DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ukazuji bohatství a nádheru Mého Království a Slávu Mé Velebnosti

29. listopadu 2017

Má Vassulo, dávám ti svůj pokoj; dovol mi, abych ti předal Svá Slova, oddaná služebnice, Já, tvůj Vykupitel, který jsem v tobě ustanovil Své výroky, abych tak ukázal Svou slávu v tobě; duši, tak zavrženíhodné, a která byla tak vzdálená pravdě předtím než jsem tě odkojil Svým Slovem; nyní povstaň a buď smělá jít na zpustošená místa, která byla uchvácena zlým1 a jejichž lid stále kráčí v temnotě; ukaž jim Mé Milosrdenství, Mou Věrnost, ukaž Mou Sladkost, obnov tímto způsobem Můj Dům a přiveď je zpět ke Mně! utěš Můj lid;

naslouchej, když jsem tě zformoval, začal tvůj závod, jako atleta, jehož odhodláním je zvítězit závod, jsem tě musel vrhnout do tohoto závodu, ale opásal jsem tě Pravdou, když jsem tě vrhl mezi vlky, vzpomínáš?2 po všechna ta léta, Má Ruka nikdy nepustila tu tvou, pro případ, že by tě duch strhával pryč ode Mne a jako lampu, která se rozsvítí, když je naplněna olejem, jsem tě neustále doléval, abych udržel tvůj plamen živý;

čas od času, když jsi klesala na mysli, Majestátní Síla prozářená Velebnou Slávou, tě obklopila vůní Mých Rouch před tváří tvých nepřátel, kteří číhají v údolí zapomnění a smrti,

když procházíš spalující pouště a  patro tvých úst je sušší než pergamen, tobě nablízku Já Jsem a Můj Kalich neustále na tvých rtech;

když by se přátelé obrátili proti tobě, opustili tě a naplnili tě žalem, Něžná Láska bude Přítomna a vydá Svou vůni, aby tě utěšila polibky na čelo a uklidnila srdce Své milované;

olej pomazání bude stékat z Mých Rukou na tvoji hlavu a na tvé rty, smáčí tě úplně celou, aby ti připomněl, že Já Jsem tvůj vždy Věrný Společník a Druh, Strážce tvého srdce;

když by se nad tebou brány zavřely, aby ti vzaly odvahu, Má Tvář zalévajíc tě svým jasem, ti bude udělovat hojná požehnání a připomínat ti, že Můj Domov je tvým domovem, Domem Jahveho;

i když na tebe budou čas od času zle dotírat, přemožena nebudeš, Mé Zlaté Žezlo zasáhne a odstraní je;

Má Křídla, tvé tajné útočiště, Dobrota a Vlídnost, tvá stálá naděje, Božská Láska, neustálý zdroj tvé duše; pro Moji pomazanou: Já Jsem bezpečnou Tvrzí; je snad ještě někdo jiný, kdo by ti mohl nabídnout takové bohatství? takové bohatsví Milosti a Ctnosti?

vystavuji bohatství a nádheru Mého Království a Slávu Mé Velebnosti, odhaluji Vznešené Téma Své Lásky, vše je podřízeno Mé Moci a Mé Autoritě;

takže ty, které bylo umožněno mít prospěch z Mé Sladkosti a zakoušet Moji Dobrotu, která jsi Mi dovolila, abych na tobě spočinul, buď silná, a každý den svého života vkládej svou důvěru do Mne,

tvůj Domov je ve Mně a nikde jinde…

AlphaOmega

1 Do Sýrie, kde právě probíhá děsivý válečný konflikt.
2 Před léty na samém začátku, když začínala má mise, jsem byla pozvána, abych šla a poprvé svědčila ve Švýcarsku, uviděla jsem Ježíše. Stál blízko mě, a když jsem se na Něj podívala, řekl: „Nyní tě posílám mezi vlky...“ Okamžitě jsem pochopila, že má mise bude obtížná, a že budu krutě pronásledována lidmi, kteří na mne budou nemilosrdně a nespravedlivě dorážet...


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message