DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Budu čistit tuto zemi plamenem a utrpením

3. února 2012

Nejmilostivější Pane, přiveď nás k lítosti nebo jinak náš duch zahyne. 1

Pokoj tobě Mé dítě. Můj pohled, Vassulo, proniká do temnoty každé duše. Žízním po duších.

Svět se dnes opět pokouší vzít vám2 vaši svobodu, Vassulo. Svět dnes opovrhuje vším, co je svaté. Někteří tvrdí, že mají absolutní poznání Mého Božství, ale věci, kterými jsou přitahováni, nejenže jsou ničím, ale přímo Mě popírají. Volal jsem, ale oni to popírali a stále to popírají. Vůdcové vašeho národa zabíjejí a kradou dětem chléb z jejich úst. Dle své libovůle zatěžují a znásilňují tvůj národ. Ze všech stran vás budou okrádat o plody vaší práce. (Dovol Mi promluvit)… Lidé tvého národa si vybrali špatnou cestu.

Jste zemí, kterou jsem požehnal, ale zanedbali jste vzdávat Mi chválu a vyvyšovat Mne. Vaši pastýři, kteří nic neví, jdou svou vlastní cestou. Každý pro své vlastní zájmy zanedbává Mé stádo a umlčuje Můj Hlas. Následují cesty tohoto světa, topíce se ve vášních tohoto světa, bez naděje a beze Mne, vašeho Boha.

Mé Slovo je něco živého a činného. Proniká jako dvojsečný meč, ale mnohem jemněji3. Ale oni přesto selhali v jejich temnotě, když měli uvěřit, že jsem tě obdaroval duchovními milostmi. Volal jsem každou duši, abych obnovil jejich mysl duchovní revolucí, aby žili ve Mně a Já v nich. Ale oni Mi nenaslouchali. Volal jsem je, aby se vzdali starého způsobu života, ale oni odevzdali svá srdce svým penězům a řekli si: „S tím si vystačím.“ A tak mě den za dnem vytěsňovali ze své mysli.

Ve Mně je Milosrdenství i Hněv, tak pohleďte na dřívější pokolení a vizte: Oni Mne vyvyšovali a ctili, byli příkladem věrnosti a laskavosti, oni Mne oslavovali.

Nečetli jste: „Běda mdlobou ochablému srdci, že nevěří, proto se mu nedostane ochrany. Běda vám, kteří jste ztratili vytrvalost: Co uděláte, až vás Hospodin navštíví?“ 4

Zamýšlím v těchto dnech očistit národy od jejich odpadlictví, vášní a hříchů, jejichž tíži nesou na svých hlavách jako žhavé uhlí. A nyní vám říkám. Mé Slovo se naplní, jako v minulosti, kdy jsem vám předpověděl, že kvůli odpadlictví národů se zřítí věže, a že mořské vlny přinesou zkázu a otřesou zemí tak, že se vychýlí ze své osy. To měla být Znamení pro všechny, abyste, až se to stane, poznali, že Já, Bůh, jsem promluvil.

Během tohoto konce časů bude můj Duch vylit na celé lidstvo i na ty, kdo odsuzovali Má Slova v těchto Poselstvích a vysmívali se Mým Zaslíbením.

Jak jsem řekl: Mé Slovo je živé a skrze Mé Slovo, skrze to samé Slovo, jímž jsem stvořil svět, vám říkám: Budu čistit tuto zemi plamenem a utrpením. Když zhřešili andělé, neušetřil jsem je. Můj Den na vás přijde nečekaně. Umlčím tyto pošetilce. Od té chvíle budete žít podle Mé Vůle. Každý národ Mne uvidí jinak. Znovu bude vládnout Láska a spravedlnost a už více o násilí neuslyšíte.

Dnes takto živím Své beránky a Můj Duch přináší duchovní stravu ubohým, obvazuje zlomená srdce a znovu jim připomíná, že Srdce Páně je jen odpuštění, jen láska a něha. Srdce, které vás může ozdobit Svou Slávou, Srdce, ve kterém naleznete útěchu. Přináším spásu každému otevřenému srdci. A pokud jsem vás dnes káral, tak je to pro velikost lásky, kterou k vám mám. Mé Srdce krvácí utrpením, když nad vámi vidí tuto hodinu temnoty, v níž budete uvrženi do bahna svých hříchů. Zachráním vás, jen když budete činit pokání a vrátíte se ke Mně. IC


1 Myslela jsem na Řecko a na všechno utrpení, kterým dnes prochází nejen náš národ, ale celý svět.
2 Někteří kněží.
3 Žid 4,12.
4 Sir 2,13-14.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message