DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem Kristus, Já jsem Láska

27. ledna 2021

Ó Vassulo! Pojď a připoj se ke Mně, což sis nevšimla, jak Mé Srdce překypuje Láskou k tobě? Miluji tě, a stejně tak miluji i všechny ostatní. Ano,1  umožnil jsem ti, abys ve Mně viděla, jak Mi krvácí srdce a jak trpím kvůli této zmírající generaci. Mnozí jsou uvězněni v bídě své zkaženosti, v zoufalství, v temnotě, jsou bezmocní a bez naděje, místo toho, aby vzhlédli ke Mně, aby obdrželi pomoc a naději a naplnili svá srdce radostí. Někteří stále setrvávají ve své zatvrzelosti a ignorují rozhořčený hlas svého Stvořitele…

Dnes svět sklízí, co zasel, a jeho sklizní je bída, ale mnozí si vůbec neuvědomují, proč nejsou šťastní a proč prožívají takovou prázdnotu, neuvědomují si, že se stali otroky a součástí tohoto materialistického světa. Jak nemám trpět? Ze Soucitu k této generaci jsem skrze tato Poselství, ale i jinými způsoby, odhalil Svou Svatou Tvář, abych ji osvítil a probudil. Každému národu jsem dal znamení a učinil zázraky, ale přes všechna tato znamení je stále mnoho lidí, kteří jsou vedeni duchem smyslnosti, a ještě více je těch, kdo zůstávají v duchu letargie. Nejsou ani horcí, ani studení, kdyby byli alespoň jedno z toho. Ale protože nejsou, neboť jsou pouze vlažní, stali se otroky tohoto umírajícího světa.

Má Církev, která potřebovala upevnit, stále zůstává rozdělena a pastýři nesmířeni, hluší k Mým Výzvám k jednotě a ke sjednocení data Velikonoc, neboť mnozí z nich postavili literu Zákona nad samotnou podstatu Zákona. Jak mohu být spokojený s pastýři, kteří brání jednotě?

Všem byla zjevena Má Láska, když jsem přišel na svět, abyste skrze Mě mohli žít, neboť Já jsem Život. Tak co jsem ještě mohl udělat a neudělal jsem? Vassulo, chápeš, jak Mi krvácí Srdce, když vidím, jak zbídačené jsou Mé děti, když jsou tak rozptýlené?

Já jsem Kristus, Já jsem Láska.

Já jsem Slovo a Život a kdo žije ve Mně a Já v něm, má život. Nikdy jsem vás neopustil. Když jsem se vrátil k Otci, dodržel jsem Svůj Slib, že vás nikdy nenechám samotné, ale že vám pošlu Parakleta, Ducha Pravdy, který bude Mým Svědkem. Také jsem řekl, že budu neustále s vámi, budu žít mezi vámi a zůstanu s vámi až do konce.2 Kolik lidí ve své krátkozrakosti ví, že Já, Vznešená Sláva, jsem mezi vámi a vždy jsem byl mezi vámi?3  K tomu jsou mnozí chyceni do pasti, protože tráví svůj život ve svých sobeckých vášních a kvůli své sebestřednosti nejsou schopni porozumět. Přátelí se pouze s tímto světem, a protože upřednostnili tento pomíjející svět, oddělili se ode Mne, oddělili se od Pravdy a Věčného Života! Dnešní svět se více než kdy jindy nachází v moci Zlého, který ho ovládá.

Ukaž Sílu Své Pravice a sraz k zemi každou paži přinášející zkázu, poraz Svého Nepřítele, vždyť je o Tobě známo, že svrhuješ Krále i Království, kdyby ti, kdo jsou posly temnoty, měli být překážkou na Tvé cestě. Ať na nás Tvé Milosrdenství v naší bídě vyleje Svá požehnání, neboť mezi těmi, kdo Tě ignorují a nenávidí, kdo zasévají pouze setbu zla, jsou i dobří lidé! Pojď a najdi Svou útěchu v těch, kdo Tě horoucně milují, v nich najdi Své spočinutí.

Udělám to,4 neboť pro Mne není nic nemožné. Dívám se z nebe a vidím, kolik duší si odříká jídlo a pití, neustále Mi nabízí oběti a činí pokání za ty, kdo Mě nemilují, za ty, kdo Mě nikdy nevzývají, tyto dobré duše konají zadostiučinění za hříchy světa. Spoléhají se na Mne a všechno, co dělají, dělají s láskou pro Mou Slávu. Vzdaly se světa a staly se Mými Vlastními. Už jen toto proměňuje pouště v úrodnou zemi a v hojné prameny vod. Mnoho jejich proseb je vyslyšeno a Já se raduji, když je slyším, neboť vkládají svou důvěru do Mne a Já jim zase uděluji Milost, aby se staly neochvějnými, takže žádný proud, který přijde, je nebude moci strhnout. Když vzývají Mé Jméno, aby zachránily ty, kteří Mě neznají, nabízejí Mi ustavičné modlitby, a Já, protože jsem Soucitný, naslouchám jejich snažným prosbám a vyslyším je.

Vassulo, vidíš? Teď už jsi v pořádku…5 Stejně jako jsem vyléčil tebe, vyléčím mnoho dalších. Kdysi jsi žila v temnotě a beznaději, ale teď? Vidíš, jak bylo pro Mne snadné ti odpustit? Odpuštění je uzdravení duše. Krok za krokem zdokonaluji tvou lásku, a protože jsi ke Mně dobrovolně přišla před Mým Soudným dnem, tak nemusíš mít strach se se Mnou setkat.

Toto je Konec Časů, kdy se zdá, že temnota vítězí, ale buďte ujištěni, že už brzy, i když je dnes svět v moci Zlého, tak buďte ujištěni a vězte, že Můj Návrat už nastává, protože Triumf Mé Matky a Můj Triumf je blíže, než si myslíte. Ale před tímto Triumfem bude muset tento svět projít pokáním za své zločiny a litovat, litovat zločinů, které mohou otřást zemí, zatímco budou hvězdy ztrácet svou zář v oblacích dýmu, a strávit její obyvatelstvo v žhnoucím ohni. Protože svým rozdělením a neochotou sklonit se v pokoře a lásce, aby se sjednotili, rozehnali6 Mé ovce. Rozdělením Mého Domu se z Něho stala ruina. Počkejte rok nebo dva a uvidíte…

V posledních letech, Vassulo, jsem vám dal dost důkazů, abych dosvědčil, že Já jsem Autorem Opravdového života v Bohu, neboť toto je ten Poklad, který jsem uchovával pro nynější Konec Časů, kdy se svět vůči Mně stane chladným, toto je Bohatství Mého Slova, které je vyléváno hojně z hlubin Mého Nejsvětějšího Srdce, a které očišťuje svět od hříchu. Ale jak tomu bylo v minulosti, tak je tomu i nyní, máte též své vlastní falešné proroky, kteří působí chaos tím, že mezi vámi rozšiřují své lži. Vzpomínáš si na podobenství o koukolu, které jsem vám dal? Nuže, ten čas je blízko, kdy koukol i pšenice budou společně během sklizně posbírány. Poté pošlu Své anděly, aby oddělili pšenici od koukolu a koukol spálili, ale pšenice bude sesbírána a bezpečně přenesena do Mého Domu.

Jsi pronásledována a nepochopena?7 Dítě! Jak už jsem ti řekl dříve, je to proto, že na tobě spočívá Můj Duch. Jsi tedy privilegovaná. Dokázal jsem ti to mnohokrát, když jsem se na tobě zjevil! Když Mě na tobě lidé viděli, zvolali: „Skutečně se v tobě skrývá Bůh!“ Proto se mýlí ti, kdo tě lživě a nespravedlivě soudí. Což jsem neřekl, že nikdo nemá soudit lidi podle jejich vzhledu, neboť nikdo z vás není schopen vidět a zkoumat lidské srdce tak jako Já? Z tohoto důvodu jsem učil Své učedníky, aby nikdy nesoudili druhé.

Soud náleží Bohu, nikoliv člověku.

Dcero, dovol Mi ti připomenout, že od té chvíle, co jsi naroubována na Mne, ti žádná bouře, která se k tobě přiblíží, ani žádný had svým uštknutím neublíží,8 neboť jsi naroubována na Pravý Vinný Kmen, Kmen, který tě živí a posiluje. Mému Otci dělá radost tě tu a tam prořezávat, abys nesla více ovoce, proto zůstaň ve Mně, zůstaň v Mé Lásce, a nikdo ti neublíží. Vedl jsem tebe i mnoho jiných po správné Cestě, Cestě Ctností. Pros Mne, generace, abych otevřel Bránu Ctností, abys nakonec mohla vejít do Svého Domova. Tyto Ctnosti postupně povedou tvou duši k dokonalosti.

Ve vašich dnech formuji nové Apoštoly, abych chránil Svou Nevěstu,9 formuji prorockým duchem ty,10 kdo mne budou velebit před zraky národů, kdo budou kráčet v Mém Zákoně, Mnou vyučeni milostí, poznáním, které přesahuje jejich chápání, aby napomínali ty, kdo arogantně odmítají Má varování a Mé výzvy k Jednotě, aby ukázňovali neukázněné a přiváděli zpět ty, kdo sešli z cesty. Budu je chránit Svou Rukou, do jejich úst budu vkládat Svá Slova, zatímco se na ně budu usmívat, spokojen s jejich dílem. Mnozí z nich jsou nedůležití v očích světa ale velcí přede Mnou a Mými Anděly. Mnozí z nich jsou pronásledováni, souženi a zesměšňováni, vyloučeni ze středu Mé Církve a ponižováni Mými vlastními kněžími, popliváváni slepými vůdci, ale čím více jedovatých plivanců dopadne na jejich tvář, tím více je Já povýším.

Jak dlouho ještě budou zavřené kostely11 a tvému stádu nebude rozdáván Chléb a Víno Nesmrtelnosti? Kdy začnou opět normálně fungovat?

Nestane se to dříve, než Můj Otec zavolá: Dost! Dost! Toho dne lidé zvolají: „Vidíte, toto je zákrok našeho Boha, u něhož jsme hledali útěchu a spásu.“ A povyk pyšných utichne… a už nikdy nepovstane. A jako v minulosti, kdy Můj Otec mluvil k Mojžíšovi, Áronovi a Samuelovi v oblakovém sloupu, Hlas Mého Otce bude slyšet v každém upřímném srdci, bude ukazovat, že je Bohem odpuštění, který smývá všechny vaše hříchy, Bohem, který vás miluje, stará se o vás a i v těch nejodlehlejších končinách světa ukazuje Svou zachraňující moc. Než přijde tento den, raduj se a setrvávej v ustavičné modlitbě. Živ se Mým božským Chlebem a Vínem a Já tě přivedu Domů.

Vkládám svou naději do Tvého Jména, jež je plné dobroty a laskavosti, naléhavě tě prosím, abych směla zůstat v Domě Jahveho, svého Otce, abych mohla růst jako olivovník v Jeho Nádvořích a přinášela plody.

Má ubohá nevěsto, neodepřu Svou dobrotu nikomu, a protože tvá duše touží po Mně, svém Bohu, zůstaneš v Mých Nádvořích. Vložil jsem do tvých úst tento Hymnus Lásky, tuto píseň chvály Mě, tvého Boha, abych požehnal Svému lidu na celém světě a připomněl mu, že Já jsem jeho Skála, jeho Spasitel a jeho Naděje. Uchovávej Mě tedy ve své mysli, ponořena v kontemplaci Mne, svého Boha, a nikdy Mě nespouštěj z očí.

Láska je po tvém boku a miluje tě. ic.


1 V tu chvíli mi dal Kristus pocítit Svou Lásku. Nikdo, ani já, není schopen porozumět velikosti Kristovy Lásky, která přesahuje všechny věci, neboť jsem v ten moment pocítila, že Kristova Láska je tak uchvacující, že není možno žádnými slovy, ať už se o to pokusí kdokoliv, definovat nebo popsat její velikost, vždy se prokáže, že lidská slova na to nestačí!
2 Zde má Kristus na mysli Svou Přítomnost v Nejsvětější Svátosti.
3 V Nejsvětější Svátosti.
4 Zde má Pán na mysli, že odhalí Sílu Své Pravice a přemůže Nepřítele.
5 Předtím, než mne Pán navštívil v roce 1985, jsem Ho vůbec neznala, a On ke mně přišel, aby oživil mou duši a uzdravil mě.
6 Myslím, že má Pán na mysli Své pastýře. 
7 Řeckými pravoslavnými kněžími.
8 Porozuměla jsem, že se jedná o symbolické vyjádření, které znamená újmu způsobenou zlým jednáním lidí.
9 Kristus má na mysli Svou Církev.
10 Nové Apoštoly.
11 Několik nejen řeckých pravoslavných kostelů. 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 



Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message