DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já se vrátím a Mé Kroky už je slyšet

14. září 2023

Má dcero! toto je Má Bitva a ty, ty se jí pouze účastníš; umenši se a dovol Mi, abych tě vedl; mezi mnohými, Můj plamen v tobě nikdy nezhasne; 

Můj Bože, Milovníku lidstva, Ty jsi můj Bůh. Velebím Tvé Svaté Jméno a vyvyšuji Tě, neboť jsi se Mnou a s dalšími, které sis vyvolil, uskutečnil Své plány, které jsi připravil dlouho předtím, než jsme se narodili. Brány pekla jsou nyní otevřeny a základy země se otřesou! Už dlouho jsme lidem, který žije bez Tvého Svatého Jména, pro mnohé jsi pouhým mýtem…

ach!! skrze všechno to, co přijde, se země ve své duchovní vyprahlosti rozpadne na kusy; bude rozervána a rozpolcena tíhou svého hříchu a svým odmítáním skoncovat s hříchem a litovat zvrácenosti, která se nahromadila v jejím nitru a jež na ni tak těžce dopadá; země musí být očistěna a zbavena své poskvrny; nebude už schopna nést tíhu všech svých hříchů a zvráceností, a tak se v okamžiku bude třást a chvět, a většina těch, kdo na ní přebývají, budou sraženi k zemi a už více nepovstanou; radostný zvuk lyry a zpěv ptáků utichne, Tvář Spravedlnosti bude brzy zjevena… toto vše proběhne ve chvíli, kdy bude slyšet, jak Můj Otec v Nebi říká: „dost! už dost!“

řekni Mi, Vassulo, co jsem mohl ještě udělat a neudělal jsem?

 

ach, Pane! Co mám říci? Vím, že Tvůj Svatý Zákon není dodržován a srdce této generace jsou Ti vzdálena; Tvé Dědictví1 bylo obráceno v prach; lidé v Církvi na sebe také neustále vrhají otrávené šípy, ale…2

Vím, co chceš říct, tak to řekni!

Tvé Milosrdenství je veliké, ušetři nás!

ne! neříkáš to…

dobrá tedy, očisti tuto zemi, ať už to obnáší cokoliv, abys odstranil tuto zvrácenost…

Jsem rád, že jsi řekla, co sis skutečně myslela;3 ach, nyní jsi pocítila Mou bolest… Vassulo, Má milovaná, už chápeš, proč jsem zdržoval Svůj Návrat? Já se vrátím a Mé Kroky už je slyšet, ozývají se roklemi, údolími, pohořími a všemi národy, vrátím se doprovázen Nebeskými zástupy4; a Mí andělé pro lidi vztyčí znamení a budou ohlašovat Mou Vznešenou Přítomnost všem končinám země; a všichni ti, kdo Mě milují, vítězně zvolají: „Svatý! Spasitel! On se vrátil!“ všechny národy uvidí Mou Slávu a Mou Svatost5; a jak je psáno v Písmu, tak se i stane: když se najde v hroznu šťáva, říkává se: „nemař jej, je v něm požehnání;“ tak budu jednat kvůli těm, kdo Mě milují a kdo Mi slouží; Já odmítám zničit vše;6

Proto Vassulo neříkej, „byla jsem opuštěna“, ať už to od tebe neslyším…7 Já jsem tvůj Pastýř; řekni Mi, který pastýř nehlídá své stádo? a který hrnčíř zahodí dílo svých rukou? slyš Mne: Můj Duch spočívá na tobě a vede tě, aby neustále rozdmýchával tvé zanícení a aby nitro tvého srdce vášnivě prahlo po Mě a vyprošovalo milosrdenství, milosrdenství pro všechny obyvatele země, aby i oni mohli být spaseni… nyní pojď, dovol Mi spočinout v tichu tvého srdce, v Mé bezpečné skrýši; Láska tě miluje, ic Já Jsem


1 Země.
2 Zaváhala jsem, jestli to doříct…
3 Okamžitě jsem vnímala, jak to Ježíše bolí, když nás má potrestat. Trpí obrovskou bolestí, neboť Jeho Láska i k tomu největšímu hříšníku na zemi je obrovská a to mi připomnělo Jonáše, kterému se nelíbilo, že Bůh ušetřil město Ninive, když jeho obyvatelé činili pokání…
4 Andělé.
5 Pozn. překl.: v angl. orig. „My Integrity“.
6 Srov. Iz 65,8.
7 Šla jsem s přáteli na kafe a oni s nadšením mluvili o tom, jak se cítí povzbuzeni, když se mnou mluví po telefonu, jak jim to dodá radost, i když chvilku před tím byli na dně, že je to jako lék. Pomyslela jsem si, proč se něco takového neděje i mě, že by mi někdo zvedl náladu, když jsem na dně… a okamžitě jsem uslyšela Kristův Hlas, jak mi říká v řečtině: και εμένα θεν με λογαριάζης? A Já, Já se nepočítám?


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message