DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dával jsem ti lekce Vznešené spirituality

5. února 2004

Dcero, oděl jsem tě rouchem světla, abych ukázal této generaci Svou Slávu. Nečetli jste, že užívám větry jako posly a žhoucí plameny jako služebníky. Jediný den v Mých nádvořích, pár kapek Mé Krve, Můj letmý pohled, pomazání svatým olejem a jsou připravení a pevní jako skála, aby vyšli a předávali světu Mé Slovo. Doprovází je zástupy svatých v nebi, aby zrychlili jejich krok. Já Sám je vedu, když spěchají na této cestě, po které musíme jít. Ach Vassulo, jsem Vzkříšení a Život. Všechno, co jsem ti dal v psané podobě je zářivým pramenem, který očišťuje tělo a mysl, duši a srdce, smývá dehet a saze. Já Kristus mám sílu proměnit celé tvé bytí z temnoty do světla.

Již osmnáct let k tobě mluvím ve tvém srdci skrze moc Mého Svatého Ducha. Mé Milostiplné Ódy, které obsahují mystická odhalení a nauku, jsou pro tebe a pro tuto upadající generaci. Jsou darem od Otce, ode Mě a od Ducha Svatého. Nemluvili jsme způsobem, jakým mluví filosofové, ale jako přátelé. Poklad, který jsem ti odhalil v těchto poselstvích, jsem Já Sám… Má dcero, žádal jsem tě na začátku Mého volání, abys běžela a spěchala ke svým bratřím a sestrám, abys s nimi sdílela tento božský poklad, ve kterém Já zjevuji Svoji Slávu a Své Milosrdenství. Žádal jsem tě, abys pozvala každého, ať už byl kýmkoliv a nehledě na jeho vyznání, abys je probudila z jejich spánku. Někteří, jak sis mohla všimnout, Mi odpověděli s velkou horlivostí, ochotní uvést do praxe i asketický život. Jiní Mi nedokázali porozumět a bezdůvodně Mě odmítli a přiměli k tomu i ty, kteří je obklopovali. Dával jsem ti, Má Vassulo, též lekce Vznešené spirituality. Přesto i ti, kdo říkají, že se Mi klaní, kdo nazývají sami sebe Vznešenými, se dobrovolně připravili o to, aby se odevzdali do Mých Rukou a uznali Moji Milost. Potom hrubě odmítají Má požehnání a Moji milost … tvrdí, že všechno znají, ale neznají nic ...

Setkat se se Mnou, když zjevuji Sám Sebe skrze Světlo, je zázrak. Pro Boha není nic nemožné. Takže, bratře1 z Východní církve, Já se tě ptám:

- Mohu Já, jakožto Bůh, odhalit Svá Tajemství člověku, jestliže si to přeji?

- Může Bůh, ve vaší době, zjevovat sám Sebe člověku skrze paprsek božského Světla a může tomu tento člověk porozumět skrze milost?

- Říkáš, že pravoslaví je pravé náboženství, odmítalo kdy pravoslaví možnost božského Vedení člověka skrze Světlo Ducha svatého?

- Řekni Mi příteli, co je vrcholem mystického života, o kterém mluvíš? Není to snad důvěrné a osobní setkání se Mnou, Kristem?

- Může člověk pouze svými vlastními silami proniknout Mé Poznání?2 Ne, skutečně, ne. Mé Poznání je možno proniknout pouze skrze světlo Kříže, který činí všechny neviditelné věci viditelnými a jasnými. Jen skrze Oko vašeho Nástroje vykoupení je možné vidět všechny Jeho souvislosti.

- Co je tedy poznáni Mne a porozumění Mi? A jaký je vztah mezi Bohem a člověkem?

- Mohu Já, Kristus, udělit plnost Mé milosti těm, kdo milost upřímně hledají?

- Řešíš denně mnoho věcí, ale Já bych byl upřímně rád, kdybys hledal útočiště v Mém Srdci, spočiň ve Mně, svém Bohu…

- Mohu Já, Bůh, ve vašich tak těžkých časech zjevovat Svůj žal člověku, a tomu, komu si přeji, a sdílet s ním  Svoje záležitosti?

- Neklam sám sebe a neříkej, „pro obyčejného člověka je nemožné obdržet poklady Ducha Svatého!“ Kdo jsi, abys Mě mohl soudit? Prach Mne bude provokovat? Bezesporu, nakonec bude každý souzen a zodpovídat ze všeho, co udělal nebo neudělal.

- Ty, kdo Mne zkoumáš, zakusil jsi Mne někdy jako David?3

- Jsi si jistý, že Mne vlastníš, když Mne nepoznáváš v těchto Mých promluvách?

- Nauč se říkat: „Naučil jsem se, jak vlastnit Boha, Toho, který mne zplodil. Dal se mi poznat, aniž by kdy ztratil Svoji transcendenci! Ten, který zahrnuje celé bytí, mě též vlastní a nyní v mé nicotnosti uspořádal všechny věci, aby byly v souladu s Jeho božskou Vůlí...“ Poté, co toto řekneš, Mi musíš říci, Můj příteli, jaké to je, objevit Mne uvnitř sebe? Jaké to bylo poodhalit Ženichův závoj a objevit Mé Božství? Dovol tedy Mému Svatému Duchu, aby tě navštívil Svým Světlem a proměnil tvoji duši v Katedrálu!

- Může někdo dosáhnout, dokud je ještě na zemi, neocenitelné a nejčistší ctnosti nedotknutelnosti, aniž bych  ho navštívil  Ohněm?

- A jestliže jsem skutečně prošel městem,4 lze si toho nevšimnout? Což nezapálí Můj průchod celé město?

- Nečetli jste nikdy dříve, že mohu vést Můj lid a zjevit mu Svoji Vůli, aniž bych to oznamoval člověku?

- Je to zlo, když Ženich přijde k tomuto pokolení, aby přitáhl duše blíž do plamene Lásky Svého Srdce a zahalil je do Sebe, aby je uschopnil vládnout se Sebou, jejich Bohem? Vážně se tě ptám, co jsi udělal s Písmem? Není Písmo Mým odrazem? Jak to, že když říkáš, že znáš Písmo, tak Mě nepoznáváš v tomto díle? Jak je možné, že jsi tak snadno v rozporu s pravdou?

- Může člověk, který je duchovně mrtvý, rozumět Písmu a žít ho v praxi, aniž by byl oživen? Jestliže někdo rozumí Písmu a Mé Nauce, které jsou odleskem Mé podoby, tak nebude říkat: „Písmo a nauka církevních otců mi stačí...“

V této době milosti se představuji jako Milosrdenství. Nepřišel jsem přidat něco nového nebo popírat Písmo a církevní Tradici, ani jsem nepřišel založit nějakou novou církev, ale přišel jsem, abych obnovil Své stvoření a vzkřísil mrtvá semena k Životu, ve Mně. Přišel jsem, abych zkrášlil Svoji Církev, za kterou jsem zaplatil Svojí Vlastní Krví, obohatil ji a naplnil božským Světlem. Přišel jsem se Svým Milosrdenstvím, abych sjednotil Svoji Církev. Naučte se, že všechno je pod Mou Vládou. IC

 


1 Pán mi sdělil jméno kněžské duše, která žije v USA a patří k řecké ortodoxní církvi.
2 Moudrost.
3 David, autor žalmů.
4 Jedná se o metaforu: Pán má na mysli 'duši'.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message