DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ten, kdo žije ve Světle, se stává součástí Světla

15. prosince 2003

Přicházej ke Mě svobodně, Moje milovaná. Je1 bezohledný a neustále rozdmýchává oheň. Mám se pořád dívat na takovou apatii? Jeho způsoby Mě pobuřují. Nyní Mi nabídni svůj čas, dcero. Starej se o Mé zájmy a cti Mě. Miluj Mě a přebývej v Mém Světle! Jsme blízko tebe, abychom tě posvěcovali a žehnali ti. Jsme blízko tebe a s tebou, abychom tě vedli.

Já jsem Světlo a ten, kdo žije ve Světle, se stává součástí Světla... Ve Mně není ani náznak temnoty nebo stínu. Milost je součástí Mě a je též Světlem. Když je někým, kdo Mě soustavně uráží, milost oslabována, tak je Světlo, které mu bylo dáno, umenšováno a postupně mizí... Jestliže někdo zůstává v Mé milosti, tak zůstává v Mém Světle, které rozšiřuje jeho vhled do duchovních skutečností a bohatství, protože mocná proměna, která se uskutečňuje uvnitř Světla, ho vede na vyšší úroveň, hlouběji do Mne, vašeho Boha. Posiluje jeho duši, oživuje ji, dává mu vzplanout a jako je stéblo pozvednuto žárem ohně, stejně tak jej pozvednu na vyšší úroveň svatosti. Ale jaký je pád těch, kdo odpadnou od milosti a ztratí se Mi z dohledu! Zahalí je hluboká temnota, do které padnou...

Každému z vás je dána možnost být součástí Mého Světla a stát se jedním plamenem. Stejně jako milost je Světlo, tak i ctnosti jsou ve Světle. Obdrží je ti, kdo přebývají ve Mně, v Mém Světle, skrze důvěrný vztah se Mnou. Oživí2 vás, abyste se stali světlem, umožňujíce vám růst ve zbožnosti, abyste se Mi skutečně podobali, aby vás proměnily v boha3 a proměnily vaši mysl, duši a srdce, aby odrážely Moji Slávu, protože ve vás bude Důstojnost Sama4, Mé Království a Můj Trůn. A kdokoliv vás spatří, bude vidět Mne, ne vás. Budeme naprosto sjednoceni, budeme jedno. Mé Světlo, Má milost a Mé ctnosti získané skrze vaše umenšení, do vás budou proudit a zaplavovat vaši duši až do takové míry, že si bude váš duch vědom Mého Božství. Jak už jsem ti jednou vysvětlil, když nevěstě, která vstoupila do svatební Komnaty, bylo dovoleno pozvednout závoj svého ženicha a objevit Jeho Božství za svatebním závojem, stejně tak je to s tvojí duší, když ji milostí přitáhnu do Svých hlubin Světla, když milostivě svolím, abys hleděla na Moji Svatou Tvář, jak impozantní pohled.

Odpadnutí od milosti a Mého Světla vytváří v duši takovou temnotu a neschopnost rozlišovat dobré od zlého, že brání milosti působit, a bez doprovázení5 taková duše zůstává v temnotě. Aby znovu nabyla milosti a Světla, tak musí duše podstupovat neustálý zápas. Je to obtížná duchovní cesta vzhůru, ale není nemožná. Vassulo, Já a ty budeme pokračovat tímto způsobem v práci pro užitek církve. Má Duše trpí vším tím, co vidím kolem Sebe6. Konej své dílo se Mnou. Raduji se ve tvé nicotnosti. Pamatuj, že jsem Nekonečný Oceán Milosrdenství. Já Jsem je s Tebou. IC


1 Toto se týká kněze, který od roku 1985 vzbuzoval Pánovu nespokojenost, i přes Boží milosrdné úsilí o jeho nápravu... Museli jsme se od něho oddělit...
2 Ctnosti.
3 Mít účast na Božství: stát se adoptivními syny a dcerami Nejvyššího.
4 Bůh.
5 Duchovním vůdcem.
6 Ježíš Kristus je zarmoucený ze stavu světa, stavu Církve (lidí) a též ze špatného chování a nevěrností jistých lidí v našich skupinách.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message