DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Toto je Můj Posvátný Rukopis pro lidstvo!

30. listopadu 2022

ach, Má milovaná! pokoj tobě; naslouchej a piš: Mé Tělo krvácí od chvíle jejich rozdělení a ty jsi toho byla svědkem; stále je ve Mě hrot kopí;

ach, Pane! s Tvou pomocí jsem předala Tvé Slovo čelním představitelům církví, hierarchii, předala jsem jim též Tvá horoucí přání a všechny jsem je požádala, aby byli jedno; dala jsem poznat Tvá poselství duším, které sis vyvolil a které jsi mi poslal, a oni se stali spolupracovníky na Tvém Božském Díle Spásy;

Tvá Výzva k Jednotě a ke sjednocení data slavení Velikonoc jim byla též několikrát předána, aby bylo zastaveno krvácení Tvého Těla kvůli hrotu kopí, který v Něm vězí;

Má Vassulo, všechny tvé oběti a modlitby obětované za ukončení tohoto rozdělení mají svůj význam; putovala si s lidmi, které jsem si vyvolil, vyprahlými zeměmi, kdo by se pak opovážil říci, „co to prováděli?“ Já, který pečuji o vše, co jsem stvořil, jsem vždy s velkou shovívavostí shromažďoval Svůj lid, nemám v úmyslu zničit, co jsem stvořil, neboť v nich všech je Můj Nehynoucí Duch; Budu jim i nadále připomínat, že jejich rozdělení je hřích, aby nakonec otevřeli svá srdce, začali Mi důvěřovat a naplnili Má horoucí přání; 

nicméně brzy přijde nesmírný žár, jak bylo předpovězeno, aby odstranil zbytek lidské zkaženosti, která se stále odmítá ke Mně vrátit, která odmítá vyznat svoji vinu, činit pokání a přivítat Mě ve svém srdci; ignorují Má poslední varování, pohrdají a odmítají Mou Ruku, která se k nim vztahuje, aby je pozvedla z bahna hříchu, ve kterém vězí; protože dali přednost temnotě před světlem, zůstanou sevřeni na tom místě, v tom brlohu, a budou trpět tím, co nevyhnutelně přijde, spoutáni v temnotě; musíš porozumět Mému utrpení a jak Mě bolí, že se naplní jejich osud; ctnostní budou též cítit agonii těchto duší; 

přestože bylo vylito mnoho varování, tito lidé je ve své pýše ignorovali; někteří kvůli své nevěře, že mluvím Já, a jiní kvůli zlehčování Mého Díla,1 aby nepřišli o své pohodlí.

Pane, slyšela jsem je říkat: „nepotřebujeme číst a zajímat se o tato poselství, nepotřebujeme vědět, co je v nich napsáno, vystačíme si s tím, co nám už bylo dáno v Písmu; nejsme povinováni je číst, to říkají; toto chování mi připomíná Fatimská poselství, která nebyla neodkladně rozšířena a svět za to zaplatil krví, která byla prolita ve II. světové válce, jak předpověděla Panna Maria ve Fatimě;

ano! a dnes Mi bude prach a popel radit, kdy mám mluvit? kolik krve Mé církve ještě zbytečně prolijete? poslal jsem k vám, co je mi nejdražší, odloučil jsem ji od její vlastní rodiny, vystavil jsem ji vyčerpávajícímu cestování, aby vám všem přinesla  Mé Nejsvětější Dílo, ale tolik z vás Mě vyzývalo, a tak vzdorovitě znevažovalo úlisnými jazyky Mé Dílo; nečetli jste, „pravda je celé jeho (Jahvovo) dílo?“2 vskutku, bláhovost a beztarostnost poblouzněných je vede k jejich vlastní zkáze, místo toho, aby naslouchali Moudrosti; 

toto je Můj Posvátný Rukopis pro lidstvo! 

můžete jej přirovnat ke stromu, který jsem zasadil blízko vodních proudů na dosah všem lidem, s bohatými a hojnými plody; jeho listoví je léčivé a nikdy nevadne; takže nikdo nemá říkat: „porazte ten strom, neboť pobuřuje okolí, skácejte ho a spalte jeho větvoví a pozor, nejezte jeho plody!“ - jak požehnáni jsou ti, kdo jí z jeho plodů, budou prožívat nespoutanou radost v Mé Přítomnosti! 

může se tato generace, která se noří do močálu, a mnozí už byli pohlceni v jeho hlubinách, ještě chlubit svým poznáním? v minulosti jsem řekl, že Vyslanci přijdou z Egypta, aby vám zpívali Mé Slovo, které na vás bude vylévat Světlo a Pokoj; takto se k vám bude sklánět klenba Nebes a hlásat vám Má Božská Díla, která dosáhnou do všech koutů tohoto světa; ale mnozí ještě neporozuměli… 

nyní pojď a  živ se Mým Slovem: řekni Mému lidu, aby dychtil přijít a přebývat v Mém Domě, kde se budou těšit z Mé Přítomnosti a Mé Sladkosti, porozumí Mé Dobrotě a zahoří touhou spočinout v Nádheře Mého Domu, ve kterém přebývá  Má Sláva;

za všechno vděčím jen Tobě, můj Bože,
vím, že Tvá Láska je bezpodmínečná,
a že Ty uděluješ Svá hojná požehnání komu chceš,
přesto mi dovol splatit Ti dluh za záchranu svého života
a že jsi mi dovolil zcela se na Tebe spolehnout,
když mě vedeš krok za krokem ve Světle živých;
tak nezůstávej potichu,
jinak se znovu ztratím v zemi zapomnění!
použij mě, jak Ty Sám si přeješ!

Já nejsem hluchý k tvým snažným prosbám, pamatuj si, že jsem znám tím, že jsem Nejvěrnější! Já tě nikdy neopustím, Láska tě miluje, jdi v pokoji… ic


1 Též jsem slyšela: „Mých Navštívení, skrze něž vás volám.“

2 Ž 33,4.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message