DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Své Církvi daruji novou nádheru

13. května 2013

Má lásko, pokoj buď s tebou. Dovol mi k tobě takto promlouvat. Naplň svého ducha Mým Duchem, raduj se! Protože Já jsem, je s tebou. Nezapomeň, jak tvého ducha naplňuji Moudrostí.  Všechno, co od tebe žádám, je láska, vytrvalost a pokora, abych dokončil Svá Díla a misi, kterou jsem ti svěřil.

Své Církvi daruji novou nádheru, počkej a uvidíš! I nadále se budu starat o Svou Církev a naplňovat ji mocí, uzdravím ji. Má dcero1, ach, Má Láska, kdybys jen věděla, jak Nekonečná je Má Láska k tobě, dcero! A jak se cítím, při vstupu do tvého srdce! Vstupuji s písní, když cítím lásku, kterou ke Mně máš, s melodií, která trvá, která zvětšuje Mé přátelství s tebou. Mé město, cítím se utěšen a šťastný… Slyš mě, prošla jsi mnoha zkouškami a oběťmi, zápasy, dokonce i s těmi, které jsem povolal, aby ti byli blízko. Uč se, že jediná podpora přijde ode Mne, a když budeš mít tuto podporu z nebe, aby během těchto zkoušek pozvedala tvého ducha, budeš se cítit utěšená, obnovená k boji v těchto plamenných bitvách vašich časů se vší falší, hlásanou o mých Poselstvích a se všemi těmi, kdo se chlubí svým poznáním a rozlišováním. 

Má Sílo, přispěchej mi rychle pomoci, zachraň mou duši a můj život od nich!

Říkám ti, ty, kteří patří světu, přenechej Mě, a co se tebe týká, žij svatě, v pokoji a měj své základy na mých přikázáních a pamatuj si: Každý den tvou hlavu mažu olejem. Nečetla jsi: „Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář.“2 

Utlačována nepřítelem? Buď jim vděčná, Vassulo, získáváš Nebeské Království. Tak se raduj a buď šťastná, neboť máš velkou odměnu v nebi! Pokračuj po cestě, kterou jsem před tebou rozvinul. Cestu integrity a oddanosti, a když tě vyděsí tvojí utlačovatelé svým podlým počínáním, pamatuj si, že máš přijít za Mnou, abys zakusila Moji sladkost, neboť jsem známý tím, že těším vašeho ducha, když je znepokojen.

Tady jsem, abych Tě požádala o zastání. Vím, že když jsi na mé straně, tak se nemusím ničeho bát, a že se mi od tebe dostane nejlepší pomoci.

Buď Mým vyslancem. Neboť vše, co uděláš v Mém Jménu, bude jako bych Já Sám vyzýval skrze tebe a výzva, kterou učiníš v Mém Jménu, zní: Smiřte se se Mnou, vaším Bohem. To by mělo být tvé téma, abys Mě oslavila. Práce pro Mne, Tvého Boha, tě povede k posvěcení. Zůstaň Mi na blízku, pracuj v duchu svatosti. A tak, s bázní Boží ve tvé mysli, zakoření tvá služba ve Mně, neboť pro Mne získá lidi, jejichž mysl zaslepil bůh tohoto světa. Soustřeď se na to, co ti bylo určeno. Nevzdaluj se ode Mne.

Naslouchejte Mi: Nejdůležitějším prvkem, který určuje milost, je dosažení toho božského, což nastane, když se vás dotkne Můj svatý Duch, generace. Řekni jim, že Můj Duch uteče od zrádného jazyka, od rukou, které prolévají nevinnou krev, od srdce osnující ničemné plány, od nohou rychle spěchajících za zlem, od křivého svědka, který lže s každým nádechem, od toho, kdo vyvolává mezi bratry sváry. A ještě bych dodal, od těch, kdo mají radost z konání zla. Skutečně, člověk, který dává průchod nespravedlnosti, neprojde Mnou nepovšimnut. Pokolení, nepřicházej tedy a nestav se přede Mě, svého Stvořitele, v Soudný den se svými vinami. Modlete se, modlete se a zbavte se své viny. Nevěnujte všechnu svoji energii konání zla. Nyní jsem připraven smýt vaši vinu!

Vassulo, nezapomeň, že tvá slova vstoupí do světa zkaženého tělesností, a že Mé Slovo bude potlačováno smyslností, která se zrodila z vášní tohoto světa a je skutečnou temnotou.

Požehnaný, kdo Mne objímá. Bude proměněn a jeho duše zakusí radost.

Kráčej výhradně se Mnou. Láska tě miluje a žehná ti. IC

 


1 Cítila jsem Kristův Plamen Lásky vycházející z Jeho Srdce do mého!
2 Ž 24,5-6.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message