DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Promluv k Mému lidu a připomeň jim...

5. května 2011

Pane! Jsi znám tím, že jsi svrhl trůny králů i vládců, přemohl jsi říší za říší, když se tyto staly překážkou Tvému průchodu.

Jsi znám tím, že ničíš Své nepřátele, tak proč nyní opouštíš Své přátele?

Nespravedlnost, arogance je to, co prosazují. Je o Tobě známo, že máš pýchu v nenávisti, můj Bože a Otče.

Co jsem udělala, abych si zasloužila odsouzení? Přestoupila jsem Tvá nařízení? Opustila jsem Tvé příkazy a Tvé Povolání?

„Pečujte o své bližní, obnovte a sjednoťte Moji Církev,“ byla Tvá úpěnlivá prosba, ale též Tvoje Přikázání. „Pracujte se Mnou ruku v ruce a oslavujte Mě,“ bylo vaší útěchou.

Kvůli Tvým zájmům jsem se vzdálila od své vlastní rodiny.

Nyní pomlouvači překrucují dobro ve zlo. Se zlými úmysly mě obklopili a číhají na svoji příležitost poplivat mě a prolít krev.

Nesoudím zase?

Souzení se Mi hnusí. Nedopusť, abys zatrpkla. Ano! To co dělají, vskutku provokuje tvého ducha, takže hřeší dvakrát. Zaprvé, neboť tě špatně posuzují a zadruhé, protože tě provokují k hříchu. Jejich nenávist vůči tobě dopadne na jejich hlavu.

Mé dítě, věnuj pozornost Mým učení a uváděj je do praxe, neboť když budu cítit, že mi důvěřuješ, udělá Mi to radost. Což jsem tvou rukou nenapsal tisíce stran plných rad, připomínek Mého Slova a poznání? Což jsem ti neotevřel cestu, abys byla schopna rozšiřovat Má Poselství? Neučil jsem tě, jak odpovídat těm, kdo tě zkoumají, vybranými slovy Moudrosti? Proto neříkej, ‚budu se k nim chovat tak, jako se oni chovají ke mně.‘ Raději bych chtěl, abys řekla: ‚Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí!‘ a já jim odpustím a oni budou uzdraveni. Budou růst v lásce…

Uč se ode Mě žačko a přizpůsob se Mi, neboť Mé Cesty jsou Spravedlivé. Poté ti budu moci říci: Mé dítě, tvá námaha nebude zbytečná, přijmeš ode Mne svoji odměnu. Nepropadej zoufalství, mám pod kontrolou každou situaci! Život a smrt, dobro a zlo, to mám též pod kontrolou! Má Ruka drží tvoji ruku. Každý nemilosrdný soud dopadající na tebe dopadá na Mne. Můj hněv patří této nevěrné generaci. Nevšimla sis, Vassulo? Můj křik pronikl ovzduší, jako hurikán ohně na ně sestoupím a řeky ohně pohltí mnohé národy. Můj hněv nebude mít konce, neviděli jste znamení časů? Vody moří budou setrvávat v nelítostném řádění proti tomuto zlu a nevěřícímu pokolení, protože brzy dopadne těžce Ruka Mého Otce na odpadlíky. Toto pokolení padne do Otcových Rukou a mnoho těch, kdo na Mne zapomněli, budou hrozně trpět. Ach! Ano! Najednou si na Mne vzpomenou a budou volat Mé Jméno, ale ne s lítostí ani ne z lásky, ale ze strachu o svůj život. V ten Den na Mne někteří budou se zuřivým sarkasmem hlasitě volat urážky a rouhání, stále se chvástajíce svými filosofiemi a jejich takzvanou seberealizací, znalostí průměrů a svou vypočítavostí, pohrdajíc Mou Moudrostí. Ale jejich naděje, Má Vassulo, bude marná, a to vše, o čem si tato generace myslela, že dosáhla, skončí bezvýsledně. Vše, s čím se lopotili bez Mého Jména, když Mé Svaté Jméno vlastně záměrně vymazávali, se ukáže bezcenným.

Dcero! Dovol Mi ti říci: Já, Bůh, jsem zkoušel tuto generaci, a jak sis všimla, mnozí se prokázali jako nezpůsobilí sdílet Mé Království. Jejich nezměrný zájem přijít na to, co leží za vesmírem, Mě udivuje1 a Mé Anděly vyvádí z míry! Milost a Milosrdenství byly nabídnuty celému lidstvu, ale ti, kdo slyšeli, se přesto rozhodli nenaslouchat a ani nepřijmout Moji zachraňující pomoc. Kvůli jejich nevěře budou nesmírně trpět jako Kain! Ti, kdo jsou věrní, budou žít v Mém Srdci, v lásce. Nyní jsou také zkoušeni jako zlato ve výhni a prokázali, že jsou hodni Mého Království. Já budu jejich Králem navěky… toto je začátek konce těchto Časů2, kdy přichází Můj Oheň. Budou se tavit všechny prvky tohoto světa. Mění se slunovraty a posloupnost ročních období se změnila, a přijde mnohé další.

Vassulo, Mé dítě, dovol Mi ještě jednou obnovit tvoji paměť: ty jsi Můj nástroj, neboj se, byla jsi zrozena pro Mé volání. Vytvořil jsem tě pro Své záměry. Protože jsem věděl, že se neodchýlíš od Pravdy, a Já, že se stanu tvým Svatým Průvodcem na této zemi. Vytyčil jsem tvou cestu, ještě než ses narodila3. Od samého začátku jsem spojil Své Srdce s tvým. Nicméně, tvá svoboda ducha byla ukázána člověku, byla jsi a jsi jako ptáček, létající v ovzduší nad světem, vznášející se na nebi. Správci4 Mého Království5 to sledovali a všimli si tvé svobody, nemilosrdně tě odsoudili a nelítostně na tebe vrhali šípy, aby tě strhli k zemi a bez soucitu tě srazili, aby nezůstal žádný důkaz o tvém projití Mou Církví. Nikdy se nepřestali chvástat svými zlými skutky. Protože v nich nepřebývá Ctnost a Láska6. Jakkoli tebou pohrdají, neublíží ti, ani tě nezlomí. I kdyby padly hory do moří, hučely a vířily vody, neboj se, protože vedle tebe Já Jsem! Mé Královské Žezlo spočívá na tobě, aby vedlo tvé kroky, a hlídá tě, abys nesešla z cesty Mých Přikázání. Těš se z Mé Přítomnosti. Já tě podporuji a budeš v bezpečí.

Promluv k Mému lidu a připomeň mu, že láska přikrývá mnohé hříchy. Ať se prokáže vaše vzájemná láska jako pravdivá…

Dovolte Mi vám připomenout, že je pro vás požehnáním, když vás kvůli Mně urážejí a pronásledují, neboť to dokazuje, že Já, Bůh, ve vás přebývám. Kdybyste se měli líbit pouze lidem, nepovolal bych vás. Kdybyste měli usilovně pracovat pro své zájmy a svoji slávu, a ne pro Mne, odvrátil bych od vás Své Oči.

Otevřete doširoka svá srdce a přijměte Mě. Buďte sjednoceni, vzájemně si pomáhejte a snažte se utěšovat Můj lid v této době. Láska k bližnímu by měla být na prvním místě.

Pamatujte, abyste hlásali Má Poselství po celém světě, neboť zápach smrti dosáhl nebe a trest, který čeká tuto generaci, dopadne na zemi pro její nevěru a odpadlictví. Nenasloucháte vyslancům, které vám posílám, a rouháte se Mému Duchu. Mnozí nezodpovědně zraňují Mou Církev tím, že kamenují Mé proroky. Mnozí hynou a nynější viditelná znamení jsou dávána v míře a závažnosti úměrné jejich odpadlictví a hříchům.

Této generaci bez víry hrozí útrapy a strádání. Tato znamení jsou jim dávána právě proto, že se se Mnou odmítají smířit.

Mnohé z vás jsem ospravedlnil před Svým Otcem, nicméně si přeji návrat k lásce, návrat k věrnosti. Zjevil jsem vám, jak pracuji, a po čem toužím. Slyšeli jste Mé Poselství Jednoty a uvěřili jste mu. Dal jsem vám poznat smysl Mého volání. Vtiskli jste svou pečeť vzdávajíc Mi tak velkomyslně chválu. Může někdo opustit to, v co věří? Uchovejte živé ve svých srdcích, co jste se naučili na začátku a odmítejte prodávat Mou Krev. Dávám vám Svůj pokoj a říkám vám, nebojte se, protože Já Jsem s vámi. Neste Mé Jméno7 a vzdávejte Mi chválu. ic


1 Jak hloupí můžeme být!
2 Nemyslí se tím konec světa.
3 Život.
4 Je to myšleno v negativním významu. Pán míní kněze, kteří nejsou duchovní. (Pozn. překl.: zaměřeni na duchovní věci).
5 Pán zde míní Církev.
6 Porozuměla jsem, že Láska a Ctnost zde znamenají Boha, tato dvě slova (zde) nahrazují Jméno Boží.
7 Porozuměla jsem, že "nést Kristovo Jméno" znamená nést Jeho Kříž, jak jednou řekl: Jeho Kříž s sebou nenese jen utrpení, ale i radost...


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message