DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Neproklínej Svého Krále! Neprovokuj Jeho Spravedlnost

18. května 2011

Vassulo, Mé dítě. Já jsem Pokoj a Láska. Piš:

Hlas Mých vyslanců není v bahně jejich hříchů slyšet. Vaši pastýři1    spí a tvůj lid stejně tak. Mé ovce jsou rozehnané. Nenacházím žádnou útěchu v jejich srdcích. Jak kráčím, klopýtám o poházené mrtvoly, kterých je bezpočet. Přišel jsem k nim jako pastýř, abych je zachránil a spasil ty, kdo odpadli od Mého Slova. Málo jich naslouchalo Mému Milosrdnému volání a Já jsem je s rozkoší shromáždil ve Své blízkosti. Nyní, když tvůj národ úpí a je zlomen a mocnosti pijí víno tvého lidu, lidu, který ožebračují, když nechávají celé rodiny v bezmoci a přinutili chudé, aby byli ještě chudší, Mé Srdce je zkrušeno trápením.

Jen krátce jsem chodil po jejich zemi2 zapálen touhou pást je. Ale byla Mi stržena Koruna  křikem urážek Mých pastýřů, když pozvedli svůj hlas vůči Mému daru. Ach! Protože přísahali, že budou bojovat proti Mně, zatímco jsem jim dával pokrm a nápoj3 a nabízel jim Své Srdce ve Svých dlaních. Jejich národ se bude bít v prsa. Byl jsem rozhodnut všechny je shromáždit a vést je do Mého Království, pást Mé ovce a učit zkaženého opustit jeho cestu, zlého jeho myšlenky. Byl jsem připraven nést tě4 na Svých ramenou, zacházet s tebou vzácně, neboť jsi Mé dítě a Já jsem bohatý v odpuštění. Dokonce když tě tvoji andělé varovali před tvou marnivostí a volali k tobě:

„Běda! Neproklínej Svého Krále! Neprovokuj Jeho Spravedlnost, protože budeš litovat a naříkat v úzkostech! Nebeské mocnosti jsou otřeseny a vaše trápení se rozroste… nenechte vzplanout Boží hněv. Přestaňte páchat zlo. Litujte a už Ho více nezarmucujte.“

Přesto nechtěli naslouchat. Vidíš, dcero, Já jsem mezi vámi, mezi vámi Já jsem, ale oni Mnou opovrhují. Jsem zapomenut, zahalen v jejich lhostejnosti. Moji pastýři mi neodpověděli, ani neokusili Moji sladkost, aby nezvadli… Já jsem Skála, ale jejich potěšením je opírat se o mlhu, ne o Mě.

Když popírají, že Mne slyšíš a vidíš ve svém srdci, tak ve své nevěře překrucují Písma. Přebývám v každém člověku, tak jak mohou popírat Mojí Přítomnost?

Pane, prohloubil jsi vnímání mé duše, a tak mi dovolil

kontemplovat Tě ve Tvé velebnosti. 

Přicházíš a odcházíš. Přijdeš a zůstaneš delší čas, pak  zmizíš, na dlouho se odmlčíš, přesto jsi stále se Mnou...

Vassulo, problémem Mých pastýřů je to, že Mne intelektualizovali. Někteří Mne vlastní, ale mnozí ne. Spočívá na tobě Můj Duch, což jsem mnohým dokázal. Znamení, která dávám, jsou vždy naprosto zřetelná. Raduj se, protože Spasitel, kterého jsi viděla v dětství, a který tě povolal, tě nikdy neopustil. Nebyla jsi urážena, pomlouvána a obviněna z toho, že jsi podvodnice a podobně? Nebyla jsi kvůli Mně pronásledována? Toto jsou znamení, že Můj Duch spočinul a spočívá na tobě.

Tvoji pastýři odmítají dar prorokování, což ale neznamená, že prorocký Duch přestal existovat! Písma nikdy nelžou a vy byste se jich měli pevně držet.


Když je země poskvrněna hříchem, odpadlictvím a ovládána satanem, Já nemám zasáhnout? Nemám poslat Svého Svatého Ducha, aby pohnul Mojí vyvolenou a mluvil v Mém Jménu? To je velmi závažná věc, popírat prorocký dar. Tak Vassulo, stůj na svém místě, nikdy neochabuj, ani neváhej, vyrůstej v Mé milosti a uč se ode Mne. Mám z tebe radost… Pojď, my, nás? IC

 


1 V Mé zemi, Řecku.
2 Obrazně.
3 Duchovní strava skrze tato poselství.
4 Řecko.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message