DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Proradná generace! Vypudila jsi Nás ze svého života

18. června 2018

Pane?

Já Jsem. Přimkni své srdce ke Mně, nikdy tě v tomto vyhnanství neopustím. Ať tvá duše dále přijímá Má vznešená poučení, aby rostlo tvé poznání Mé Vůle.

Budeme pracovat společně, Má holubice, na dílech, která oslaví Mé Jméno. Naplním tě Svým Svatým Duchem stejně jako je olivovník obtěžkaný svými plody. Můj Otec si tě vyvolil předtím, než ses narodila. Vyslovil tvé jméno předtím, než jsi viděla světlo. Už když jsi byla v matčině lůně, přemožen láskou, velebil tvé dny na zemi. Nyní jsme tě uvedli do Našeho Díla. Miluj Mne a Mého Otce, konej smír za ty, kdo Nás nemilují! Konej smír za odpadlíky a za zvrácená srdce! Veleb před touto generací Naši Svatost, Naši Sladkost a Něhu. Ať tvůj hlas hřmí do hluchoty tohoto světa, neboť brzy přijdu s děsivou bouří, abych soudil svět. Očistím tento svět a vymýtím jeho neřesti.

Nemnozí jsou si vědomi svých vin, nemnozí jsou si vědomi toho, že jsou hříšníky. Proradná generace! Vypudila jsi Nás 1 ze svého života. Přeborníci v podlosti, jak dlouho ještě chcete před Námi utíkat? Nejste v milosti posvěcující a proto nerozpoznáte svou levou ruku od pravé a přesto tvrdíte, že vidíte, tvrdíte, že tato země je vaše! Víte, která slova jsou vaší zkázou? Když nabubřele tvrdíte: „Bůh není!“ Byl jsem to Já, kdo vás zasadil do země, po které kráčíte, a také vás mohu jedním slovem vykořenit a vyhodit ven… A mohu před vámi zapečetit Nebeské Brány navěky. Litujte! A bude vám odpuštěno, abyste jednoho dne mohli s jásotem volat: „Bůh je velký!“

Zednáři usilují zničit základy víry, a to málo, co ve vás zbylo, generace. Zaplavují vás prázdnými sliby a zasévají svár mezi bratry. Jejich odporné zločiny se postaví proti nim. Naslouchám.

Pane, Ty, který jsi mne omilostnil

tak majestátným způsobem,

nepřičítej jim jejich vinu, neboť jsi Bůh slitování

a nikdo jiný se nemůže rovnat Tvé Dobrotě a Tvému Odpuštění.

 

Ty jsi Pánem všech,

a nikdo Ti nebude moci vzdorovat!

Ano, mnozí povýšili svou slávu nad Tvou Slávu,

ale Tvá Moc zvítězí nade vším.

Dnes mnozí kráčejí údolím Smrti,

přesto, kdyby jim byla dána možnost,

alespoň jednou zakusit sladkost ve Tvých Nádvořích,

jistě by velebili Tvé Jméno!

Vše, co chci slyšet, je upřímný pláč lítosti! Ochotné srdce, které hledá pravdu! Nezjevil jsem se tolika nevěřícím? Neodhalil jsem jim, že Já Jsem, který Jsem? Nevšimla sis? Na chvíli jsem je oddělil,2 ale nyní, v těchto dnech Milosrdenství, jsem je znovu narouboval na Vinný kmen.

Vše, co existuje, pochází ode Mne. Stejně, jako jsem navštívil tebe a proměnil tě, navštívím ty, kdo Mne ještě nevzývali jako svého Spasitele a Boha a zachráním je. Oni budou mít též podíl na Mé Lásce a Milosrdenství!

Nakonec, Vassulo, se přede Mnou skloní každé koleno a každý jazyk Mne bude chválit jako svého Boha a Svatého… Zůstaň věrná Mně, svému Bohu, a nadále se starej o Mé záležitosti, jak to děláš, Mé dítě.

A nech si čas na modlitbu. Můj Duch se raduje, když slyším tvé modlitby… Láska tě miluje, ic.


1 Nejsvětější Trojice.
2 Tzn. i nekřesťany.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message