DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé Královské Žezlo Ctnosti

12. června 2020

Promluvil anděl. Slyšela jsem ho říkat: „Odvahu! Vstaň! Volá tě Pán!“

Vstala jsem, vzala jsem si sešit… a Pán mluvil:

Ó pojď, milovaná Mé Duše! Má touha po tobě, aby ses se Mnou spojila tímto způsobem, je neukojitelná. Dal jsem ti Své Slovo, abych tě uchránil a střežil před nástrahami. Požehnaní jsou ti, kdo s dětskou vírou slouží spravedlivé věci! Má Slova se rozezní jako harfa, jako notový zápis, který uchovává své melodie. Má líbezná Slova budou předána jako píseň s andělskou melodií, aby byla zvučná, byla jasně slyšet a dosáhla tuto generaci a generace, které přijdou.

Má Vassulo, buď i nadále jako kapka ranní rosy, která padá z nebe na vyprahlou zemi. Buď Mou drahocennou sítí, která navrací Mé syny a dcery, kteří jsou polapeni v kalných vodách. Sestoupím a požehnám jim, vložím na ně své ruce a tato vyprahlá zem znovu rozkvete. Já Jsem Ten, kdo miluje Život, Já jsem Ten, kdo miluje člověka. Kdo by si nepřál vidět tento svět, který se stal vyprahlou zemí, jak se mění v Ráj a rozkvétá!

Pane, stále říkáš, že Ekklesia ožije.

A to se stane! Protože Můj Duch je v Ní a ve všem. Jsem známý tím, že dodržím Své Slovo, dcero, takže brzy uvidíš, jak se naplňuje Spravedlnost. Ekklesia ožije! Naslouchej a piš:

Zatímco divoké větry stále narážejí do Mého Domu, Můj Duch, který proniká do hlubin všech existujících věcí, ti svěřil záležitosti, které mají svůj původ jedině u Boha, abys mohla oživit, zkrášlit a sjednotit Můj Dům. Neztrácej čas a služ Mě a Mému Domu Nedovol nepříteli, aby ti namluvil, že jsem tě nepozvedl1 v Mých Nebeských nádvořích, v Mém Nebeském Domově.

Ve Své překypující Lásce, kterou k tobě chovám, jsem tě adoptoval, abys přijímala nevypověditelné mystické Poznání a Světlo rozlišování, tak se neboj a měj důvěru. Požehnal jsem ti, abys ve světle Svatého Ducha rozlišovala záležitosti týkající se Mé Církve, abys je dokázala správně posoudit, stejně jako bych to udělal Já. Svěřil jsem ti Můj hymnus lásky a vložil jsem Svá Slova do tvých úst a Mé Dílo do tvých rukou. Mé Oči neustále sledují tvé ruce, abych střežil Své Dílo před nepřítelem. A proto bys měla ve svých rukou pořád svírat ty Mé a svá ústa mít přitisknutá na Mých. A tak, Vassulo, dokončuji toto Dílo, zatímco dodělávám poslední tahy.

Ustanovil jsem tě nad národy, abys běžela jako jelen, a obdařil jsem tvou duši dobrými věcmi, abys je mohla rozšiřovat přesně tak, jak byly dány tobě, aby každý rozkvetl jako lilie. Vassulo, pokryl jsem tě svými nejvzácnějšími a nejvybranějšími vůněmi, tak rozšiřuj Mé vůně do celého světa, ať je země pozvednuta blíž k Nebi, ať pocítí Přítomnost jejich Milého, ať vnímají Mou Lásku. Ať jsou pohnuti k tomu, aby se zvedli a setkali se se Mnou, jejich Ženichem! Ať poznají, že jsem ve snoubenecké komnatě Svého Srdce připravil zlatý baldachýn na našem manželském loži, navoněl jsem ho myrhou a kadidlem. Ach! Řekni jim, že je vyprostím z bodláčí a povedu je do Své Snoubenecké Komnaty, a do Své Hodovní Síně. Připomeň jim, že jsem jejich Ženich,2  pověz jim o Mých Vzdeších plných Lásky a jak jsem nemocný láskou k nim!

Povolána anděly, formována Mnou, živena Mnou, vedena Mou citlivou rukou k Pravdě, Má nevěsto, jsi slyšela Mou svatební píseň, která dovedla mnohé z mých milovaných synů a dcer do Ženichovy mystické svatební komnaty3  Ať dobře chápou Můj jazyk, má Slova nejsou ničím jiným než mystickým a kontemplativním Světlem Svatého Ducha. Ty, která jsi vyrašila z Mého Nejsvětějšího Srdce, zapálená plameny Mého Srdce, nadále přiváděj zpět Mé syny a dcery, kteří sešli na scestí, všechny ty, které jsem stvořil z lásky ke Své Slávě. Připomeň jim, že jedině Mé Královské Žezlo Ctnosti povede ohleduplně každého, kdo bude se Mnou ochoten kráčet, po této úzké cestě. Každého, kdo bude ochoten zvolat: „Zde jsem, Pane! Chci být poslušen Tvé Vůle!“

Připomeň jim všechny věci, které v nich může Duch Svatý vykonat. Chápeš, že bez přítomnosti Ducha Svatého budou vaše ctnosti k ničemu, a že není možné, aby někdo žil a myslel si, že je živý, když je duchovně mrtvý, jestliže není skutečně spojen s Opravdovým životem, se Svatým Duchem? On je Ten, kdo vás pozvedá, abyste vdechovali Nový Život ve Mně, svém Bohu. Nepochopili jste, že když jsem Své Dílo pojmenoval „Opravdový život v Bohu“, tak to též znamená: „Duch Svatý, který vás obnovuje a oživuje, abyste žili ve Mně.“

Dcero, neřekl jsem na počátku: „Mnozí budou naplněni?“ Ti kteří přijímají plnost milosti, tak už více nepatří sobě, ale Duchu Svatému. Od té chvíle bude Duch Svatý, který zahrnuje všechny věci bez omezení, ve vás dýchat a pohybovat se. Ve vaší jedinečné proměně, která bude jasně viditelná i pro ostatní, bude Moudrost mnohé přitahovat a přivádět k plnosti Pravdy. Když jste s radostí volali: „Tatínku!“, „Abba!“ tak to byl Duch Svatý, kdo vám odhalil, že Stvořitel je váš Věčný Otec.

Lidé se ptají: „Jak bychom mohli též obdržet milost Ducha Svatého, aby v nás mohl žít Kristus?“ Jestliže se od Nás,4 vaše srdce vzdaluje a je ovládáno jinými vášněmi, tak se i kvůli té nejmenší vášni nemůžete stát místem, kde přebývá Syn, tedy Já, ani Otec, protože jste stále připoutáni k pozemským věcem, které jsou zkažené a bezcenné, k věcem, které pomíjí, které se stávají Překážkou pro Požehnání, které byste mohli obdržet.

A co se tebe týče, dcero, která se účastníš v Mém Plánu Spásy, a z které jsem učinil vynikajícího apoštola, aby zjevoval s radostí světu poznání a poučení týkající se tajemství, která ti byla předána, pochop, že je to Svatý Duch, který odstraňuje všechny tvé hříchy a nahrazuje je ctnostmi. „Já jsem Dodavatel Života. Věčný život.“5 „Jsem přítomen ve všem a přesto jsem mimo vše. Mohu naplnit celý vesmír.“ Řekl jsem: „Jedině Mé Královské Žezlo Ctnosti povede ohleduplně každého, kdo bude ochotný se Mnou kráčet po této úzké cestě.“

Jestli Mne tedy hledáte upřímně, následujte Mé Královské Žezlo Ctnosti, Ducha Svatého, který drží všechny věci pohromadě, který zná všechno i každé vyřčené slovo, a který vám odhalí Sám sebe, spřátelí se s vámi a stane se vaším nejdůvěrnějším a nejbližším Přítelem. Ozdobí vás ctnostmi, protože On je Nedocenitelný Poklad pro člověka. Nesmrtelnost lze získat jen v příbuzenství s Mým Svatým Duchem, On skutečně září více než všechna souhvězdí dohromady.

Má Vassulo, mluv k lidem tak, jak jsi to dělala po celou dobu, mluv s duchovním zápalem a nikdy neváhej hlásat Mé Jméno. Dal jsem ti jazyk učedníka, abys mluvila beze strachu, abys ukázňovala, vytrhávala a vyvracela, budovala a opravovala, v tomto temném a zmítaném světě.

Vyučoval jsem tě s Moudrostí, abys osvěcovala srdce lidí. Můj jazyk, jak jsem už řekl, není pouze mystický, ale též Božský. Takže nic nečistého nemůže nikdy nalézt cestu do Mého Hymnu Lásky. Požehnaní jsou ti, kdo objevili Můj Hymnus Lásky a vstoupili do Mého Království. Skrze jejich víru jsem zpřístupnil všechny věci, což vzbudilo jejich lásku ke Mně, lásku, která postupně rostla, až byla vysoká jako strom, který má své kořeny ve Mně, vašem Bohu, a který má hojnost listoví, voňavých květů a plodů. Jejich láska, daná Svatým Duchem, který osvěcuje jejich duši, se v nich bude zdokonalovat a bude růst tak dlouho, dokud zůstane zakořeněna ve Mně.

Vzdávám Ti díky, Pane, že jsi odvrátil mé oči od hříchu, neboť nikdy nezapomínám na svou ubohost.

Navěky jsem tě zasadil do Svého Srdce, rozkošné dítě. Byl jsem k tobě milostivý. Tím, že do tebe vstoupilo Mé Světlo, jsi byla uzdravena. Já jsem Světlo světa. Já jsem Život, a proto, když jsem spojen s vaší duší, žijete. Pokora a opravdové obrácení Mě přitahují, uchvacují Mne.

Pane, zjev Své Světlo v temnotě těch, kdo žijí ve tmě, shlédni z nebe na ubohý svět, dovoluji si říci, na umírající svět...

Ach Vassulo, jsem nejslitovnější a daruji Své Světlo každému, kdo Mne prosí. A stejně, jako jsem na večeřadle seslal Svého Svatého Ducha těm, kdo byli přítomni a modlili se, sešlu Svého Svatého Ducha každému, kdo Mě hledá s kajícím srdcem!

Každý, kdo chce obdržet Mé Božské Světlo, se musí oddělit od vší pomíjivé krásy světa a od všech jeho vášní a bude odměněn a uzdraven.

Ano, Pane, bez Tvé Přítomnosti jsme zbaveni Světla!

Skutečně, lidská přirozenost je zkažená a zbavena světla. Já jsem Zdroj Života pro celý vesmír a nezměrná síla Mého Světla převyšuje všechny věci, všechno, proniká každou temnotu, která je v duši. Každý, kdo Mne vítá, bude zrozen ze Mě a bude proměněn ve Mě, aby Mi byl podobný. V takové duši Mne mnozí uvidí, stejně jako Mne mnozí viděli na tobě, dcero Mé volby. Na nich se též stanu jejich Rouchem.

Budu v tobě nadále růst, zatímco ty se budeš umenšovat. Mystickým způsobem jsem v tobě zjevil Sám Sebe, neboť Já jsem Bůh a převyšuji každého ducha. Věděla jsi, Vassulo, že tvé srdce je místem, kde se skrývám?

Ach, Pane, překvapuješ mě! A před čím se skrýváš v tak ubohém srdci, Pane?

Skrývám se před vřavou světa, Mé Uši jsou příliš citlivé, aby poslouchaly jejich neodbytné argumentování a spory, ten povyk je příliš hlučný pro Mé Uši, chybí láska v tichu, pokoj téměř není, ani mezi mými zasvěcenými dušemi. Chtěl jsem s tebou sdílet Svou bolest stejně jako Ženich sdílí se svou nevěstou Své pocity a Svá tajemství, své starosti a trápení. Toto je ten důvod, nalézt Své sladké spočinutí v tobě, v tomto skrytém koutku tvého srdce, mohu psát tvou rukou, když ti do ucha šeptám Svou horoucí lásku, kterou mám k tomuto ubohému světu. Když s tebou pracuji na tomto díle, nacházím útěchu, moment spočinutí. Rozhodl jsem se, že si tě vyvolím jako místo k přebývání. A v tomto tichu mohu Já jako Písař, psát Svůj Hymnus Lásky, a doufat, že se utiší vřava světa poté, co objeví Můj Hymnus Lásky. A přát si, aby místo povyku chválili Mne, svého Ženicha, svou Božskou Lásku, a aby se jejich neustálé hádání proměnilo v tiché klanění Mně...

Má Přítomnost v tobě ti dává též vizi Mého Majestátu. Byl jsem k tobě milostivý už před tvým narozením a seslal jsem ti Svého Svatého Ducha, Přítele člověka, aby se s tebou spřátelil a přivedl tě k pokání. Svatého Ducha, aby tě střežil a působil jako Bariéra proti všem zlým náklonnostem, které se Ho pokoušely obejít. Od té chvíle, co jsi okusila Můj duchovní Chvalozpěv, všechno, co bylo neduchovní, pro tebe ztratilo svou chuť.

Vassulo, buď ujištěna, že nejsem jen jako nějaký kolemjdoucí, kterého roky neuvidíš nebo se už k tobě nikdy nevrátí. Skrze milost jsem tě pozvedl a milostí jsem tě navštívil a budu tě navštěvovat. A skrze milost budu zůstávat v tobě, spojeni navěky. Toto sjednocení skrze milost je dar tobě od Mého Otce. Milost bude stále s tebou, dokud budeš dodržovat a zachovávat Má Přikázání a Mé Předpisy v sobě živé. Neboj se, protože jsem upevnil tvou duši bezpečně v Sobě jako je embryo připevněno pupeční šňůrou. Budu tě neustále podněcovat, abys oživila Mou Církev, abys upevnila Mou Církev, a rozšiřovala s odvahou a horlivostí Mé Poselství.

Tvá horlivost pro Můj Dům mnohé provokovala, ale měj důvěru, protože Já jsem s tebou. Má ruka bude neustále na tobě. Láska tě miluje. ic


1 Jinými slovy: formoval mne, učil mne a vychovával mne.

2 Iz 54,5: Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin zástupů.

3 Myslím, že Ježíš má na mysli Své Nejsvětější Srdce.

4 Nejsvětější Trojice.

5 Tato slova vyslovil Duch Svatý.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message