DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Den Mého Návratu je blíže než si myslíte

31. ledna 2019

Ó, Pane, veď mou duši po stezkách Věčného Života, 
veď Svou Církev k Jednotě,
Kéž Tvé Poselství se vším jeho bohatstvím 
je přijato celým Tvým stvořením!
Oživ nás, oživ Svou Církev,
ať rozkvete a vydá svou vůni…

Má žačko, dávám ti Svůj Pokoj… Piš: V minulosti jsem obnovil Jákobovy potomky, projevil jsem jim Svou přízeň a odpustil jim jejich hříchy. Nedám tedy znovu život této generaci a neobnovím ji? Jako když hrnčíř formuje svýma rukama hliněnou nádobu, která se mu nepovede a začne znovu pracovat, aby ji zdokonalil, tak stejně tak je to s vámi v Mých Rukou. Což jsem tě, dcero, neformoval do podoby, kterou si pro tebe přeji? Což jsem tě neoživil?

Ano Pane!

Tedy jestliže Mi někteří dovolí, abych je přetvořil jako hlínu v Mých Rukou, jako jsi Mi to dovolila ty, zformuji je do podoby, kterou chci, aby měli. A sejmu jejich vinu… Stačí jen, když uznají svou pošetilost, udělím jim své pomazání.

Má žačko, vytrvej a nedovol žádnému pozemskému vábení, které ti vstoupí do cesty, aby odvrátilo tvou pozornost ode Mě! Chci, abys zůstala připoutána ke Mně. Neustále upírej svůj zrak na Mě, neustále chval Mé Jméno na výsostech.

Můj Den je blízko vám všem, a tento Den Mého Návratu na vás přijde jako zloděj v noci! Běda vám, kdo nejste připraveni, a přesto, ach, kolik bych vám měl ještě seslat varování, abych vám připomněl, že máte být ryzí ve své Víře? Éro zkaženosti, která zůstáváš mrtvá Mému Slovu, rouhající se Mému Milosrdenství, nevzdávající se své zkaženosti a rozdělení, nikdy neusilující o ustanovení jednoho data slavení Velikonoc, abyste oslavovali tento svátek společně. Stále troufale předstupuješ před Mou Tvář a prohlašuješ, že Eucharistie, kterou obětuješ, je znamením jednoty a míru, poutem lásky. Ale dokud bude mezi vámi chybět láska, je dána Satanovi moc držet vás v rozdělení.

Způsob, a to jediný způsob, jak uzdravit vaše rozdělení je, když budete růst v lásce. Abych mohl vládnout vašim srdcím, musí mezi vámi být láska. Duch Lásky čeká, aby vás mohl naplnit Svou Přítomností, ale vy Mu nedovolujete, aby zrušil vaše rozdělení. Jestliže budete činit pokání a dovolíte Mému Duchu, aby ve vás přebýval, pak bude Má Církev naplněna Světlem, Světlem Ducha Svatého.

Dnes, generace, žiješ ve velkém soužení, způsobeném tvou vlastní rukou. Duch zla je mezi vámi, duch letargie, apatie, rebélie, neoblomné pýchy, který způsobil, že jste odpadli, vás drží daleko ode Mě a blízko Smrti! Přejete si strávit věčnost v Pekle? Jestliže se vrátíte ke Mně, odejmu vaše soužení, a vy zakusíte mír na zemi…

Den Mého Návratu je blíže než si myslíte, neboť Já přicházím, abych přebýval mezi vámi všemi, a vpravdě Já Sám probudím Můj Lid1 tím, že pozdvihnu závoj, který jim brání v uznání Mne jako Mesiáše. Oživím jejich skomírajícího ducha a proměním ho v plamen radosti, a jejich svědomí v živoucí otevřenou knihu Porozumění2  a budou Mě oslavovat žalmy a rozvíjet Poznání ve svých srdcích!

Já, Pán, Bůh, vás všechny shromáždím ve Svém Jménu, neboť rozsáhlá je má Vláda a Má Královská Moc. Ať vás nikdo neklame, že bych na konci Já nezvítězil, neboť Satan chce, abyste právě tomu věřili. Já nakonec zvítězím a všichni budete žít v Mém Svatém Jménu: Ježíš Kristus, Syn Boží a Spasitel, Zázračný Rádce, Silný Bůh, Věčný Otec, Kníže Pokoje.

A ty, dcero, Mi zůstaň věrná, nech spočinout svou hlavu na Mém Srdci a obdržíš Můj Pokoj a Mou Lásku. My, spolu?

Ano, Pane!

Dobře. Já, Ježíš, ti žehnám. Já Jsem. ic.


1 Izrael.
2 Moudrost.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message