštolů a andělů střeží a chrání Vassulu v jejím poslání a během cest.
Zde je také Modlitba za obrácení světa
 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Zážitek utrpení
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Co je Jaro Jahveho?
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Proroctví, která se nyní, na konci časů, naplňují
Vassula Rydén napsala dva velice závažné a inspirativní texty k aktuální situaci.
 
Několik vysvětlení k porozumění mezináboženskému dialogu
Vassula Rydén

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message