DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Má Láska bude zjevena v melodii, verších a ctnosti

27. dubna 2018

Pochválen buď Pán, který mne nenechal sejít z cesty, ani padnout, ale rozbil mou klec, abych mohla uletět Pokušiteli. Naše pomoc je ve Svatém Jménu Jahveho, Nejmilostivějšího, Nejvíce Milujícího a Nejněžnějšího Otce.

Ano, Jahve bude mít slitování s tímto pokolením a brzy navštíví Svůj lid a uvede jej na stezky, které jsou věčné…

Má dcero! Já, Jahve, na tebe vylévám Svá požehnání. Nic Mi neodmítej, nikdy neříkej: „Vzdávám se.“

Proč? Slyšel jsi, že bych to už někdy řekla?

Ne, neslyšel jsem tě říkat taková slova, ale slyšel jsem je od jiných. Posílám tě jako vzor ostatním. Naslouchej a piš:

Spojil jsem vás ve Svém Těle. Veškeré podpory se ode Mne dostane těm, kdo jsou zrozeni z Ducha, jsou tělem z Mého Těla, kostí z Mých Kostí. Budou nazváni hrdiny vaší doby, požehnanou ratolestí Nejvyššího, dělníky na Vinici Jahveho. Ano, Můj Vinohrad je Dům, ve kterém Můj Syn, Ježíš Kristus, přebývá…

 

Naslouchej a zapiš tuto modlitbu:


„Jahve, můj Pane,

vzývám Tě, abys mne ukryl,

přicházím k Tobě a snažně Tě prosím,

abys vstoupil do mého domu.

S rukama pozvednutýma jako k večerní oběti

Tobě předkládám všechny své těžkosti

Kéž mé modlitby stoupají jako dým kadidla

do Tvých Nebeských Nádvoří,

slyš mé volání o pomoc!

Amen.“


Ano, předlož Mi všechna svá trápení, nikdy nedovol svému duchu, aby tě klamal. Já tě vždy povedu. Tvé světlo pak bude zářit ve Světle a bude jedno se Světlem.


Má Vassulo! Znal jsem tě již od věčnosti, znal jsem tě a věděl jsem už od té chvíle, že tě použiji jako Svou Harfu, a že melodie, v nichž budou znít její struny, budou vnímány jako zurčící vody a budou je slyšet lidé, kteří jsou vzdálení od Mého Slova, na hony vzdálení. Ano, Má Láska bude zjevena v melodii, verších a ctnosti. Chudí duchem přijmou Mé melodie s chválou. Ti, kdo Mne nikdy neznali, Mne přijmou jako Novou Píseň. Nebudou nikdy pochybovat a naleznou útočiště ve Mně.


Pamatuj na Mou Svatost, Mé dítě, a chval Mne. Sloužit Mi v Mých Nádvořích a v Mé Přítomnosti je pro tebe velké privilegium, dítě!

Já vím, drahý Pane! Já vím, že jsi Nejvyšší a vládneš nad celým světem a že dalece převyšuješ jakéhokoliv jiného Boha, ve Tvé přítomnosti je Nádhera a Velebnost, nepřekonatelná Krása a Moc!

Drž se Mne, radosti Mého Srdce, zasvěť se Mému Dílu a pokračuj ve službě Mně. Vzal jsem tě ze Svého Náručí a strčil tě jako lilii do světa plného bodláčí. Pro mnohé jsi záhadou a pro jiné tajemstvím. Přesto buď statečná, nedovol těm, kdo jsou pod tlakem, ani těm, kdo tě oddělují od Mého Poselství, aby tě přinutili k ústupu! Neboť Mé Poselství je napsáno a vyryto do tebe celé. Jsi nositelka Mého Poselství a jsi jedno s ním, od něho neoddělitelná a pokud má někdo duchovní zrak, tak vidí, že každé Slovo, které jsem pronesl, bylo do tebe vtištěno jako pečeť. Může být jedno bez druhého?

 

Zůstávej v Mé Přítomnosti, dítě a Já tě budu provázet radou.


Vassulo, usmiřuj Můj hněv vůči této generaci, tím že Mi dovolíš, abych používal tvou ruku a čas k zapisování Mých Poselství. Láska je ti neustále nablízku, dcero!

AlphaOmega


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message