DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dům Boží by se měl setkat a být jedno!

16. května 2019

Vassulo, zvu tě, aby ses se Mnou setkala tímto způsobem, zvu tě do Mých Nádvoří. Slyš Mě. Po všechna ta léta jsem nemluvil v hádankách nebo nějak tajemně. Mluvil jsem jasně, aby z toho měla prospěch vaše tak zbídačená duše. Mým záměrem bylo naplnit vaše oči Zářivým Světlem a naplnit vaši mysl a srdce bohatstvím Mého Království. Volal jsem vás všechny, abyste se sjednotili, činili pokání a smířili se. Má Slova řečená Mé Církvi jsou pevně daná a neměnná. 

Přesto, do dnešního dne, Má Volání nebyla brána vážně, byla spíše nelítostně a bez bázně zpochybňována, generace! Bez bázně se protivíte Mému Přikázání. Neustále ignorujete Mou Modlitbu k Otci.1 Vylévám na vás Své úpěnlivé prosby,  odhaluji Své pokyny, ukazuji cestu k jednotě, ale dodnes Mé Výzvy narážely na vaši hluchotu.

Vassiliki, poslal jsem tě k mnoha národům a Můj Svatý Duch tě vedl, abys shromáždila Mé Církve, které jsou rozptýlené, aby se shromáždily2 v Mém Svatém Jménu a byly Jedno v Nás. Konala jsi Mou Vůli. Ve tvé křehkosti mohu dokončit velká díla. Nikdy nespoléhej na sebe, spoléhej na Mne, svého Boha. Jsi Má hlasitá Kniha, které jsem svěřil Své Dílo, jít mezi lidi a oznamovat: „Dům Boží by se měl setkat a být jedno!“ Mnoho Mých pastýřů rebeluje proti Mému Domu a rebelovat proti Mému Domu je to samé jako rebelovat proti Mně.

Dcero, dal jsem ti v minulosti vizi Mých Církví a toho, v jakém stavu se nalézají. Dnes jsou stále neohební jako železné tyče! Chybí upřímnost a láska. Místo toho, aby se zblížili, tak ve své okázalosti rozšířili propast mezi sebou. Jejich žízeň po moci, jejich nepoddajná srdce, přinutily Mé Srdce, aby se od nich vzdálilo. Naslouchám…

Pane! Jak může někdo přimět lidi  z jednotlivých Církví, aby naslouchali a naplňovali Tvou touhu po jednotě?

Vše, co potřebuji, je láska, láska od každé lidské bytosti, láska ode všech, kdo se učili Mne milovat. Láska se bude vylévat jako nádherný třpyt perel v nejtemnějším úseku vaší doby a pronikat do lidských srdcí. Pak na celé zemi nastane klid a zlo bude ustupovat a uvolňovat cestu Pravdě. Když budou všichni žít podle Pravdy a v Lásce, budou růst ve Mně, v Mé štědrosti, budou se zdokonalovat ve Mně. Mé Tělo, kterým je Církev, bude uzdraveno. Tak bude láska lékem pro všechny.

Ale kdo z těch, po nichž chceš, aby Tě slyšeli, Ti naslouchá?

Dcero, netrap se, Já mám Své Možnosti. Všichni, kdo staví na sobě a spoléhají na vlastní sílu, se budou stydět a  stáhnou se. Odhalil jsem ti již dávno, co má přijít na ty, kdo drží klíče k jednotě a nepoužívají je. Roztříštím tyto železné tyče a znovu je zbuduji jako jednu. Ti, kdo Mi odporovali, budou zmateni, a protože nikdy nedbali Mých varování, tak se zhroutí, a jejich pád bude nevratný. Chybí naděje a důvěra. I k Mým vyslancům, které posílám k této generaci, a prorokům, kteří prorokují, se chovají hrubě, jednají s nimi, jako k vypravěčům bájí, jako k vypravěčům pohádek, namísto, aby je vítali s vonným olejem a něhou. Těmi, kdo odmítají Má varování, jsou buď  ignorováni nebo se po nich žádá, aby ustoupili od hlásání Mých Slov.

Já, stejně jako Moji Andělé, jsme otřeseni, když vidíme, jak je tato generace apatická vůči Mé veškeré snaze vás dosáhnout. Radost a štěstí se vytratily z Mého Domu. Zapomněli na to, Kdo jsem, že jsem dobrý. Zapomněli na svého Ženicha, který čeká před dveřmi jejich srdcí. Zapomněli, že Já jsem Věčné Světlo, které proniká a prostupuje všechny věci. Můj lide, Mé dědictví, kdybyste jen na chvíli  litovali, činili pokání a obrátili se ke Mně, odstranil bych vaši slepotu, abyste uviděli, jak ve vaší době Můj Svatý Duch, čirý proud Naší slávy, je vyléván na celé lidstvo, před tím velkým a strašlivým dnem, před Mým Návratem.

Dcero, buď oddaná Mně, svému Bohu. Uložil jsem ti povinnost vykonat vše, co jsem ti nadiktoval a nezapomínat na to, že máš svou sílu čerpat ze Mne. Urči si jako svůj životní úkol, pochopit veškerou Mou Nauku a předávat ji s laskavostí. Vše, co jsi se naučila a vše, co ti bylo zjeveno, pochází ode Mne. Láska je po tvém boku a miluje tě. ic

Žehnám ti, Mé dítě. Já, Bůh, Jahve, jsem s tebou, rozjímej o tom. Těší Mě, když tak činíš!

Dcero! Ano, jsi Má milovaná dcera...


2 Na našich poutích.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message