DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Klanějte se Tomu, jenž učinil nebe i zemi

2. ledna 2023

Pane?

JÁ JSEM! neboj se, vybav si a oživ vzpomínky na Mé první navštívení a rovněž na vše ostatní, co následovalo, protože i to bude užitečné pro všechny, kdo čtou Má Poselství; ať se každý dozví, jak uspokojuji své vlastní nejvybranějšími požehnáními, jak tříbím srdce, protože nevinnost a bezúhonnost1 bude vždy přitahovat Můj láskyplný Pohled, právě k těmto srdcím;

slyš Mne: připomeň každému, že Mé odpuštění nemá hranic, o čemž vydává svědectví Mé Milosrdenství, které vůči nim projevuji, přestože jsem ve vašich dnech neustále urážen Svými vlastními tvory, které miluji k zbláznění, ale, jak víš, se Mnou je obojí, Milosrdenství i Hněv, takže ve chvíli odplaty bude svět trpět; jestliže se zeptáš, proč, tak se nad sebou zamysli, uvaž, kolik se v tobě nahromadilo hříchu, generace, protože když hřešíš, tak na tebe dopadá zlo;

Já jsem zde, abych k tobě v těchto dnech mluvil a citlivě vedl tvé kroky k Nádherným Branám Mého Království; nebuď jako bezcitný povaleč, drzý a domýšlivý; nenech se unášet každým závanem větru, posilni svou víru ve Mě, protože Já jsem tvůj Rádce a Ten, od koho jsi vzešel; Já jsem byl od počátku tvůj Ochránce a tvá Posila;

ach… Má dcero, dnes jsou mnozí z nich blízko Branám Smrti! kdyby si jen uvědomili, kdo je po všechny ty roky volal, padli by tváří k zemi a v bázni by se Mi klaněli, protože by pochopili, že Já Jsem, který Jsem, Nejvyšší, je Ten, kdo je volá;

„bojte se Boha a vzdávejte Mu čest, neboť nadešla hodina Jeho Soudu; klanějte se tedy Tomu, jenž učinil nebe i zemi i moře a prameny vod!“2 cesta, která vede ke Mně tě povede do bezpečí a do Věčného Života! Já jsem tě zplodil, takže, abys žil jako Mé dítě, nesmíš hřešit! dovol Mi, abych ti připomenul, že na počátku, Má Vassulo, na tobě spočinul Můj Svatý Duch, čímž tě pomazal a zmocnil se tě, aby tě učil Moudrosti a aby tě vedl k Pravdě; On3 otevřel oči tvé duše, abys Mě poznala a přijala jako svého Otce, a že ty jsi tělo Mého Těla a kost Mé Kosti a další hlubiny této Pravdy; od té chvíle jsem s potěšením a shovívavostí vychovával tebe a mnohé další; dovolil jsem ti hojně užívat z darů Mých Nebeských Nádvoří a poznat velikost Mého Jména, čímž jsem dovolil tvým očím vidět dál než sahá vesmír, a že i tam Já jsem Pán a Král;

ale Já jsem zde, ve tvém pokojíku, abych tě těšil, zatímco ti vyznávám Svou lásku a uděluji ti věčná požehnání, obšťastňuji tvé srdce Svou Přítomností, jak to dělají otcové svým dětem, když si je posadí na klín; ach, ano! od matčina lůna, kam jsem tě umístil, jsi byla vždycky Má; přímo před tebou Já jsem, bdím nad tebou a pravím ti, že nepotřebuješ nic a nikoho jiného, bezpečně střež Mou Přítomnost, která ti bude stačit;

naslouchej, Má dcero, buď pozorná k Mým slovům a naslouchej jim; ucházel jsem se o tebe a obdaroval jsem tě dary, oděl jsem tvou duši Svou Přítomností, zkrášlil jsem tě klenoty Svého Syna, Ježíše, které byly použity k Jeho ukřižování; ve Své bláznivé lásce k tobě, jsem tě vykořenil z domu tvých předků, abych tě umístil do Své zahrady nebeských útěch, do Svého vlastního Královského příbytku, abych ti předal Svou báseň; tuto báseň, kterou jsem napsal pro tebe a pro všechny budoucí generace; i nadále budu pást Svůj lid…

nečetli jste: „i vy jste bohové, synové Nejvyššího, vy všichni!“4 tak nepodřimujte, nebuďte neteční a nezůstávejte v apatii; probuď se, generace, neboť Já jsem Bůh, tvůj Otec, který je zde s vámi navěky věků, aby vám připomínal velikost Své Lásky, kterou k vám mám!1 Pozn. překl.: v angl. orig. „integrity“.
2 Zj 14:7.
3 Duch Svatý.
4 Srov. Ž 82,6.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message