DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Toto jsou poslední dny vaší éry

11. listopadu 2019

Můj Pane, ať je Tvůj Dům jako olivovník,
obnovující se každý rok hojností plodů,
zjev nám Svou přízeň, Pane,
a  znovu pozvedni tyto ruiny, kterými jsme se stali.
Nedovol, aby se k nám přiblížili ti, kdo přestupují zákon, vykaž je ze Svého Domu, aby neutlačovali Tvé Věrné,
aby neposkvrňovali Tvůj Dům, neboť jsou falešní a zkažení, ale Ty, Svrchovaný od věků, je pokoříš, 
neboť sešli z cesty a byli svedeni k bludu…

Má Vassulo, pokoj tobě. Naslouchej Mi. Já jsem po tvém boku. Předtím, než Mou církev proroste trní a hloží a zadusí ji, Já zasáhnu. Varoval jsem vás v minulých letech, Mé dítě, že Mé Tělo je plné trnů. Trnů, které byly zasazeny v Mém Domě. Pak jsem tě požádal, abys je vytáhla! Neboj se, protože shůry vstoupím do Svého Domu, abych pokročil vpřed. A říkám ti, že v Mém Domě nebude žádný pokrytec, že nikdo z těchto si neudrží svůj post.

Nebesa konají Své Dílo a sklání se k jednotě a přivádí k zuřivosti Rozdělovatele, nepřítele, který oklamal mnohé, neboť on rozptyluje, zatímco Já shromažďuji. Uvězněni ve svém přesvědčení o své „spravedlnosti“, se stavějí na odpor Mým příkazům a vysmívají se varováním, které jsem jim dával.

Pane, Tvé Slovo v těchto poselstvích k nim nedosáhlo, a pokud se tak stalo, nepřijali ho. Tak jak mohou vědět o Tvých varováních? Jak mají být uvědomeni nebo  jak mají následovat Tvé příkazy, když mnozí z tvého Domu, kteří drží klíče od Tvého Království,  ignorují Tvá slova…

Má poselkyně, nermuť se, protože Duch svatý jedná v Mém Domě, vznáší se nad Ním a uvnitř Něho. Nicméně, mnozí v Mém Domě Mi dělají starosti, neboť odmítají naslouchat sténání  Ducha, ale přesto jsem pro Sebe zachoval zbytek, pouhý zbytek, vyvolený milostí, který povede Mou Církev k jednotě…

Po všechna tato léta, jsem nemluvil v tajnosti ani v hádankách, dcero, ale stejně jako mlýnek mele pokrm a zjemňuje ho, tak bylo zjemněno Mé Slovo a dáno vám, aby bylo pro každého člověka srozumitelné.

Naslouchej Mi: Něžně jsem tě oslovil a požádal tě, abys vyšla k národům, hlásala jim Mé Slovo a varovala je všechny, od největších až po ty nejmenší, že se mají obrátit, modlit se a postit, neboť toto jsou poslední dny vaší éry, a že se každý má zříci svého zlého jednání. Řekl jsem Své Církvi, že dokud se nesmíří, nedohodnou a nesjednotí, bude se otřásat nebe i země a moře se s hlasitým burácením vyleje ze  svého místa. Jejich nevěrnost proměnila Můj Dům v poušť pro jejich zatvrzelá srdce. Blízko je den, kdy se zděsíte a dáte se na útěk, kdy budete naříkat, když uvidíte, jak z nebe padá planoucí síra, aby vás spálila… Ukázal jsem ti Svou vlídnost, generace, Svou trpělivost, Svou něhu a Svou otcovskou lásku, a to, že jsem váš Spasitel. Čekal jsem a stále ještě čekám, že Můj Dům uslyší Mé varovné volání. Mé volání, aby nastal mír mezi vámi všemi, kdo nesete Mé Jméno, a abyste ustanovili jedno datum slavení Velikonoc. Ale dodnes odvracíte zrak a nemáte chuť se smířit. Byli jste varováni, ne jednou, ale mnohokrát. Nebesa truchlí, neboť stejně jako bylo vysloveno Mé Slovo na počátku Mého stvoření, bude Mé Slovo vysloveno, aby přineslo Můj Oheň z nebe, který očistí od sazí tuto zemi.

Pamatuj, dcero, počítej se Mnou ve všem, co děláš. My, společně?

Ano, Pane, my, společně…

Dobře, celou svou duší Mě uchovávej ve svém srdci. Buď si jistá Mou Láskou, kterou mám k tobě a ke všem těm, které jsem povolal, aby ti byli nablízku. Budu ti pomáhat ve tvém úsilí, které vynakládáš, abys přivedla Můj Dům k jednotě! Láska tě miluje... ic


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message