DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Snaž se Mě potěšit, neboť to je to, co si přeji

26. dubna 2005

Já jsem. Vše, co požaduji, je věrnost a láska. Pečlivě zachovávej Mé Slovo.

Pane! Jak bych mohla mít sílu neustále sledovat a kontemplovat Toho, kdo mne poranil v nitru mého srdce? Ty víš, Pane Ježíši, že jsem se nelopotila, abych studovala a učila se teologii, Poznání nebo Svatou Moudrost. Chyběla mi Moudrost, která pochází od Tebe. Postrádala jsem vše Svaté, ani jsem nikdy nevynikala v nějakých ctnostech, spíše naopak. Přesto jsi mne v tomto politováníhodném stavu nesl na Svých Křídlech, abych se neunavila. Nabídl jsi mi bezpočet milostí, abych Tě slyšela, abych Tě viděla, abych s Tebou hovořila. A společně, Majestáte, Rádče a Pane všeho, jsme vystoupali na nebesa, kde jsi mne vynesl do Svých Nebeských Nádvoří a duchovního života v Tobě!

Tvé Království ke mně přišlo zdarma... Povznášející cesta k životu. Jsi známý tím, že zkoumáš srdce, proto Tě zvu, abys zkoumal mé srdce, neboť vím, že jsem nevykonala nic svatého. Cítím, že jsem ještě nesvlékla svá provinění, naopak mám dojem, že se ještě znásobila. A co se týče Tvých přikázání, mám pocit, že jsem jich porušila několik.

Cesta života znamená přebývat v kázni - dodržela jsem sliby, které jsem Ti dala? Naplnila jsem vůbec své závazky? Také o tom pochybuji. A přesto, Ty jsi stále se Mnou, i přes všechna moje selhání. Tvé Světlo mne neustále obklopuje, fascinuješ mne Svou uchvacující Přítomností a k tomu je nade mnou Tvá záře.

Mám pocit, jako kdybys neměl zájem o nikoho jiného, jako kdyby na zemi nezůstal nikdo jiný kromě mě, jako bych já byla Tvá jediná láska - vyvolená! Písmo říká:1 "Lidský duch je Světlo od Hospodina; to propátrá všechny nejvnitřnější útroby." Potřebuji, abys mě důkladně posoudil a poradil mi, kde Ti nestačím a kde jsem selhala. Milosrdný Pane, Záštito našeho života, smiluj se nade mnou hříšníkem.

Narouboval jsem tě na Sebe, abys rostla v Mém Duchu a v Mé Lásce. Vassulo, láska je nade všechno. Oživuje všechny ostatní ctnosti. Má Svrchovanost nade vším Mne činí shovívavým ke všem. Vládnu každému s velkou shovívavostí. Možná jste všichni nehodnými hříšníky, ale Má trpělivost je veliká. To všechno tě má naučit tomu, jak se chovat k druhým. Když soudíš, abys odrážela Mou mírnost, když jsi souzena, abys hledala milosrdenství. Ano, dovoluji si zkoušet tě, abych si ověřil, že jsi hodna být se Mnou. Nedovol, aby tvá naděje byla marná. Dosáhnout dokonalosti je to, čeho si žádám od každého z vás. Snaž se Mě potěšit, neboť to je to, co si přeji. Vytrvej na cestě spravedlnosti a Já, Nejvyšší, se o tebe budu starat. Opakuji, neboj se rozbouřeného moře2. Má sláva přijde z Východu.

Církev je ve vašich časech napadána. Západní svět odpadl. Ďábel je povzbuzuje, aby propagovali relativismus, sekularismus, liberalismus, materialismus a absolutní nedostatek respektu vůči životu. Taková zla pochází od ďábla, který se pokouší zničit Mou Církev, Má Přikázání, Má Nařízení a Můj Zákon i všechny životní hodnoty. Moje Církev je v takovém zmatku kvůli svému rozdělení, a jestliže je slabá, tak je to kvůli hříchu rozdělení hierarchie církve. Jejich duch nereaguje na Mé výzvy k pokání a ke smíření. Tento duch naduté pýchy by měl být nahrazen duchem pokory a mírnosti, duch předpojatosti duchem nestrannosti, duch strachu duchem důvěry, duch tvrdohlavosti duchem shovívavosti. Potřebuji, aby se smířili. Církev se musí sjednotit, jednota jasně ukáže všechny jejich omyly a zabrání, aby se dál rozrůstaly.3 Omyly, které jsou prosazovány těmito odpadlíky, aby pronikly do Mé Církve. Opravdoví duchovní vůdci jsou v Mé Církvi potřeba více, než kdy jindy. Ať kazatelé v Mé Církvi káží tak, jak se Mi líbí. Ať nikdo nepatří mezi ty, kdo se omezují v kárání toho, co je neduchovní, protože tito lidé Mě netěší. Mám velkou bolest, když slyším neduchovní kázání bez života. Co mám dnes říci? Mám jim gratulovat? Mám jim gratulovat, když je jejich duch plný prázdných slov? Když jejich duch má stále zábrany z minulosti? Být jedno, je a vždy byl Můj Příkaz všem Církvím. Žijte v míru4 a mír nastane na celém světě. Uznejte, že jste Mi ublížili, a tak se zbavte tíže svého hříchu. Nebyli jste všichni pokřtěni v Nás? A nebyli jste oděni do Mě? Tak jaké jsou mezi vámi rozdíly? Vy všichni jste jedno ve Mně.

Hlásej, Má Vassulo, Má Slova a jednej podle Nich. Vyslovil jsem Svou Vůli v tobě. Ukládám ti povinnost, udělat vše, co jsem ti řekl. Neměj pochyb o Mé Moci a o Mé Autoritě. Nechávám tě zakoušet těžkosti, ale tyto nebudou překážet Mé Moci ani Mé Autoritě. Má Vůle se nakonec stane navzdory tomu, čemu většina tvých oponentů věří… Dokončím v tobě Své Dílo. Vždy uctívej Mne více než lidi. Buď ke Mě upřímná a zůstaň věrná, Mé dítě, tak jako jsem Já věrný tobě. Přilni ke Mně a zůstaň slabá, abych Já mohl být nadále tvou silou. Miluj Mne nade všechno. Já Ježíš, Syn Boží a Spasitel ti žehnám. IC

(Později:)

Pane?

Já Jsem. Naslouchej svému Učiteli. Ano, snášej všechno s láskou. Dcero, volej Mne, kdykoliv si přeješ. Někteří lidé uznají tato Díla a jiní ne. Buď si vždy vědoma Mé Mocné Přítomnosti. Ponechej vše v Mých Rukou, měj víru a důvěřuj. Žádné z Mých Slov není zbytečné. Pojď, Já a ty, společně. Dovol Mi užívat tě pro Svou Slávu. A nezapomeň: Já Jsem, který Jsem.

Křehké stvoření, nebylo to z žádného jiného důvodu, než pro Mou věrnou lásku, že jsem zachránil tebe a ostatní Svým očistným Ohněm a obnovou v Duchu Svatém… Nezapomeň, že Já jsem Autorem tohoto zjevení. Velká jsou Má Tajemství víry. Velká je Má Láska k vám všem. Nikdy nepochybuj. Obhájce a Autor tohoto Hymnu Lásky je: Můj Svatý Duch. Ó Vassulo, volej Mne, ano! Uhas Mou žízeň a rozhojni svou lásku ke Mně. Vždy přijímej Můj Kalich. My, společně? IC


1 Př 20,27.
2 Pochopila jsem, že je tím symbolicky myšleno „lidstvo“.
3 Ty omyly.
4 Pochopila jsem, že Pán chce, aby se hierarchie smířila a nastolila mezi sebou mír.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message