DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Má Nová Píseň Lásky

9. července 2020

Pojď, dcero, Pokoj tobě. Naslouchej Mi a piš:

Má Nová Píseň Lásky, kterou jsem ti dal, je Dar, který byl vyhrazen pro vaši dobu. Je to Má Svatební Píseň, kterou zpívám Já, váš Bůh.

Jako jitřenka, která se neúnavně objevuje mezi mraky, Já vstávám ze Svého Trůnu oděný Majestátním Světlem, abych vás všechny dosáhl. A když otvírám Svá Ústa, abych každý den zpíval Své Milované, abych pěl společně se všemi svými anděly a svatými, z Mých Úst vytryskne třpytivý paprsek světla a v září blesku pohlcuje temnotu tohoto světa. A protože Mé Slovo je Slovo Života, mračna a temnota ustupují a rozptylují se jako mlha s každým Slovem, které kane z Mých Rtů.

Mé Písně jsou oděny Majestátem, Má Vassulo, a Královskou Mocí, nedají se s ničím srovnat a naplňují vše Mou Svatební vůní. Má Sladkost a Má Láska jsou sladší než med z plástů. Nedával jsem vám po všechny tyto roky znamení Své Lásky? Nezahrnoval jsem vás všechny něžnými polibky Svých Úst? Nevšimli jste si Mého Pohledu něžné Lásky a sladkosti Mých doteků na vaší tváři, sladkosti přesahující vše, co jste kdy zakusili. Nepochybujte, neváhejte, otevřete svá ústa a Já vás budu sytit Svým Slovem přímo z Mých Úst, abyste obdrželi vznešenost Moudrosti.

Otevírám Svá Ústa, abych zpíval Své Nevěstě,1 která chválí Mé Jméno dnem i nocí, Já Sám jsem v Ní přítomen a to Ji udržuje naživu, obklopena Mými anděly, kteří sdílí Mou Radost. Pochopte, že Má Přítomnost v dokonalé Vznešenosti převyšuje zemi a Nebe, neboť Mé Jméno otřásá zemí, otřásá Nebesy a žádné jiné jméno není tak vyvýšené a Vznešené jako to Mé. Zpívám Své Nevěstě, aby Mi vydala, co Mi patří, a Já ve Své překypující Lásce, kterou chovám ke Své Milované, budu nadále udržovat Královské Dary, které jsem vám dal, nedotčené.2 Vidíš, vycházím za vašich dnů jako jasně zářící slunce a hledám Svou Nevěstu, po které touží Mé Srdce. Nemohu si dovolit mluvit se Svou Nevěstou?3

A ty, kdo jsi zapomněl na svého Stvořitele a Ženicha, který čeká, až Mu otevřeš své srdce, nemáš vůbec touhu4 vystoupit z temnoty svého hrobu a spatřit zářivé světlo Mé Slávy? Nechceš, abych do tebe vdechl Svůj Dech Života? Neptej se: Kdo to stojí před tebou zahalen Závoji Božství? Klepu na dveře tvého srdce, už jsi Mě nechal čekat dost dlouho. Tak jak dlouho Mne ještě necháš čekat, Můj Milovaný? Otevři své srdce a uznej Mne, protože Já Jsem je tvůj Král a Ženich. Já jsem Ten, kdo je skryt za Závoji Svého Božství.

Mé zjevení, postava zahalená Světlem, oslňující půvabem Svého Majestátu a Slávy. Mé roucho sladce navoněné kadidlem,5  třpytící se v ranních paprscích, vyšívané zlatem a safíry, skvoucí se drahými kameny. Dodnes jste se nikdy neuráčili kontemplovat Mne v Mé Slávě, která je skryta za Mým Závojem. Když otevřete svá srdce, Můj Závoj bude pozvednut a bude vám zjevena Má Svatá Tvář a váš dech bude okamžitě proměněn v kadidlo. Nedívej se jinam, Má Lásko, nechvěj se, neměj strach z Mé Přítomnosti budící bázeň, místo toho otevři své srdce Mně, svému Ženichovi, protože jsi nikdy nepatřila nikomu jinému než Mně, rozumíš tomu? Požádej Mě, abych vstoupil do tvého srdce a Já ho obnovím Svým pomazáním. Požádej Mě, abych osvítil tvou duši a Já odstraním tvou temnotu pramenící z hříchu a dám vykvést poušti tvé duše. Pros Mne, abych zakryl tvou ubohost, chlad srdce a tvou neschopnost, a Já tě utěším a zaliji Svým hřejivým Světlem. Olejem, který kane z Mých Prstů napojím tvé srdce,6 abych ti požehnal, naplním ho a pomažu Balzámem Mého Jména, tvá bída a apatiie se rozplyne a bude natrvalo nahrazena Mým Božstvím. Mé Božské polibky na tvém čele tě označí jako Mou, tak nedovol, aby tě přemohla tvá mdloba, 

protože Já jsem Bohem pokorných.

Stejně jako Ženich, který vede svou nevěstu k Oltáři, tě Já povedu na Svou Královskou Hostinu, zatímco budeš mít položenou hlavu na Mém Rameni, Já tě budu Svou levou rukou držet kolem pasu a pevně tě k Sobě tisknout, abychom tak mohli společně hodovat a radovat se ze štědrosti Mého Královského Domu. Se Mnou ti nebude nic scházet. Postarám se o tebe a ozdobím tvou duši Slávou Svého Jména a Svým Božstvím, obleču tě do brokátu, z tvých svatebních šatů se bude linout vůně myrhy a aloe a zatímco budeme sedět vedle sebe na našem manželském loži pokrytém zlatým baldachýnem, Já Sám tě zahalím a vyhladím hříchy tvého mládí.

Budu tě s láskou  učit
správné cestě, po které by ses měla vydat.

Svěřím ti Své nejcennější dary, Svou Trnovou Korunu, Své Hřeby a Svůj Kříž jako připomínku Nesmírné Lásky, kterou tě miluji. Budu se ti věnovat, Má milovaná, učit tě a zamilovaně ti šeptat Modlitbu sjednocení, budu hrát na Svou harfu ze slonoviny Svou Píseň Ctnosti a Lásky, Svou Píseň prodchnutou Moudrostí, neboť jsem nemocný láskou k tobě, a ty, Má Vlastní, čím více Mě budeš milovat, tím více budeš pronikat do hlubin Mého Nitra.

Má blízkost prozáří tvou duši a dá ti ve Mně urozený původ. Protože noc musí ustoupit světlu. Budu tvým přístřeším ve dne a svitem hvězd v noci. V těžkostech budu vždy s tebou. Budu stát při tobě, vždy a navěky…7   Máš něco, co bys Mi chtěla říct, Má Vassulo?

Ach! Ať bych řekla cokoliv, nevystihne to, co bych chtěla říci. Vlož Svá Slova do mých úst, abych byla hodna Ti zpívat z vděčnosti za dobrotu, kterou jsi mi projevil. Neboť jak jinak bys mohl tolik vykonat v tak temné duši, jako je ta moje? Má ubohost je skutečně k pláči… a přesto ses mě ujal a něžně mě vedl bez jakéhokoliv násilí z Tvé strany, žádná zastrašující gesta, pozdvižené obočí nebo výhružné pohledy. Mluvil jsi se mnou laskavě, tvé rty vlhké milostí mne uklidňovaly. Sestoupil jsi z Nebe, ze Svého Královského Trůnu obklopeného cherubíny do mého života, aby ses se mnou zasnoubil i přes mou ubohost.8 Vůbec ses nezabýval tím, že bys tím snižoval Slávu Své Královské Autority.

A nyní jsi vložil do mých úst Novou píseň, Chvalozpěv, Svatební Píseň, Píseň Lásky, aby zněla ve všech Tvých Shromážděních… aby si uvědomili, kdo je Ten, který čeká, aby mohl vstoupit do jejich srdcí, že je to Ten, který je Králem Slávy, kterému patří tato zem a vše, co je na ní, tento svět a všichni, kdo jej obývají… kdo je Ten, kdo stojí jako dým čistého kadidla stoupající k nebi, třpytící se ve svitu hvězd pod hvězdným nebem, Ten, kdo naplňuje celý vesmír Svou Vůní…  kdo je Ten, který připravil velkolepou Hostinu pro Svou nevěstu a trpělivě na ni čeká v tichu, aby ji probudil ze země zapomnění a pomazal. Bez Tebe bychom byli jako vytrácející se voda, jako když mizí stíny po západu slunce, jako padající hvězda zanikající v nekonečném vesmíru. Ty ses bez nejmenšího zaváhání vznesl ze Svého Královského Trůnu a slétl jsi jako Holubice z Nebe, abys spočinul na mě,9  na této strašlivé ubohosti.

Z údolí zapomnění jsi probudil mou paměť, aby Tě poznala, Můj Milovaný Kriste, pozvedl jsi mě z propasti nicoty a já jsem se Tě pevně chytila a sevřela lem Tvého roucha ze strachu, že by ses ode mne mohl odvrátit a odejít. Pevně jsem se držela Tvého roucha, abych Tě už nikdy neztratila. Věděla jsem, že pak jsem byla mého Milovaného a můj Milovaný byl můj. On vlastnil mě, ale i já jsem vlastnila Jeho.

Pochopila jsem Tvůj záměr,  poznala jsem Cestu, Pravdu a Život, tak jak bych mohla nechat Svého Milovaného čekat? Poté, co jsem poznala, že můj Ženich je můj Zachránce a Vše, po čem toužím, že stojí oděn Velebností majestátně jako sloup vonícího kadidla stoupající vzhůru, mi hoří tváře z návalu radosti, jako šťastnému dítěti, které propukne v radostný smích znějící jako pramínek vody, jako zurčící potůček!

Má Milovaná, od tvého narození jsem před tebou netajil Svou Lásku a Svou Věrnost. Byla jsi Má, Vassulo, už před svým narozením. Nikdy jsem tě nespustil z očí. Mystickým způsobem jsem se s tebou zasnoubil,10 abys v Mých rukou prospívala k Mé větší Slávě a postupovala podle plánu, který jsem pro tebe stvořil. Jsem znám, že korunuji úspěchem a dosáhnu všeho, co jsem si naplánoval, neboť překypuji Královskou Mocí, Nádherou a Velebností. Skutečně, jako Ženich, který zahrnuje dary svou milovanou nevěstu, jsem tě korunoval v každé chvíli tvého života girlandami Lásky. Svými  nejdrahocennějšími Dary, Svým Křížem, Svými Hřeby a Svou Trnovou Korunou, neboť  má odměna je nevýslovná. A nyní seber odvahu a vlož svou pravou ruku do Mé a dovol Mně, svému Ženichovi, abych tě měl s královskou marnotratností jen Sám pro Sebe ve Svatební Komnatě Svého Srdce, kde máš své trvalé útočiště.

Ó Ano! Opojený Láskou jsem se s tebou oženil,11 pak jsem ti dovolil, Své Nevěstě,12 pozvednout Závoj přikrývající Mé Božství, abys tváří v Tvář kontemplovala dnem i nocí Mou Svatou Tvář. Tvé nohy se náhle podlomily, když jsi kontemplovala  Mou Zářící Tvář, ale Já jsem tě držel pevně ve Svém Objetí, podepřel tě a dodal ti odvahy tím, že jsem ti nabídl vznešený Dar, nabídl jsem ti účast na Mých Božských Tajemstvích. Nabídl jsem ti Své Mystické Víno, abys pila. Opojena Mým Mystickým Vínem jsi žádala víc. Vítězně jsem ti nabídl Svůj Kalich. Předcházel jsem si tě a nabídl ti též Svůj Mystický Chléb, Znamení Mé veliké Lásky a Dar od Ženicha, který odhaluje Svou Lásku Své pomazané nevěstě. Ve Svatební Komnatě Svého Srdce jsem ti ukázal, že jsi kost z Mé Kosti, tělem z Mého Těla, protože jsem tě živil Svým Mystickým Chlebem a Vínem. Ach Vassulo, od Věčnosti jsem pro tebe uchovával tyto Dary pro Tvou Spásu.

Od chvíle, kdy jsi mi dal se znovu narodit, jsem hlásala Tvou Spravedlnost a myslím, že jsem na žádném shromáždění nezatajila nic o Tvé Lásce a Věrnosti, ani o Tvé laskavosti vůči mě.

Svými božskými Polibky jsi označil pečetí mé čelo, z mého jazyka jsi učinil pohotové pero, jako pero zručného písaře.13 Takto utváříš Své nevěsty, laskáš je vášnivými Polibky Svých Úst za zvuku Své harfy ze slonoviny. Bohatě je odíváš do zlatého brokátu, korunuješ je drahokamy ze Své Trnové Koruny. Posvěcuješ jejich dech a vyléváš na ně příval požehnání. A jako poštovní holubice pokrýváš jejich křídla zlatem, aby roznášely tvé milosti do všech koutů světa, aby národy jásaly a zpívaly radostí.

Bože, jsi tak hoden lásky. Jsi nejkrásnější. Tvé Téma je náboženství a ctnost. Tvou Slávu nelze s ničím srovnat. Tvá stezka, pokrytá safíry, vede do Mystické komnaty Tvého Srdce. Zde činíš nesmrtelnou každou nevěstu Svým Mystickým Chlebem a Mystickým Vínem, aby byly hodny vstoupit do Tvého Království, zatímco Tví andělé vyhlašují Tvé vítězství! Povzbuzuješ Svou nevěstu způsobem, jakým to může učinit jen Pán, a něžně jí šeptáš do ucha: „Já Jsem14 je nyní tvůj Ženich, úplně každý den, protože jsem s tebou spojen a jsem s tebou jedno. Úplně se do Mne ponoř a buď se Mnou jeden duch, abys více nepatřila světu. Nyní, když jsem tě svedl a ty jsi Mnou okouzlena, tě budu vlastnit, a ty budeš vlastnit Mne. Nyní jsi Svého Milovaného a toužíš po Mně. Proměním tě v boha, což je plod Našeho Božského Sjednocení.“

Ano, skutečně, Má milovaná nevěsto, naslouchej Mému Hlasu a raduj se z Mé omamné Sladkosti v Mé Písni, kdyby sis jen plně uvědomovala, jak jsem ti vždy nablízku. Mým přáním bylo položit si tě na Své Srdce jako pečeť. Nyní jsem tvou sladkou vůní, Vassulo, úplně tě obklopuji a prolnuta se Mnou, jsi uvnitř Života,15 patříš k Mému Královskému Domu. Ti, kdo pijí hodně16 Mé Mystické Víno, budou opojeni Jeho sladkostí, občerství svá srdce a budou o to více žíznit. Když budou jíst Můj Mystický Chléb, jejich srdce zakusí nevýslovnou radost a štěstí. V Mé blízkosti budou jejich duše oděny Světlem, které vychází ze Mě. Když budou ponořeny do Mého Světla, dovolím jim poodhalit jejich svatební závoj, aby tu a tam kontemplovaly Mne a naplnily sladkostí svá srdce.

Nyní pochop Má milovaná Vassulo, že jsem tě pozvedl pro Sebe a abys byla Mou Ozvěnou v Mém plánu Spásy. Umístil jsem tě, květino, mezi bodláčí, abych připomněl světu, že všechny duše, se kterými jsem spojen, se stávají mými nevěstami. Kdo nalézá Mne, nalézá Život. Pozvednu Svůj Hlas a se Svými Anděly budu zpívat světu, pouštím, městům a hřbitovům, všem lidem na zemi, aby poznali, že i když oni zapomněli na Mne, Já jsem na ně nikdy nezapomněl, neboť jsou Mi velmi drazí. Má Píseň promění pouště v úrodné zahrady a na holých návrších dám vytrysknout pramenům řek. 

Učiním všechny věci nové...17

Ach, nespočet úderů srdce v Mém Božském Hymnu neustále bije vzdechy stesku a touží vyhlásit Mou Píseň, aby probudila každé srdce. Neptej se, proč jsem nazýván Životem. Tvůj Ženich ti říká, Já, kterému není rovno žádné jiné světlo, jsem Život, a proto beze Mne v temnotě nemůžete žít nebo jen být18 a ani nic jiného nemůže existovat. Já jsem to, Kristus, váš Spasitel, kdo vám říká, abyste hledali útočiště v Mém Milosrdenství.

Zjevil jsem v tobě Svou moc, Má Vassulo, a učinil zázraky, a skrze tebe, Má nevěsto, jsem odhalil Svou něhu a Své Milosrdenství světu. I nadále budu plnit tvá ústa Božskou Moudrostí. Čím Mi budeš blíž, tím snadněji tě bude tvůj Ženich, společně se Svou Matkou, která je též tvou Matkou, nadále připravovat, dokud nedosáhneš dokonalosti.19 Mé Dílo by nebylo kompletní, kdybych tě nemohl zdokonalit ve tvé lásce.

Skrze Svou Píseň znovu zjevuji Mou věčnou lásku a věrnost Mé Nevěstě.20 Má Královská Píseň se s požehnáním rozléhá po horách a návrších. Voňavé květy v pupenu se otevřou za zvuku Mé Písně a vydají vůni, která vystoupá k nebesům a hluboce se skloní za zvuku Mého libozvučného Hlasu. Projevuji Svou nebeskou Dobrotu a chráním vás jako zřítelnici Svého Oka.

Tak pojď,21 jak dlouho se ještě budeš skrývat ve svém temném hrobě? Jak dlouho ještě budu muset čekat, než otevřeš své srdce? Dovol Mi vstoupit, abych rozvinul jako svitek a odhalil ti cestu Života. Vybavím tě Svou Sladkostí a Čistotou, aby ses podobala věži ze slonoviny. Jsem tvé Královské Roucho. Ach,22 Vassulo, požehnaná Mého Srdce, Já budu mluvit tvými rty, které jsem pomazal. Já budu jednat skrze tebe a zjevovat se na tobě jako jsem tě Sebou zahalil už mnohokrát. Nikdy s tebou nepřestanu mluvit a předávat ti Moudrost.

Pohleď! Nyní volám všechny, kdo jsou Má setba, kdo jsou kost z Mé Kosti, tělem z Mého Těla, aby přišli a zakoušeli radost v intimitě Srdce Svého Ženicha a plnost Božství bude žít ve vás! Spočiň svou hlavou na Mě, Má holubice, a dovol Mi spočinout ve tvém ztišení. IC 


1 Společenství církve.

2 Ježíš mluví ke Své církvi.

3 Myslím, že zde má slovo „nevěsta“ dva významy, církev a zároveň duše.

4 Slyšela jsem též „zdravý rozum“.

5 Kadidlo reprezentuje Kristovo Božství.

6 Olej symbolicky reprezentuje Boží přítomnost a Boží Jméno.

7 Po krátké pauze.

8 Kristus mi ukázal, že když jsem byla ještě dítě, tak se se mnou duchovně zasnoubil.

9 Ve vidění, které jsem měla před pár lety, jsem viděla, jak nad lidmi v kostele krouží holubice. Vztáhla jsem k ní ruku a ona se rozhodla, že přistane právě na mých rukou a dovolila mi, abych si ji přitiskla na tvář.

10 Když mi bylo kolem deseti let, měla jsem sen, v němž si mě Kristus bral za ženu. Hned potom mě přijala Panna Maria a s radostí mi upravovala svatební šaty.

11 Duchovně.

12 Myslím, že zde Kristus mluví ke každému, kdo Ho miluje.

13 Ž 45,1.

14 Boží Jméno: JÁ JSEM.

15 „Život“ zde lze chápat také jako „Kristus“ nebo v Náruči Boží.

16 Pozn. překladatele: worthily - ve smyslu „je hoden“.

17 Zj 21,5.

18 Slovo „být“ ve smyslu „je hoden“.

19 To mi připomnělo sen, v němž mě Panna Maria, poté co jsem byla zasnoubena Kristu, s radostí přijala a upravovala mi svatební šaty a vlasy, abych byla krásná pro Jejího Syna.

20 Církev.

21 Pán volá všechny, kdo Ho ještě neznají.
22 Toto „ach“ byl pouze povzdech, který neměl nějaký jiný význam.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message