DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem tvůj laskavý Ochránce, který ti pomáhá

10. ledna 2022

Ach Pane! Jsem Ti naprosto k dispozici a snažím se poctivě pokračovat na cestě. Tak přijď a skryj mě v Sobě. Vím, že když budu skryta v Tobě, tak budu skryta v Tom, který je Život. Víš, že pořád úplně nechápu, jak je možné, že bezvýznamné stvoření, jako jsem já, bylo vtaženo do tak intimního spojení s Tebou, kdy jsem propletena s Tebou a Ty se mi zcela daruješ a ukrýváš mě ve Svém horoucím objetí, blízko Svému srdci, kde cítím Tvoji bezpodmínečnou Lásku, kde cítím domov, bezpečí, kde se nemusím ničeho bát, kam patřím, kde je mi dobře…

Ach Pane! Jsem Ti naprosto k dispozici a snažím se poctivě pokračovat na cestě. Tak přijď a skryj mě v Sobě. Vím, že když budu skryta v Tobě, tak budu skryta v Tom, který je Život. Víš, že pořád úplně nechápu, jak je možné, že bezvýznamné stvoření, jako jsem já, bylo vtaženo do tak intimního spojení s Tebou, kdy jsem propletena s Tebou a Ty se mi zcela daruješ a ukrýváš mě ve Svém horoucím objetí, blízko Svému srdci, kde cítím Tvoji bezpodmínečnou Lásku, kde cítím domov, bezpečí, kde se nemusím ničeho bát, kam patřím, kde je mi dobře…

Má Vassulo, Mé Srdce je pro každého. Já jsem Ženich všech, kdo Mne přijímají. Oni jsou se Mnou spojení a stávají se Mými nevěstami, a ty, malá narcisko, nepřivedl jsem tě do Davidova Domu? Požehnaná jsi ty, která Mě hledáš a která Mě nacházíš, požehnaní jsou ti, kdo o Mně usilují a kdo po Mně touží, neboť už nikdy nebudou prahnout po ničem z tohoto světa, protože naleznou štěstí a skutečné bohatství ve Mně. Já je zase budu vlastnit a budu s nimi jednat s nezměrným soucitem a něhou. Ano! Stanu se jejich Učitelem, jejich Ženichem, jejich Společníkem a přítelem, jejich rodinou, prostě vším, takže nikdy neopustí pramen Moudrosti! Budou se se Mnou učit poznání a porozumění… Vzpomínáš si, Má Vassulo.1 Ano! Když jsem ti jednou řekl: Dám ti pouze „utrpení“,2 načež ses Mě značně překvapená zeptala: „Utrpení?“ „Ano, utrpení,“ jsem ti řekl. Dobře, snad už teď chápeš, co mám na mysli, a ach, jak jsem šťastný! Když jsem ti odhalil Svou Tvář3 a ty jsi byla pozvednuta, abys kontemplovala Mou Slávu, tvá duše plná radosti ke Mně hlasitě zvolala: „Ty jsi můj Bůh, jedině Ty jsi můj Spasitel!“ A tvá duše, prahnoucí po Mně neukojitelnou touhou, se učila po Mně toužit s horoucí vášní a božskou láskou. Byla jsi zapálena. Ukryl jsem tě ve Svém Náručí, abych udržoval tvou vášeň ke Mně živou, dokud Láska nezraní tvou duši, ano, Má Nehynoucí Krása tě zranila.

Slyš Mne: ve Své žárlivé Lásce, jsem do tebe vlil vášnivou touhu po Mně, která tě zraňuje, když ti odhaluji Svou Krásu! Vyprahlou zemi, kterou jsi kdysi byla, jsem proměnil v úrodnou půdu, kde ti Má setba Lásky pomohla, abys rostla jako olivovník obtěžkaný plody nabízející každému nebeský pokrm. 

Kdyby jen tato zbídačená generace změnila svůj směr a opustila cestu, na jejímž konci není nic jiného než smrt… Kdyby se jen rozpomněli na Mé Milosrdenství a jak jsem bohatý v Odpuštění, neboť kdybych jim odpustil všechny jejich urážky, padli by tváří k zemi a v adoraci a v úžasu by se Mi klaněli!

Já jsem tvůj laskavý Ochránce, který ti pomáhá, který tě korunuje Láskou a Něhou a který tě vykoupil. Já jsem tvůj Zpěvák, který ti zpívá sladké melodie nebes, aby uchvátil tvé srdce, posílil tvou křehkost a utišil tvůj strach.

Chceš něco vědět? Když se dívám na hrůzostrašnou podobu dnešního světa a slyším ohlušující křik, který z něho vychází, krvácí Mi Srdce. Ale nacházím spočinutí v tichu srdcí, která Mě milují, Má Vassulo. Slyš Mne: vynes na světlo, co ses ode Mne pilně učila, a svobodně předávej toto Poznání této generaci.

Brzy se Nebe skloní k zemi, neboť je slyšet úpění těch, kdo jsou nyní spoutáni. Protože Já jsem Bůh Lásky, Já jsem Bůh Dobroty. Vždy jsem byl znám jako Ten, kdo je na straně utlačovaných.

Počkej a uvidíš… Láska tě miluje! ic


1 Vyhrkla jsem: „Mám ráda, když říkáš: ‚Má‘ Vassulo!“
2 Pozn překl.: v angl. orig. „passion“ - utrpení, ale též „vášeň“. Vassula napřed chápala slovo „passion“ jako „utrpení“ a až mnohem později pochopila, že Pán má na mysli „vášeň Jeho Lásky“.)
3 Jeho Lásku.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message