DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Modlitba pokání a vysvobození

13. listopadu 2006

(Vassula píše:)

Ježíš Kristus mi nadiktoval tuto modlitbu, která je modlitbou pokání, uzdravení a osvobození. Řekl, že tento „exorcismus“ je potřebný v těchto časech, které jsou tak zlé.

Lidé neví, jak zcela zapudit svými modlitbami Satana, který je ovládá, oslepuje a působí jim tolik utrpení, buď skrze nemoc, nebo tím, že z nich dělá otroky. Ježíš také říká, že mnoho lidí uctívá falešné bohy.

Tato modlitba bude účinná, když se ji budeme modlit srdcem a opravdově.

(Pán řekl:)

Má Vassulo, pokoj tobě. Mám radost, když ke Mně přicházíš tímto způsobem. Když mluvíš v Mém Jménu, ať se Mi shromáždění věřících zasvětí. Ať před Mou Tváří činí pokání těmito slovy:

Pane, snášel jsi mě
po celá ta léta s mými hříchy jen proto,
že jsi měl se mnou soucit.

Byl(a) jsem sveden(a) na scestí v každém ohledu,
ale nyní už nebudu více hřešit.
Křivdil(a) jsem Ti a byl(a) jsem vůči Tobě nespravedlivý(á), 
už takový(á) více nebudu.
Zříkám se hříchu, zříkám se Ďábla,
zříkám se neřesti, která poskvrňuje mou duši.
Osvoboď mou duši ode všeho,
co je proti Tvé svatosti.

Snažně Tě prosím, Pane,
zachraň mě ode všeho zla.
Přijď nyní, Ježíši,
přijď a zůstaň v mém srdci.

Odpusť mi, Pane,
a dovol mi spočinout v Tobě,
neboť Ty jsi můj Štít,
můj Spasitel a mé Světlo
a Tobě důvěřuji.

Ode dneška Ti, Pane,
budu blahořečit v každé době.

Zříkám se zla a všech jiných bohů a model,
protože Ty jsi Nejvýš Svrchovaný nad celým světem,
dalece převyšuješ všechny ostatní bohy.

Svou mocnou Rukou mě uchraň od nemoci,
osvoboď mě, abych nebyl(a) zajatcem,
zachraň mě v nesnázích
a poraz mého nepřítele Ďábla.
Přijď mi rychle na pomoc, ó Spasiteli!
Amen.

Já, Bůh, tě miluji, milovaná. My, společně? Já Jsem.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message