DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem na tvé straně, odhodlán tě chránit, podporovat tě

8. prosince 2011

Opři se o Mne, Má dcero. Následuj cestu, kterou jsem pro tebe připravil, cestu, která je pokryta nádhernými safíry, cestu, která je právě ta jediná, která tě dovede ke Mně. Následuj cestu spravedlivého, neboť je přímá1Následuj cestu Mých rozhodnutí, rozšiřuj Moji Církev, shromáždi Můj lid, aby vyrašil a rozkvetl. Nařizuji ti, dcero Egypta, abys hleděla na Mne, svého Pána a milovala Mne. Neodvracej ode Mne svůj pohled, dokud nebude skončena sklizeň, abys pokračovala v poznání Mé Vůle.

Podívej na Mne, dcero, těš Mě tím, že Mne kontempluješ.

 

 Bůh, kterého kontempluji, pozvedá mého ducha,

Jeho záře naplňuje celý vesmír,

On je Alfa a Omega a přesto nepopsatelně něžný a laskavý.

Všechny pozemské starosti jsou odvanuty, když se dívám na Tebe, všechny úzkosti mizí, pohlceny ve Tvém Světle pokoje a svatosti.

To je pravda, dcero. Jsem Svatý a Má záře pokrývá celý vesmír. Mé nestvořené Světlo Božství zjevuje lidstvu Království Mého Otce, a tak mu umožňuje proniknout tajemství Mne, Syna člověka.

Volal jsem a stále volám každého, aby se odevzdal Mé vůli a litoval, aby tak vstoupil do Mého Božského Světla, které mu zjeví království Mého Otce a Jeho Vůli. Zloba musí být odstraněna z každého srdce, protože zlo přináší smrt.

Vassulo, ve vašich dnech, kdy se tě lidé stále ptají, jak mají poznat, zda jsou v souladu s Mojí Vůlí, jim řekni: Jestliže tvůj duch nespočívá v Bohu, ale cítí se ustaraně, zdrceně a v úzkosti ze všeho, co se děje ve světě, tak to je znamení, že ses plně neodevzdal Bohu ani Jeho Vůli.

Protože ten, kdo žije ve shodě s Vůlí Boží, Bohu důvěřuje. Jestliže mu do cesty přijdou těžkosti a jeho život je ohrožen, tak mu to jeho pokoj nevezme. Ale jestliže se bojíš o svůj život, je to též znamením toho, že máš ještě daleko k odevzdání své vůle Bohu.

Duše, která nemá vůbec strach, je duše, která dala svou vůli Bohu. Jestliže se duše modlí, žádá o něco Boha, nedostává to a trápí se kvůli tomu, tak tato duše je stále daleko od Boží Vůle.

Duše, která odevzdala svou vůli do Boží vůle, se nestrachuje, nebojí se, nežije v úzkostech z toho, co může přijít. Tato duše zůstává bezstarostná a v pokoji, přijímá Boží rozhodnutí, nikdy neztrácí svůj pokoj, ale duše člověka, který se soustředí pouze na svůj život a všechny materiální věci tohoto světa, bude neustále žít ve stresu, v úzkosti, ve strachu, starostech, a dokud se neodevzdá do Boží vůle, nebude schopna žít v pokoji a  poznat Boží Vůli.

Potom, jedině potom, uvidí jasně a uzná mě. Písma říkají: „Ano, přirozeně tupí jsou všichni lidé, kteří nepoznali Boha a kteří z dobrých věcí, které viděli, nebyli schopni rozpoznat toho, který je.“2 Někteří řeknou, Pán na mne nechal dopadnout utrpení a nesnáze, které jsou nad mé síly. Jestliže jste v Mé milosti, pak cokoliv, co přichází z Mé Vůle, budete schopni unést s lehkým srdcem a statečností, protože láska vše nese s láskou a milostí. Toto jim můžeš říci. A jestliže se zeptají: Ale proč mi Pán nedává tuto milost a dar statečnosti, abych nesl vše, co trápí mou duši… Má odpověď zní: Já chci, abyste Mi odevzdali svou vůli! Vy jste neodevzdali svou vůli do Mé vůle, ale stále dál kráčíte podle té své. A co je horší, nepřekvapuje vás, že i když stále říkáte: Bůh mi dal pochopit... Bůh mi řekl, abych dělal to či ono, tak přesto se tyto věci nedařily nebo nevyšly? Toto je též znamením, že jste se zcela neodevzdali Mé vůli. Pokořte se. Proste Mě, abych vás obdařil duchem kajícnosti, a spočinete ve Mně. Potom vám zjevím Království Mého Otce. Nezoufejte, protože Já jsem vždycky s vámi, Láska vás miluje. IC. Pojď...


1 V ten samý okamžik jsem slyšela slovo „i když“.
2 Kniha Moudrosti 13,1.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message