DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vaše srdce mohou být zlomena, ale stejně tak i Mé

12. dubna 2020

Pane!

Já jsem! Ach Vassulo, Mé dítě, ať ve tvém hlase zní Naděje, vaše srdce mohou být zlomena,1 ale stejně tak i Mé, pojďte a vylijte přede Mnou svá srdce jako řeku, generace, a nezahyneš! Já Jsem tvá Naděje a tvůj Ženich, a který Ženich by se nepostaral o Svou vlastní nevěstu? Jsem tvá pevná a bezpečná země, na které stojíš.

Tvá generace rozhněvala Mého Otce a Jeho Hněv už nejde zadržet. Neptej se: „Proč jsi nás srazil bez jakékoliv naděje na uzdravení?“2 Mám vám připomenout, kolikrát jste zhřešili? Mám vám připomenout, kolikrát jste Mě vytěsnili ze svého srdce, generace? Vlastní rukou na sebe přitahujete zlo, před kterým jsem vás varoval. Předpověděl jsem tento „oheň“, který bude spalovat  zevnitř. Slyš Mne, nemáš jiného Spasitele než Mne. Já jsem tvůj Bůh a Já ti znovu říkám: nikdy jsem ti nepřikázal hřešit a ty to víš. Ale Já jsem Pán a Spasitel a jsem známý tím, že když ke Mě přijde hříšník s kajícím srdcem, lituje svých hříchů a prosí o odpuštění, tak odpouštím a zapomínám!

Vassulo, jsem známý tím, že jsem milosrdný, že stírám slzy žalu, že se starám o Své stádo a utěšuji vás. Jsem známý tím, že svrhuji vládce a převracím zemi i království, nejsem tedy schopen zničit zlo a nemoc, která se vymyká kontrole a která tolik z vás zahubila? Musím slyšet vaše upřímné vyznání hříchů. Já a Můj Otec přijmeme modlitbu a obětavou lásku každého člověka. Ve chvíli, kdy bude tato generace vzývat Mé Jméno, Já ji zachráním z jejího utrpení. Utiším tuto bouři jediným Slovem, které má veškerou moc nade vším, neboť jsem známý, že rychle přícházím, abych zachránil své děti. Ale pro tuto generaci je těžké se sklonit a učit se, i nyní, když kráčí po žhavém uhlí, když mrtvá těla leží v prachu, tato generace Mi nenaslouchá.

Posílám ti, generace, tolik znamení, ale ty je nechceš vidět. Posílám ti vytrvale a tak často své služebníky, proroky, aby k tobě volali, abys činila pokání a odvrátila se od svých zlých návyků, a abys napravila své jednání, ale ty sis zacpala uši, abys neslyšela! Vaše hříchy teď dopadají na vaše vlastní hlavy. 

Pojďte! Upněte svou mysl ke svatosti, přilněte svým srdcem k Mému Nejsvětějšímu Srdci, abych vás mohl vzkřísit, protože Já jsem vaše jediná Naděje. Pak vám nikdo nebude říkat: „Nevycházejte do polí, neodvažujte se na cesty,“3 protože ať se hneš kamkoliv, neviditelný nepřítel tam bude. Já Jsem je s tebou, nezkrotná generace, neboť Já jsem Otec vás všech. Všichni jste Mi velmi drazí a těšíte se Mé přízni.

Stvořil jsem tě, generace, abys rostla jako vinná réva, zasazená v Mých Nebeských Zahradách, s bujným zeleným listovím, zavodňována Řekami Života. Kdysi jsi byla chloubou Mých Královských Nádvoří. Nebyla jsi určena k tomu, abys uschla, ale ve své pošetilosti jsi se rozhodla odvrátit od Mého Světla, od Zdroje svého Života. Tvůj kmen vyschnul, tvé listoví seschlo, spadlo a bylo odvanuto. Naděje, která je ode Mne, byla pryč, projevy přízně se staly minulostí. Byla jsi pošlapána, vinice, o kterou jsem se kdysi staral a kterou jsem vypěstoval, leží ve stínu smrti. Koho si to ve své pošetilosti opustila? Nejsi zplozena z hříchu? Pozvedni svůj zrak a rozhlédni se kolem, jen spoušť a zkáza tě obklopují, dlíš na hřbitově jako mrtví. Toto jsi na sebe přivolala, generace, protože jsi Mě všechny tyto roky odmítala. 

Pozvedni své oči a podívej se na Mou Svatou Tvář a tento pohled tě rozzáří, tvé srdce se rozbuší a naplní, zatímco Můj Svatý Duch na tebe zavane z Mého Nebeského Trůnu, vzkřísí tě a znovu tě usadí v Mých Nebeských Zahradách. Tvé falešné cesty budou minulostí. Tvé ruce budou čisté, bílé jako sníh4 a tvá bezúhonost se bude rozprostírat jako širý oceán. Mnozí z vás přijdou k Mému Světlu. Tak neříkej generace: „Boží Slitování má své meze“ nebo „mých hříchů je tolik a tak velké, že nemohou být odpuštěny.“ Naslouchej Mi: čiň pokání, volej Mé Jméno a vzdej se svých hříchů, ať je tvé pokání opravdové, ať je jako usmiřující vůně, aby dosáhlo k Mému Otci v Nebesích, a Můj Otec a Já ti odpustíme a obnovíme tě. Korunuj Mě věnci lásky. Vše, co potřebuji, je láska.

Modli se Vassulo, abys neupadla do pokušení, ať se tvůj Král raduje v tobě… vzdávej chválu Mně, svému Bohu. Všemi možnými způsoby chval nádheru Mého Svatého Jména. Já Jsem vždy po tvém boku! Pojď! ic


1 Kvůli pandemii mnozí trpí, jiní zemřeli nebo ztratili práci.

2 Lék na COVID-19.

3 Jer 6,25.

4 Porozuměla jsem tomu: očištěni z hříchu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message