DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem Tvůrcem všech věcí

4. listopadu 2016

Pane, Ty jsi nad poznáním všech věcí a přesto jsou zde tací, kdo zaujímají stanoviska a prohlašují, že Tě zcela znají ve Tvém Božství, ve Tvé Trojjediné Svatosti. Vedou o Tobě teologické diskuze neduchovním jazykem, bez Ducha Svatého, aniž by porozuměli podstatě, lehkovážně filozofují o Tvých Poselstvích. Když jsou tyto věci mimo jejich chápání, ukazuje to, že zcela postrádají Ducha Pravdy.

Máš pravdu, člověk nemůže rozumět Mně, Svému Bohu, bez Ducha. Písmo Svaté vám říká, že nejdůležitější je poznat Mne a porozumět Mi. Jestliže postrádáte Poznání Mé Trojjediné Svatosti, je to jako byste popírali, že Já jsem Začátek a Konec, Alfa i Omega, a že Já jsem Tvůrcem všech věcí, jež kolují ve vesmíru, a že jsem vše přivedl z nicoty k bytí. Dnes Mne ještě úplně neznáte, ale když člověk vstoupí do Nebeského Světla, Já se mu zcela odhalím. Až vás nasytí Můj Duch, tupost vašeho těla pomine a váš duch bude osvobozený od těla a bude náležet zcela Duchu Svatému.

 

Vassulo, čas se krátí. Ode dneška by každý měl začít žít tak, jako by to měl být jeho poslední den na zemi.


Můj Pane, Králi nade vším,

Jediný v mém Životě,

dej nám všem odvahu,

abychom Tě nadále oslavovali.

Vlož do nás přesvědčivého ducha

a přesvědčivá slova do našich úst,

když stojíme tváří v tvář těm,

kdo Tě odmítají a kdo odmítají přijmout Tvá Poselství.

Ty dokážeš číst v lidských srdcích.

Ty víš všechno,

budu Ti naslouchat a dále předávat tvé výroky,

jako jsem to vždy dělala.

Výhonku1 Mé Slávy, jejž jsem nasytil Svými Prameny Života, aby zpíval světu Můj Hymnus Lásky a vypověděl všechny Mé zázraky, všechny Mé touhy, všechny Mé divy, buď požehnán a pokračuj v neúnavném hledání Mne.

Výhonku Mého Srdce, neboj se, neboť Má autorita zahrnuje nejen celou zemi, ale i celý vesmír! Prostoupil jsem tě vůní Nebe, od tvé hlavy, na tváře a rty, až ke tvým nohám, na kterých budeš stát až budeš vydávat svědectví pro povzbuzení srdcí.

Dnes vás všechny volám, Mé stvoření, abyste nalezli své útočiště ve Mně, Svém Bohu. Ušpinili jste si ruce? Přijďte ke Mně a Já je obmyji ve Své Krvi. Přijmu vaši modlitbu. Máte poskvrněné srdce? Poběžte ke Mně, neváhejte, nebudu vás kárat. Uzdravím vaše srdce a vaše tak sužované kosti také uzdravím, abyste i vy zakusili Mou Sladkost a zpívali Mi píseň chvály. Neboť pro Slávu Mého Jména bude váš jazyk oslavovat Mé Jméno a Já budu po vašem boku a povedu vás Svým Královským Žezlem. Se Mnou vám nebude nic chybět, protože Já Jsem Král, bohatý Moudrostí, bohatý v Odpuštění, bohatý v Dobrotě. Povedu vás do Mých Královských Nádvoří, abyste přijali Mou Novou Píseň, Vznešený Námět  k oslavě Mého Svatého Jména, jež přesahuje zemi a Nebe v Majestátu a Nádheře.

Já se stanu vaším Mistrem a budu vás učit, jak jednat ctnostně a spravedlivě, změním vás, abyste se stali radostí Mého Otce, girlandami na Jeho Hlavě, Slávou Jeho Svatého Jména. Zastav se na chvíli, citadelo Nejvyššího, citadelo sotva postavená, Mé Město, Má Vlastní, posvěcená a posilněná, nedovolím, abys padla, neboť Já Jsem Bůh, převyšující celý vesmír.


Dcero, povedu každého ke Mně, pokud se zřekne zla a obrátí se ke Mně, aby se stal podobným Mému Obrazu. Od té chvíle budou mít vaše rty a vaše srdce Moudrost, aby vyslovovaly a šeptaly Píseň, kterou jsem vám zpíval. Budete hlásat Mé Svaté Jméno těm, kdo na Mne zapomněli, zatímco Já budu mít Svůj Prst na vašich rtech, abych je svlažoval milostí. Tak to bude s těmi, kdo si zvolí Mne. Oději je vznešeným rouchem, brokátem, aby byli vhodně oděni v přítomnosti Mého Otce, budou oděni Mnou. Lni ke Mně, čiň nápravu za své hříchy, a ty zmizí jako jinovatka na slunci. Proto, abys objevila Mou Vůli a věděla, co je dobré a co si od tebe přeji, musíš opustit náklonnosti tohoto světa kolem tebe a dovolit Mi, abych tě utvářel, tak jak si přeji Já. ic.


1 Potomek.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message