DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dnes shlížím smutně na Svou Církev

14. prosince 2018

Má Vassulo, balzáme na Mé Tělo.

Tvou Církev, Pane...

Ano, Mé Tělo je plné trnů všech druhů…1  Bída a strach proměnily Mé Tělo, kterým je Má Církev, v knihu nářků. Nyní Svatý Archanděl Michael kdykoliv povstane a všechny národy okusí, co zasely. Zkažení se zachvějí hrůzou, když si uvědomí, kam jejich chování vedlo jejich duši a pronikavý křik agonie zatřese základy země, ale věrní a čistí zůstanou nedotčeni!

Dnes shlížím smutně na Svou Církev, která stále leží rozptýlená jako suché kosti z Ezechielova vidění, bez Ducha. Seslal jsem nouzi mezi národy jako připomínku, že beze Mne, oddělení ode Mne, zůstanou vaše životy zpustošené a zubožené. Seslal jsem zmatek mezi národy, abych jim připomenul pravé základy. Brzy se objeví oheň a síra, abyste uznali svou hříšnost, a jestliže tak učiníte, zachráním vás pro Sebe.

Víte, co tyto trny udělaly Mému Tělu? Zasadily se do Mého Těla takovým způsobem, že z nich mohou růst kořeny, které se zakořenily v Mém Těle, a z nich vyrostlo jedovaté bodláčí. Toto bodláčí spáchalo zločiny v Mém Těle, které převyšují zločiny Sodomy, zvrácenost, pýchu, obžerství, aroganci, samolibost, cizoložství a k tomu nečisté praktiky.

Ó, Pane, žádal jsi mne před lety, abych vytáhla trny z Tvého Těla, ale nezanedbala jsem to? Zklamala jsem Tě? Proč stále zůstává tolik trnů ve Tvém Těle?

Ach, Vassulo, nezklamala jsi Mne, sledoval jsem tvé úsilí vytáhnout trny z Mého Těla.

Nicméně to vypadá, že jsem nebyla schopna vytáhnout všechny, a vypadá to, že trpíš ...

Ne, Vassulo, skutečně jsi Mi byla útěchou a všechno tvé úsilí nebylo zbytečné. Tvá ruka neustále vytahovala tyto trny, některé byly vykořeněny, jiné v Mém Těle zůstaly, protože se skrývaly v temných koutech a staly se z nich jedovaté stromy, které je nad lidské síly vykořenit.

Tak co může člověk dělat?

Je jediný způsob, jak je vykořenit, a to Mou Vlastní Rukou. Budu muset spálit jejich kořeny, osekat jejich větve a na jejich místo vysadit vinice, které ponesou plody!

Má učednice, rozhlédni se kolem sebe a mluv. Je nějaký národ, který nešíří strach mezi lidmi? Skutečně vaše doba je dobou temnoty, zjevení hrůzy! Bolest a soužení se staly vaším denním chlebem, generace, a zkracují dny vašeho života, a tady jsem Já, kdo vám dává znamení Své Přítomnosti mezi vámi. Jaký je váš nezájem! Zde jsem a natahuji Své Ruce, abych vás zachránil a osvobodil vás z vaší bídy. Ale je pro tebe těžké Mne spatřit, generace? Je v Mé Přítomnosti nebo v Mém projevu nějaká přísnost? Kdo vám říká, že těžko odpouštím vaše hříchy, když litujete? Ve shodě s milostí, když litujete, tak odpouštím a zapomínám.

Ve vaší době, generace, vám spěšně sesílám Svatého Ducha, abych vás oživil. Formuji apoštoly, proroky, aby obnovovali Mou Církev, když zápach hniloby dosáhl Nebe kvůli samolibosti Mých Pastýřů. Vzpomínáš si, co jsem ti řekl tehdy u večeře?2

Ano! Chybí láska! Nahraď tyto trny v Mém Těle ctností lásky. Dovol jejím kořenům, aby pronikly hlouběji do Mého Těla, zalévej je modlitbou, vírou a nadějí, a Já na ně vyleji Své Světlo, abych jim umožnil růst a viděl, jak rostou ke svatosti. Budu též přítomen mezi vámi, kdo zakořeníte v Mém Těle. A budete slyšet, jak lidé říkají: „Hleďte, mezi nimi přebývá Bůh.“ A Já potvrdím, co jsem řekl v minulosti: „Hle, činím celé Své stvoření novým!“ Obnovuji Své stvoření a nevýslovně vylévám Svého Svatého Ducha na vaši éru, abych vás zachránil před nepřítelem. Svým Světlem osvítím vaši mysl a pozdvihnu závoj, který přikrývá vaše oči, a dám vám rozpomenout se, kdo Já Jsem, a vy se vrátíte ke Mně.

A v ony dny se přede Mnou skloní každé koleno a všichni kdo sestupovali cestou prachu se skloní a budou Mě ctít. Nakonec přijdou všechny generace, aby velebily Mé Jméno a řekly lidem o Mé zachraňující pomoci...

Dcero Krále, s olejem radosti jsem se ti dvořil jako nikomu jinému v této generaci. Mé Vladařské Žezlo, které je Žezlem vlídnosti a milosrdenství, vložené na tvé zápěstí, tě uschopňuje k tomu, abys zapsala Má Slova tohoto vznešeného námětu, aby přednášela tobě a skrze tebe Báseň, Ódu.

Vassulo, Má síla tě bude neustále povznášet, abys stále zvěstovala Církvím Mou nevyčerpatelnou Lásku. Jsi Mou radostí, květino Mého Srdce, tvůj Ženich je ti neustále nablízku. Buď požehnána. ic


1 Zároveň jsem slyšela slovo „typu“.

2 To bylo před více než 30 lety, když jsem se ptala Ježíše. „Co ještě chybí?“ Odpověděl: „Chybí Láska...“


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message