DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Byl jsem a stále jsem tvůj Učitel

5. ledna 2006

Nyní nemám, po všech těch letech, žádné pochybnosti,
že to bylo Tvé Slovo, kterého se mi dostalo, ó Pane.

Ano, Pane, skrze slabé stvoření,
které Tvou Mocí a Autoritou, 
dokázalo předat Tvé Slovo ostatním...

Tímto nevýslovným způsobem
jsi mi odhalil Svou Svatost a Svou Vůli.

Svěřil jsi mi Své Slovo,
abych připomněla národům jejich povinnost vůči Tobě,
a abych sdělila všemu bytí,
že Ty je voláš,
aby se smířili s Tebou a mezi sebou navzájem.
Poslal jsi mě, abych přivedla národy
zpět k poslušnosti a lásce.

Poslal jsi mě ke Svým Pastýřům,
abys přivedl církve k lítosti nad hříchem rozdělení,
ke vzájemnému smíření a sjednocení.
Nejtěžší úkol, nad lidské možnosti.
Neboť samo toto Poselství
má podobu řady hrozeb.

Kdo z nich pokorně přijal Tvé výčitky?
Řekni mi, Pane, která z těchto vládnoucích mocností
se sklonila a naslouchala?
Zvaž Svůj lid, Pane… 
Posuď jej… Kdo je doposud na Tvé straně?
Moji vlastní1 mnou opovrhují,
když předávám Tvé Slovo o Jednotě.

Ano, Má Vassulo, ďábel je drží v rozdělení, přesto buď v pokoji a trpělivá… Prorokuj Mému lidu a nikdy si nenech vzít odvahu. Nezarmucuj Mě. Teď už víš, že mohu činit velké věci! Buď dobré mysli! Pamatuj, byl jsem a stále jsem tvůj Učitel, který tě pomazal. Pomazání, které jsem ti udělil, otevřelo oči tvé duše a naučilo tě všemu, čemu musíš učit. Jsi pomazána Pravdou a jako jsi byla vyučena ty, tak budou vyučeni ostatní. Jsem známý tím, že svrhuji mocné krále, slavné krále. Vždy tě vytrhnu ze spárů tvých pronásledovatelů, Má květino. A budu tě posilovat Duchem Statečnosti. Tak zůstaň ve Mně, kde obdržíš život ve Mně. Nebe je tak nevyslovitelně krásné, Mé dítě. Budeš žít v Nebi ve Mně, v plnosti...

… A Bůh mi bude nablízku, bude ve mně a všude kolem, 
ve mně i mimo mne.

Nebe znamená být světlem a žít ve Světle
a být jedno se Světlem...

Pohlcen a zcela vstřebán Světlem… 
A existovat, být...

Vše uvnitř Světla, všechny události světa,
celá minulost a přítomnost,
a všechny myšlenky v nás
jsou zapomenuty, vymazány, neexistují
a místo toho jsou nahrazeny
nevyslovitelně uchvacující sladkostí Boha
a nesmírnou radostí duše,
svobody ducha, touhou zakoušet 
tyto útěchy a přízně neustále. 
Jen Sám Bůh a jen Bůh
je může ve Svém Božském objetí dát duši.

Není divu, že ti, kteří měli
zkušenost mimo své tělo a viděli Boha,
setkali se s Ním tváří v tvář byť jen na malý okamžik, 
nechtěli se vrátit na zemi!

Nyní už vím, že Tě vlastním,
jako Ty vlastníš mě a všechny tyto rozkoše,
které zakouším ve Tvé Přítomnosti,
mi dáváš Ty, Milovník lidstva!
Toto znamená žít život přesahující bytí,
žít život ve věčnosti,
život, který ozařuje zbytek světa.

Vše, co jsem tě tak hojně učil, ti bylo dáváno svobodně. Toto samo ti stačí. Otcovským způsobem jsem tě vyučoval Vznešenou nauku, abych tě včlenil do Sebe. Dával jsem ti živé obrazy2 minulosti i budoucnosti. Skrze milost jsem ti zjevil Své Srdce a dovolil jsem ti počítat Jeho údery. Učinil jsem konec s tvojí rebelií a přivedl jsem tě do Svého Srdce, abys v Něm přebývala. Oběti Mé Duše, pohybuj se ve Mně, dýchej ve Mně, žij ve Mně. Slovo nyní přebývá ve tvém srdci a to Mě naplňuje velikou radostí! Konec konců jsi dílem Mých Rukou a utvořena bez jakéhokoliv úsilí. Nechal jsem tě cestovat po drsných cestách, ale to je způsob3, jak Já, Moji přátelé, jednám. Buď Mojí harfou a těš Mě svým způsobem vyjadřování, požehnaná Mé duše, kterému ses naučila ode Mne. Neodmítej Mi svoji ruku a čas. Já, Pán, ti žehnám... IC


1 Většina duchovních řecké pravoslavné církve.
2 Vize.
3 Zde jsem pochopila, co se chystá říct...


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message