DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Toto je mé poslední varování

8. prosince 2014

Dávám ti Svůj pokoj. (...) Nyní Mi naslouchej.

Má Vassulo, tento dar, že Mě slyšíš a máš svého ducha v Mých nebeských nádvořích blízko Mého Trůnu, máš protože tě posílám k Mým lidem všech národů a ras. Vidíš, toto je Mé poslední varování. Řekl jsem v nádvořích nebes: „Ukáži se Svému lidu tímto způsobem a celé národy Mne uslyší prostřednictvím dcery Mé Volby, dcery z Egypta, země, která Mne živila…, země, která Mne chránila před smrtí. Požehnán buď Egypt, Můj lid, země, kterou budu vždy nosit ve Svém Srdci.“


Rozhodl jsem se ve Svém Plánu přiblížit se k Tobě, dcero, a utěšit tě a vybavit tě Moudrostí. Raduji se v tobě, ačkoli jsi stále neporozuměla, proč, raduji se, když tě vidím ve Svých rukou. Řekl jsem: Připravím pro ni cestu, cestu, která se neodchýlí od Pravdy, pro společné dobro Mého lidu. Svými Vlastními Ústy poučím důvtipným způsobem celé zástupy. Můj Hlas bude znít jako hřmot padajících vod. Mé Přátelství je jako léčivé byliny. Proč? Má útěcha bude dána mnohým. Utěším Svůj lid. Dám jim zakusit už tady a teď Svou Přítomnost. Tímto způsobem shromáždím Svůj lid a celé národy.


Věděl jsem, Má Vassulo, o těžkostech, kterým budeš kvůli Mně čelit, proto jsem ti řekl, že Můj Dar tobě neustane a tvou odměnou bude, že ti bude dovoleno kdykoliv Mne volat tímto způsobem a Já ti vždy odpovím. Dar odlišný ode všech, které jsem vyvolil.


Procházel jsem s tebou pustinou, tak Mi nyní dovol, abych pokračoval ve Svém Plánu v tobě. Dovol Mi používat tě jako Svou Ozvěnu, abych mohl stále připomínat Mému lidu, předtím než Otcův hněv rozloží tuto zem, že jejich je královská důstojnost, ano, ode dne, kdy jsem vás všechny stvořil. Přestaňte vylévat své opovržení na Mne, svého Boha, litujte a změňte svá srdce, stvoření, a nepřicházejte ke Mně jenom, když na vás dopadají pohromy a těžkosti. Pozvedněte svá srdce ke Mně a Já je uzdravím! Ach, dcero, radosti Mého Srdce, buď se Mnou!

Mé rty Tě nikdy nepřestanou chváli a toužit po Tobě.

Já jsem tvé pevné Útočiště, milovaná, utěš Mé Srdce a miluj Mne. ic


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message