DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Chci, aby Mne poznaly jako svého Boha a Otce

17. listopadu 2014

Pane?

Jsem s tebou sjednocen, drahá duše! Ano, láska tě sjednocuje se Mnou. Všechno, co žádám od svých stvoření, je láska, aby Mě milovali, a tíha jejich hříchů bude Mnou sňata. Láska znamená snášet bouře, když na tebe doléhají. Touto vytrvalostí dokazuješ, že přicházíš ode Mě, Vassulo. Viděla jsi, že byly mezi vámi dokončeny všechny věci, jejichž dokončení se zdálo nemožné, pokud by to nebylo vykonáno Mou Rukou.

Jsem nyní zde, abych tě utěšil a ujistil o Své Moci, Mé Království je Moc a já pracuji skrze slabost a skrze chudobu! Přišel jsem k tobě, abych ti ukázal Své pohnutky a sdílel s tebou Své touhy. Nechci, aby sis o Mně myslela, že jsem někdo, kdo tě jen používá, přemýšlej o Mě jako o svém Spasiteli, svém Bohu, svém věrném Příteli, který je přitahován nespoutanou láskou k tobě. Když se obětuješ světu, ukazuješ tak Mou Dobrotu, Mé Milosrdenství a to samo lidem dodává touhu vzdát chválu Mně, vašemu Bohu.

 

Učil jsem tě, jak přednášet nejen Má poselství, ale také Evangelium, Mé Slovo. Včera jsem ti dal porozumět, že Mi máš důvěřovat a líbit se Mi. A jak jsem řekl, všechno, co se stalo a ještě stane, bude zjeveno a vyneseno na světlo v Den Soudu.

Ten Den bude Mým Dnem, jen Božím Dnem… Každý jazyk, který tě obviňuje, bude v Mém Soudném Dni vyvrácen, lidská pýcha bude pokořena. A pamatuj, že tvá víra a důvěra bude tvým štítem před ohnivými šípy toho zlého, které na tebe namířil. Tak měj víru ve Mě a důvěřuj Mi, protože Já tě dovedu ochránit a zaštítit před Mocnostmi a Silami, které mají svůj původ v temnotě tohoto světa, před duchovní armádou zla.

A co se tebe týká, vzdej Mi chválu tím, že sdílíš Můj plášť a povedu tě do puklin, údolí, trhlin, mezi lidi dobré i zlé. Budeme putovat k národům, které Mě nikdy nepoznaly. K poskvrněným národům, plným prostituce a neřesti. K zemím, které Mě vyměnily a prodaly za tělesný chtíč. Chci uzdravit jejich nevěrnost. Chci, aby Mne poznaly jako svého Boha a Otce. Nebudu skrývat Svoji Tvář. Ukáži Svou Tvář, a jestliže upřou svůj zrak k nebi, odpustím jim a uzdravím je. Dám jim chléb porozumění.

Mé srdce je připraveno, Bože, chci zůstat v Tobě a Ty ve mně. Ano, ať je Tvá Sláva vidět po celé zemi! Aby přinesla pokoj a zachránila všechny Tvé děti.

Poslední dobou jsem naříkala a sténala nad svými utlačovateli, už to dělat nebudu, přinejmenším se o to pokusím!

Vím, že jsi všemohoucí, a tak nechávám všechno ve Tvých Rukách...

Už žádné námitky?

Pokusím se nepřidávat žádné námitky, s Tvojí pomocí!

Tak nebuď z těch, kdo nedostojí svým slovům…

Chci odolat!

I když několikrát padneš, pozvednu tě, protože tvé úmysly jsou dobré. Budu tě učit, jak být silná, abys byla schopná říci, když tě had uštkne: „Udeřili mne? Ale já nejsem zraněná. Zbili mne? Ale nic necítím. A také mě pomlouvali? Ať si. Kamenovali mne? Kdy? Bolest jsem necítila…“

 

Budu s tebou cestovat. Ačkoliv jsi byla unavena tolikerým cestováním, nikdy jsi neřekla: „Dost! Vzdávám to!“ Proč?

Protože jsi se mnou!

Ano! A protože nalézáš sílu ve Mně a Já obnovuji tvou sílu, takže nikdy nezeslábneš, aby ses vzdala. Nech Mne prodlévat ve tvé zahradě navěky.

Dovol mi mít v Tobě své útočiště.

Spočiň ve Mně, svém Bohu. Jsem útočištěm pro každého, každý ke Mně může přijít, aby Mi svěřil své srdce, a já ho potěším a ochráním! Hleď. Já Jsem je s tebou. Zůstávej v Mém pokoji. IC

 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message