DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé Srdce lká jako smutné tóny flétny

9. května 2011

Má Vassulo, sjednoť své srdce s Mým a naslouchej Mi. Vzpomeň, jaké zázraky  jsem dokázal v minulosti vykonat? Tak se netrap. Já prosadím Své zázraky, protože Já jsem Autorem tohoto zázračného Díla. Dále rozdávej chudým v duchu to, co jsem napsal, aby nebe slyšelo jejich chvály. Nestůj stranou, Má dcero, pokračuj s úsměvem, svou ruku v Mé Ruce, nech svou hlavou spočinout na Mém Srdci a naslouchej Jeho tlukotu… Co slyšíš, dcero? Nářek?

Ano, nářek, vzlykání…


Mé Srdce lká jako smutné tóny flétny, pláče nad tvou ubohou společností a nad tím, jak ji plameny  přetvoří v lidské pochodně, pokud se nezmění a kajícně se neobrátí ke mně. Ach!  Jako jsou lidé od princů až po žebráky  předurčeni zemřít, tak jsou určeny ohni nynější nebe a země. I hloupý osel, kdyby poslouchal, by to pochopil a okamžitě jednal, když jsem opakovaně varoval tuto generaci, že pokud nebude litovat, ze srdce se modlit a pokud se ke Mně neobrátí a nepodřídí svůj život Mému Zákonu, Mým Přikázáním, Mým Nařízením a Učení Církve, nesjednotí se a nebude žít v pokoji a lásce mezi sebou, tak ji Můj Otec potrestá. Jeho plamen se rozšíří a stráví celé národy, takže budou úplně vymazány z mapy. Pravím ti, nebesa zmizí, jako když se svine svitek a  rozplynou se, aby se stala mořem ohně.

Odsuzování Mých varování nepomůže vyřešit jejich1 vnitřní problémy. Jsem zde, abych zásobil tuto generaci duchovní stravou, abych přinesl Své Slovo až úplně k jejich nohám, abych jim poskytl radu a dodal naději, a přesto se netečně odvrací.

Když Mě vaši předci vyzývali a provokovali, co jsem udělal?


Ani jeden z nich nedošel na místo svého spočinutí...


Jejich hluchota a neposlušnost jim znemožnila porozumět Mým cestám a naslouchat Mi. Jsem jejich Velekněz a měli by vědět, že kdokoli je Mi poslušný, bude žít navěky. Já jsem zdroj Spásy, Začátek a Konec. Mnozí odpadli z Mých Cest, od těch, kdo sedí na trůnech, až po ubožáky a ty, které odrazují. Od člověka v drahém šatu,  až po bosého a v hadrech. Jejich skutky jsou přede Mnou. Ale ne všichni byli nevěrní a zakryli si oči.

Řekneš jim: obraťte se, každý z vás ať zanechá zlého jednání. Služte Bohu a ne Mamonu. Služte Bohu a ne člověku. Každému, kdo má, bude přidáno; ale tomu kdo nemá, tomu bude odňato i to málo, co má. (Lk 19,26) Moji Církev čekají nesnáze2. Srdce budou pokřivena, budou se navzájem strkat, aby se vrhli Satanovi k nohám. Bude provedeno vyhoštění do temnot. Byl jim nabídnut dar, ale neprojevili žádný zájem ani respekt. Nenaslouchají a nikdy nenaslouchali Mému Hlasu. Dcero, plač pro svoji generaci, podívej,  jak v zoufalství chřadne.

Pojď, miluji tě.

AlphaOmega

1 Hierarchie.
2 Částečně jsme toho byli svědky v březnu 2013, když papež Benedikt XVI. rezignoval poté, co byly ukradeny dokumenty.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message