DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Svrhnu každou opozici Svou Láskou a Milosrdenstvím

31. května 2006

Vassulo, dávám ti Svůj Pokoj. Mé Srdce hoří touhou mít všechny pastýře kolem jednoho Oltáře. Hořím touhou vidět je starat se o Mé stádo a ne o své peněženky. Hořím touhou slyšet je hlásat Mou něhu a Mou spravedlnost, hlásat Mne ve všem, co jsem učil, starat se o Můj lid s láskou a soucitem. Ale místo toho mnozí z nich vkládají na lidi těžká břemena, která oni sami nejsou ochotni nést, natož se jich dotknout jen malíčkem! Když však přijde na rozšiřování rouch1, vystavování se na veřejných místech, protahování svých promluv o mamonu, tak v tom se stávají mistry. Když přijde na obnovu Mé Církve, která leží v ruinách, kují zlo a vznášejí falešná obvinění vůči těm, které k nim posílám jako anděly. Mají rádi své pohodlí, náruživě se natřásají ve své moci, nechávají Mé stádo, které se rozbíhá na všechny strany, bez dozoru. Ale počkej a uvidíš. Protože Mi přestali naslouchat, už nerozpoznávají, kdy mluvím. Zatvrdili svá srdce k Mým Voláním, ze strachu, že by měli uznat Můj Hlas a nařízení, které jsem seslal v Mém Duchu skrze Své Anděly. Přijdu se Svými anděly s mocí a budu po nich šlapat, jako se šlape po blátě, abych odhalil jejich nahotu a uvedl je ve zmatek. V této bitvě si všimnete rozdílu mezi čestným a zkaženým, mezi těmi, kdo sloužili svým vlastním zájmům a těmi, kdo sloužili Mně. Má Vassulo, dítě proroctví, vyzařuj Mé Světlo na místech, kam tě posílám. Neboj se pronásledování, Já jsem s tebou. Obohacuj Mou Církev Mými výroky, nedívej se napravo ani nalevo, ale následuj Mě. My, společně? Tak buď v  pokoji a piš:

Ten den přijde na tyto nedbalé pastýře. Pozvednu do vzduchu Své Žezlo a zeptám se jich: „Koho jste uráželi a komu jste se rouhali?“ Oni odpoví a řeknou: „Nikdy jsem se nerouhal ani jsem Tě nikdy neurážel, jestli máš toto na mysli, Pane!“ Já řeknu „Ano! Rouhali jste se Mému Duchu Milosti. Učinili jste svým posláním pronásledovat Mě, urážet Mě a plivat na Mě. Skrze vaše přisluhovače jste Mě uráželi. Bouřili jste se proti Mně. Skrze vaši nedbalost a nedostatečnou znalost Písma jste byli arogantní vůči Mým poslům. Nerozpoznali jste Mou Moc ani Mé Milosrdenství a nazývali jste zlým to, co je čisté a svaté! Skutečně jste se rouhali Dílům Mého Ducha! Vložili jste svou naději do Mamonu, skutečně jste znovu a znovu hřešili… Až přijde ten den, budete volat Mé Jméno, ale Já vás nebudu slyšet.“

Vassulo, vytrvej s pokojným srdcem a znovu obnov svou sílu. Modli se k Otci, aby jim vše odpustil, jak jsem to udělal Já na Kříži, když jsem říkal: „Odpusť jim, Otče, neboť oni nevědí, co činí.“ Přines Mé Jméno Mému stvoření. Vidíš, jak horoucně toužím přivést Svůj Dům ke smíření a k životu v pokoji a jednotě?

Pochop, Má holubice, že od chvíle, kdy vyšlo toto Poselství, města byla znovu vybudována a mosty obnoveny, ale ne všechny. Ještě musím dokončit jednotu na jednom mostě, ale vládce tohoto světa se nechce vzdát. Na každé straně tohoto mostu umístil své impérium a shromáždil armádu bránící opevnění, aby zatarasil cestu. Každého, kdo se opováží přiblížit k tomuto mostu a opravit ho, vládce a kníže temnoty tohoto světa zuřivě napadne. Svede bitvu s tím, koho pošlu.

Co tedy může člověk udělat, aby odstranil tuto Překážku?

Předlož Mně, svému Bohu, svou úpěnlivou prosbu. Modli se, obětuj a nehledej chválu nebo poctu. Měj úsměv na rtech a naslouchej Mým Přikázáním. Posílím tě, abys shromáždila Mé pastýře kolem jednoho Oltáře. Bude to Mé Dílo. Archanděl Michael tě bude podporovat. Je tvým strážným andělem, stejně jako je jím pro všechen Můj lid. Bude ti pomáhat, tak jak to dělal již dříve v každé bitvě. On odstraní pevnosti, které udržují Mou Církev rozdělenou, a vítězství bude Jeho. Co se týče těch ptáčníků, kteří doufají, že tě zničí, ti zničí akorát sami sebe. Svrhnu jejich impérium Svou zdravou naukou a věrností. Svrhnu Svého nepřítele těmi, které jsem právě pozvedl z hrobu. Svrhnu každou opozici Svou Láskou a Milosrdenstvím. Zkažené umlčím proudy Milosrdenství.

Má sestro, byla jsi požádána, abys nabídla oběti, což jsi udělala. Dnes tě žádám, abys hlásala to, co bylo nepřítelem ukradeno, a to je láska k bližnímu a duch smíření mezi Mými pastýři. Nemohu spočinout, dokud neuvidím Svou Církev smířenou a sjednocenou… Dovol Mi napsat na tabulku tvého srdce Svá přání a Své instrukce a vdechnout ti Svá přání na čelo. Připomeň Mým pastýřům, že kromě  shromáždění k modlitbám a promluvám, je potřebuji vidět shromážděné kolem jednoho Oltáře, kdy slaví společně a jedním hlasem Liturgii. My, společně? Všechna zrna Jednoty budou rozšiřována!


1 Myslím, že to znamená „tloustnout“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message