DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Obdařil jsem tě statečností, abys přemáhala zlo

17. září 2023

(Část tohoto poselství jsem přijala v kostele a poté doma poselství pokračovalo.)

Pane a Králi, Bože, můj Spasiteli, můj Dome, 

mé Místo Spočinutí, miluji Tě a jsem naplněna radostí, 

že jsi mi pomohl pochopit, že patřím Tobě;

učinil jsi mě silnou skrze mou slabost;

Tvá Přítomnost je mým potěšením!

 

od té chvíle, co Tvé Světlo zasvitlo na mou stezku,

jsi mě chránil, abych neklopýtala,

jako pastýř, který vede své stádo na pastvu,

jsi mě vedl po stezkách ctnosti a Lásky;

 

dcero! lilie mezi bodláky, Má milovaná, jsem tvůj stejně jako ty jsi Moje, proto ke Mně mluv, Má milovaná, provoň Mé Srdce, neboť tvé rozhovory těší Mé zraněné Srdce; ať toužíš jedině po Mě;

probudil jsem tě, obnovil tě a zabránil jsem ti, aby ses honila za větrem a potulovala se jako ztracená ovce; přivedl jsem tě, Má milovaná, do Svých Královských Nádvoří, do přítomnosti Mého Otce, Ó, ano! a tvého Otce! v Jeho Přítomnosti, tvé srdce poskočilo radostí, jako srdce mladého jelena, když jsi Jej rozpoznala; Paprsky, které vyšlehly z Jeho Úst, když tě zavolal tvým jménem, tě zahalily jako závoj do Jeho Slávy; toto byl impozantní okamžik radosti v nebi, který naplnil všechny Mé Anděly;

Uchovala jsem si v paměti toto první setkání, abych ho mohla všem předat, zvláště pak těm, kdo neexistují;

obdařil jsem tě statečností, abys přemáhala zlo, a do tvých úst jsem vložil přesvědčivá slova, když putuješ od národa k národu, abys v Mém Jménu svědčila; zvláště když musíš čelit těm, kdo mají na starost Mou Církev a stali se spíše správci než pastýři, čímž přišli o svou pastýřskou hůl, přičemž jiní nadále upřednostňují slávu lidí před Mou Slávou; 

provoň Mé Srdce, toto Srdce, které je tvým Útočištěm, tvou bezpečnou skrýší;

Můj Pane, Tvá síla nad vším vítězí, vyzařuj Svou Slávu a Velebnost na Tvé Dílo, ať se stane tišícím balzámem pro ty, kdo jsou zraněni.

nakonec budu oslaven a zvítězím Já, tak odvahu; opři se o Mě a snaž se porozumět, že Má Ruka drží tvou ruku, aby zapisovala tyto Ódy a jsem to Já, kdo ti dává sílu a jsem to Já, kdo ti ji bere, kdy chci; jsem to Já, kdo tě pozvedá a jsem to Já, kdo tě umenšuje; jsem to Já, kdo tě podpírá Svou Pravicí, a jsem to Já, kdo tě nechává klesnout; nezapomínej, že Já jsem tvůj Bůh, který tě miluje k zbláznění; vyvolil jsem tě, abys vedla Mou Církev k jednotě; učinil jsem z tebe svědka lidem Mé Církve, abys je shromažďovala, aby se navzájem sdíleli:

Může se vlk shodnout s beránkem? a stejně tak je to s různými křesťanskými denominacemi, jak jsem toho byla svědkem…

 

Já povstanu a skloním je… Má Ruka není příliš krátká, aby je sklonila, a tak je zachránila; nebe i země a všichni, kdo je obývají, budou radostně jásat až bude Má Církev jedno, neboť stejně jako se naplnily mnohé z Mých výroků, které jsem předpověděl, bude též naplněn i tento… tak nepochybuj, neboj se, protože Já jsem tvůj Spasitel, který v pravý čas naplní všechna Svá slova; ic


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 



Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message