DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Člověk, který spoléhá na Mne a Můj Zákon, bude pod Mou ochranou

25. září 2017

Já Jsem. Dávám ti Svůj Pokoj… Pokoj, Pokoj tobě, která jsi byla daleko a kterou jsem přivedl k Mému způsobu vnímání věcí.

Goliáš byl obrovský, strašlivý, nepřemožitelný, ale byl sražen na zem a poražen Davidem. V každé době jsem byl Vítězem Já. Jsem známý tím, že ruším království a zanechávám národy poseté jejich mrtvolami, když Mi stojí v cestě. A jak říká Písmo: Má je pomsta i odplata.

A dnes říkám v pravdě to, co jsem řekl tehdy: Zůstaňtě Mi věrní, držte se Mě, důvěřujte Mi a spoléhejte pouze na Mou Moc. Pamatujte, že Já jsem na vaší straně. Tudíž neriskujte osamoceni nebo na křivolakých cestách, neboť člověk, který spoléhá na Mne a Můj Zákon, bude pod Mou Ochranou. Nezůstával jsem neustále s vámi a nedržel vás za ruku, abych vás vedl a radil vám? Mé Srdce chřadne láskou k vám, slaboučké stvoření, vaše nicotnost Mne burcuje a uchvacuje Mé Srdce láskou, tak dodržujte Má Přikázání a ti, kdo představují Goliáše ve vaší době, padnou.


V minulosti jsem řekl, že jestliže je tvůj nepřítel hladový, tak bys mu měl dát najíst, a jestliže má žízeň, měl bys mu dát napít. Tak shrneš žhavé uhlí na jeho hlavu. Odmítej zlo a poraž ho dobrem! Oplácej zlo láskou. Buď na Mé straně, dítě!

Nyní, Má dcero, jsem ti dal horlivost, kterou budeš potřebovat, abys Mě oslavila, a aby tvá horlivost byla povzbuzením pro mnohé lidi a mnohé národy. Kamenem vloženým do praku… Já Jsem Ten, který ti dal ústa, tudíž potřebuji intenzivní chudobu a slabost, abych přemohl rozdělení, abych přemohl toto zlo, které se rozptýlilo mezi všemi národy jako mlha. Modli se a modli se, modlitby působí jako déšť na vyprahlou půdu, obětavá láska bude jako požehnání vylévající se v každém národě, které pak budou naplněny hojností pokoje a radosti, a mnohé životy budou zachráněny před vykořisťováním.


Buď živým příkladem, vzorem smíření, mostem, který umožňuje rozšířit Mou výzvu k jednotě v různosti, i bez toho, že bys dostala oprávnění od těch úst, která kritizují tvé kroky učiněné v Mých Šlépějích potřísněných Mou Vlastní Krví. Mohu strhnout zdi, které vás všechny drží oddělené. Ano! Budu vyzývat skrze tebe k pokoji a bude to v Mém Jménu tato výzva: Smiřte se všichni s Bohem, vaším Otcem v Nebi.

Mnozí vznešení vládci byli usazeni a zahanbeni ve svém nadbytku, tím, že objevili, co ke svému naprostému úžasu nikdy neslyšeli, že všechno bylo učiněno Mnou. Ano, jak jsem řekl: Svrhl jsem trůny králů a usadil na jejich místa pokorné a ty, kdo se Mi líbili. Svrhl jsem mocné, jako Goliáše, a pozvedl slabé a ponížené, aby je porazili.

Já, Pán, nyní sestoupím ze Svého Stanu, jako Ženich, abych dal nový život, pokoj a radost do srdce, světlo očím, naději mužům i ženám, jestliže Mi nabídnou svou vůli a slzy lítosti. Pak je zaplavím Svou Přítomností a David znovu přemůže Goliáše.

Vdechl jsem na tebe Svou Myrhu a Můj pohled neustále upřený na tebe zahání zlo. Shromážděte se všichni a Já, Bůh Pokoje, budu s vámi, Mé dítě, Ic.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message