DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Řekl jsem, že budu tvým průvodcem a rádcem

30. května 2017

Já jsem. Já, Ježíš, vám žehnám za vaše neúnavné úsilí. Buď vždy radostná a připravená sdílet vše, co jsem ti dal. Využij vše, co jsem ti dal, abys učila Můj lid, aby objevil Vůli Mého Otce. Nikdy nedovol, abys byla spokojena sama se sebou. Udělej vše, abys mohla žít v pokoji.


O jedinou věc Tě prosím, pouze jedinou věc od Tebe žádám, abych hledala Tvou Svatou Tvář a na Ni toužila hledět, abych žila s Tebou a měla Tě neustále ve svém srdci a těšila se dnem i nocí z Tvé Sladkosti! Tak neskrývej přede mnou Svou Tvář!

Pak jsou tu ti, kdo jsou slepí k Tvým Dílům, k Tvému Poselství, ke Tvé Sladkosti. Proroci, kteří v minulosti zakoušeli pronásledování, Tě žádali o pomoc, žádali Tě, abys potrestal jejich pronásledovatele za jejich zlé činy, za zlo, které spáchali, žádali Tě, abys nebyl hluchý k jejich snažným prosbám!

Neustále povstávají falešní svědci proti mně a Tvému Dílu. Dokonce i někteří z těch, kdo vypadají, že následují Tvá Poselství, mají námitky k některým věcem, které říkám, a oponují mi. Tak co mám dělat?

Řekni jim, že Já, Ježíš, jsem naplánoval toto Dílo a že Já jsem postavil tuto budovu. Ale především jsem položil základy. Potom jsem tě povolal, abych pověřil tebe, ne je, aby ses stala Mým hlasatelem Mého Díla. Tělo a krev nejsou duchovní a jsou omezené. Tato omezení nikdy nedovolí přijmout Boží zákon. 1

Teď řekni naprosto upřímně Vassulo, pocítila jsi někdy osten tvých nepřátel? Nedal jsem ti prostor a nadbytek? Kdo ti dal rozkvést před zraky tvých nepřátel? Mé cesty jsou láska a pravda a vzpomeň si, jak jsem ti slíbil, že budu bdít nad tvou duší, abych tě chránil a vysvobozoval. Chráním tě, abych zachoval tvou nevinnost a tvou bezúhonnost.

Po tvém boku jsem postavil anděla, aby tě střežil a naplňoval tě štěstím a smíchem, aby neustále posiloval tvého ducha, abys zpívala Můj Hymnus Lásky nehodnému pokolení2, aby plnil tvé srdce pocitem opojným jako víno, aby se tvé promluvy na ně vylévaly jako melodie. Řekl jsem, že budu tvým průvodcem a rádcem, a že nad tebou budu vždycky bdít, tak se neboj!

Když napomínáš lidi, ačkoliv se vyhýbáš užívání Mého Jména, Můj Duch, který si v tobě učinil příbytek, ti Sám odhaluje, co je správné a co je špatné. Pak se stáváš svědkem. Můj Duch, propletený tímto způsobem s tvým duchem, svědčí. Buď pak trpělivá s těmi, kdo ti odporují a klidně je snášej, jako Já klidně snáším ty, kdo Mě hněvají. Ó, ano, snáším je kvůli ostatním, kterým chci ukázat Své Milosrdenství. Není to snadné, Mé dítě, ale čerpej sílu ode Mne. Též si pamatuj, že Má Milost stačí…


Slyšel jsem tě říkat: „Chybí láska“. Toto je skutečně největší hořkost, které se mi dostává od Mé církve! Dávám ti spatřit chyby některých lidí, abys je pokárala a připomněla jim, že Mé Dílo je jedině duchovní a vznešené, nesrovnatelné s jakoukoliv administrativní prací. Vyloženě se mi hnusí a zarmucuje Mého Ducha, když s hněvem vyjadřují svůj nesouhlas a opouštějí přímý směr pokoje a harmonie. Zraňují své duše a také ničí svou víru.

Pojď! Má Vassulo, tvá horlivost někdy popuzuje ty, kdo stále nejsou připraveni pochopit, že Já jsem tě jim poslal jako dar. Mnozí z těch, kdo Mne nalezli, mají ještě v sobě světské ambice. Těmto říkám: Očistěte se a dovolte Mému Svatému Duchu, aby vás znovu všechny obnovil. Radujte se, že jste obdrželi Věčný Život! Zanechte zpochybňování a dohadování ohledně Mého Díla. Následujte Mé Volání, ale v pokoji a bez vlastních zájmů, v radosti a především v Lásce.

Pojď, dcero, tvůj závod ještě není u konce. Nech svou ruku v Mé. Já, který jsem tě ustanovil apoštolem Konce časů, tě povedu, kam si přeji, zatímco tě budu zaplavovat Mou Vůní a utěšovat tě, když kráčíme a jdeme společně, neseme stejné utrpení, které jsem nesl Já. Láska je na tvé straně. Miluj Mě a pamatuj: Ekklésia ožije! Ic.


1  Zároveň jsem též slyšela slovo „cesty“. 
2 Pánův Hlas najednou zesmutněl, když vyslovil slovo „nehodnému“. 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message