DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ukáži Svou Slávu skrze Dům Východu

8. dubna 2014

Já Jsem. Můj plán v tobě pro rozšíření Mého Království a Jednoty Církve bude pokračovat s požehnáním. Požehnáním, které tě posílí, Mé dítě. Jestliže lidé nechtěli slyšet Má varování, odmítli naslouchat, neuniknou svému trestu. Někteří zlehčují Má Poselství, zlehčují tebe a bohatství světla, která vycházejí z Našeho sjednocení a božské proměny, která nastala ve tvé duši.

Má Církev musí být obnovena. Když se někdo ptá: „Jakým způsobem může být obnovena?“, Má odpověď zní: měla by být obnovena kontemplativní naukou, která učí duši božským bohatstvím mystického poznání, kontemplací Mého Božství. Potom bude duše vedena do Svatební Komnaty, kde budu čekat Já, Ženich, zahalený, skrývající Své Božství a Majestát. Dovolím čisté duši, aby pozvedla třpytivý závoj a objevila Můj Majestát a Mé Božství.

Jestliže dnes, Má Církev, přestala vyučovat cestě, na které může duše dosáhnout proměňujícího sjednocení se Mnou, vaším Bohem, tak je těžké pro kohokoliv Mne vlastnit a poznat. Mé dítě, může nějaká duše žít, aniž bych byl s ní sjednocen? Ne, proto, Moje žačko, dávají Má Poselství život a to je jeden z důvodů, proč Satan, rozzuřený, svádí mnohé, aby se tě báli a odsuzovali. Řekni jim, že Můj Duch uteče od zrádného jazyka, od rukou, které prolévají nevinnou krev, od srdce osnujícího ničemné plány, od nohou rychle spěchajících za zlem, od křivého svědka, který šíří lži, a od toho, kdo vyvolává mezi bratry sváry. A ještě bych přidal, od těch, kdo mají rozkoš v páchání zla.

Reformování a obnova Mé Církve, je proti záměrům zlého, který chce, aby se Církev změnila v poušť! A co se týče vašich kněží1

kteří potřebují zoufale proměnu, co si mám počít s jejich okuřováním Mých ikon, když potřebuji vůni kadidla vycházející z jejich srdcí! Nesou Mé Jméno, ale nemají žádné poznání o Mě, jako o živém Bohu. Dal jsem jim znamení, abych pozvedl jejich závoj smrti, ale, Má sestro, ani jeden nelituje. Budu je očišťovat, abych je2 učil poznání Mne skrze jejich soužení.

Sexuální nečistota je hřích proti vašim tělům, která jsou chrámy Ducha svatého. Ale dnes se stal váš národ spolu s dalšími příbytkem nevěstky. Mám kněze, kteří se dnes bojí hlásat tento hřích a místo toho užívají kompromisy. Toto je Satanova hodina. Má poselství hlásají Pravdu oddělení se od vášní těla, což musí být praktikováno. 

Přijmout Můj Kříž je pro někoho obtížné, to je důvod, proč jsou shovívaví ke kompromisům. Jak se tito3 po smrti změní? Jak v nich mohu zesílit Svoji Lásku, když zkameněla jejich srdce? Jak to, že jsou jejich srdce vzdálena od poznání Boha, který je známý tím, že koná divy a může zjevit sám sebe v komkoliv, koho si vybere, obrátí a promění jeho duši, aby byla horlivá ve svém umenšování, královská ve své chudobě, s pronikavým pohledem ve své poddajnosti?

Všiml si někdo, že skrze vaše odumírání sobě, vás Moje Láska pozvedá, abyste byli Mými nositeli, kteří evangelizují a učí uši, které jsou pohotové k naslouchání? A stejně jako je s tebou Má Přítomnost, tak je nad tebou Mé Světlo, které přikrývá tebe i tvé okolí. Mé čisté Světlo vyvěrá, rozlévá se, učí a obrací.

Mnozí z nich slyší o Mé Lásce, když jim předčítáš Má Poselství, mnozí chápou, že Má Slova jsou Životodárný Pramen. Dochází k probuzení, které je činní žíznivými dozvědět se více o Mých vznešených tajemstvích, Mé Božské Lásce a Sladkosti, jež se skrývají v Mých hlubinách. Jak tomu může někdo porozumět, když dnes Má Církev intelektualizovala tato tajemství? Tajemství, které jsem ochoten zjevit ve vašich dnech jednoduchými termíny a jasně, skrze tento nástroj, který jsem si vybral?

Smrtící teror je za rohem a Mojí Andělé se třesou hrůzou, když sledují Všemohoucího, jestli ve Svém rozlícení, nechá s rachotem dopadnout Svoji Ruku na tuto zlou generaci.

Pláču krvavé slzy, když sleduji, jak Moji pastýři, i přes zřetelná znamení, která byla dána vám všem, stále pronásledují ty, které posílám, a s jakou arogancí se vysmívají Dílům Mých Rukou. Zůstávají hluší k Mému volání, hluší k Mým slzám, ale brzy, ano, vaše brzy, země bude pohroužena v plamenech, jako v čase Sodomy a Gomory, které zničil Můj Otec, a potom ukáži Svou Slávu skrze Dům Východu.4

Dnes jsem poskytl tomuto Domu Archanděla Strážce5, aby vedl tento Dům, a ten se stal příkladem Mé Svatosti. Kdysi, v minulosti, byl tento Dům jako ztracená ovce. Jeho pastýři zneuctěni, bylo jim spíláno a mnozí podstoupili smrt. Tento Dům a jeho obyvatelstvo naplnila ohromná zkáza. Vybral jsem si tento národ, aby Mne oslavil. Pomazán Mnou, Má Paže bude stále s ním. A každý bude mít před ním bázeň, když bude odrážet Mé Světlo. Temnota se zalekne Mého Třpytu. Ó, ano, neboť jsem požehnal tomuto národu, takže znovu nepadne a nestane se otrokem nemravných vášní, které pochází od démonů. Ochráním tento Dům, aby nenapodoboval národy s jejich špatnými zvyky.
Se ctí a ctností je povedu, aby kráčeli se Mnou. Aby ctili život, ach, ano! Povedu tento Dům po cestě Mých Přikázání. Ne, nedovolím, abyste se6 odchýlili od Mých Přikázání. Střežte poklady Mých zaslíbení ve svém srdci. Upřete svůj pohled na Nebe, neboť Já, Bůh, jsem váš ručitel. Zůstávej v Mém pokoji, Má Vassulo, a pevně se Mě drž. Měj Mě na prvním místě. Žehnám ti dítě. IC


1 Řečtí pravoslavní kněží.
2 Celé Řecko?
3 Tito lidé.
4 Ruská církev.
5 Sv. Michael Archanděl.
6 Ruská církev.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message