DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mám pod kontrolou každou situaci

27. dubna 2011

Dávám ti Svůj pokoj.

Vzpomeň si na Má Slova: jestliže Mi někdo slouží, tak ho Můj Otec v nebesích oslaví.

Věděl jsem, že bys Mě vždy slyšela, když bych tě volal a s Mou Milostí, kterou jsem ti dal, bys Mě oslavila, stejně jako bys oslavila Mého Otce. Dnes znovu pronásledují1 Cestu, i když jsem za Sebou zanechal Svoji vůni v jejich přítomnosti. Jako vlci trhají Mé Tělo. Zázraky vykonané v Mém Jménu pro ně vůbec nic neznamenají. Přehlížejí je. Tobě Vassulo říkám: neztrácej odvahu, neboť dar, který ti byl dán, měl a stále má svůj význam a své vlastní působení: zůstaň věrná a vždy připomínej světu, že každý má právo a možnost, pokud chce, být těsně přitisknut na Moji Hruď a radovat se z Mého přátelství, stát se důvěrný se Mnou.

Tebe, které jsem prokázal přízeň, jsem učil, jakou cenu má důvěrnost, která tě vtahuje do vnitřních prostor2 Mého Srdce, abys zakoušela Moji sladkost a opojnou a nevýslovnou lásku, kterou mám ke každé duši. Ve vizi3 jsi viděla, jak tě Duch svatý vyvolil mezi mnohými, aby ses stala Mou Ozvěnou a budovatelem Mé Církve.

Ve všech těchto chvílích4 jsem ti byl nablízku. Jak jinak bys, Vassulo, unesla Můj Kříž? Udělil jsem ti dokonalou důvěru, bez níž, by tě těžkosti a váha Mého Kříže Jednoty rozdrtily a sebraly ti odvahu pokračovat! Vidíš, Má holubice? Byl na tebe vyléván vytrvalý proud božské milosti, aby tě posílila, abys pokračovala přes všechna protivenství.

Mé Srdce se zaradovalo, když jsem tě slyšel říkat: „Bůh má vše pod kontrolou, tak nezoufejte!“ Ano! Skutečně mám pod kontrolou každou situaci. Některé duše si to možná nemyslí, když se věci obrátí proti nim, neboť neprozřetelně spoléhali na svoji sílu a svá vítězství. Nicméně dříve nebo později se jejich plody rozplynou a všechno nadpřirozené světlo začne vyhasínat. Stejně jako jejich láska ke Mně se zmenší v rozsahu a síle. Začnou v nich růst zlé tendence, a schopnosti, které ode Mne získali, začnou nebezpečně ustávat a nejsou vstřebávány tak, jako předtím. Začne je přemáhat tělo a jejich duch ovlivněný světem je bude přitahovat k jejich starým vášním.

Ale jestliže duše zůstane ve Mně a nebude zanedbávat svůj duchovní a svátostný život a vše, co ji naučil Duch, a kdo dovolil Duchu, aby ho vlastnil, tak v časech pronásledování a v obtížných situacích, se taková duše opře o Mne a s důvěrou bude říkat: „Pán je s námi, tak kdo proti nám?“ Nikdy neřekne: „Pán nás opustil…“ nebo „Pán na mě zapomněl…“

Dcero, dej mi svůj čas a Já budu mít radost, neodpírej mi svoji společnost, pokoj tobě, my, společně? Miluji tě! IC

 


1 Hierarchie a laici, kteří nevěří.
2 V tu samou chvíli jsem slyšela slovo „komnata“.
3 Vize z 29. ledna 1989.
4 Doba mlčení (ticha).


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message