DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bude pláč na každém náměstí

29. července 2014

Když na všem leželo mlčení smrti
zastiňující tuto zemi,
sestoupilo Tvé všemocné Slovo z Nebe,
z Královského trůnu,
aby ještě jednou pozvedlo svatý lid.
Nyní povstanou ti,
kdo dříve Tvé Jméno vymazávali,
a znovu postaví Tvůj Dům ležící v troskách
a pozvednou Tvé Jméno na korouhvích jako Svaté Svatých.

Má lásko. Ano, Mé Jméno bude ceněno vysoko a bude Svaté. Stále si pamatují,1 kam je dovedlo jejich zlé chování a právem trpěli za své zločiny, neboť Já, Bůh, jsem věděl, co dělají. Slyš Mě: Ten samý skutek, kterým jsem odplatil za jejich zlé chování, ten samý trest dopadne na nevěřící národ vaší doby. Sestoupil jsem do srdce země kdysi odsouzené ke zkáze. Takže nebuďte překvapení, nepředpověděl jsem vám, že v ní2  dosáhnu Svých plánů? Učinit z ubožáka světce je maličkost pro Moji Sílu. Jsem znám tím, že činím všechny věci nové. Mám Moc přivést Své Požehnání k rozkvětu.

Dovol mi mluvit skrze tvá ústa a neboj se. Lo tedhal. Má skvělá Díla v tomto národě3  ještě nejsou ukončena. Pravím ti: Dám jim Poznání, aby ustanovili Mé Jméno, kde je odmítáno. Jsem známý tím, Vassiliki, že jsem svrhl panství a trůny, pyšné muže, bezbožné a zvrácené národy, které rozšiřují neřest. Dnes slyším od bezbožných národů: „Já jsem bohem a stačím si sám,“ a vrhají zlé pohledy na věrného! Čeho si myslíte, že beze Mne dosáhnete, když plníte celý svět smrtí? Svrhnu vás tam, kde leží všechny mrtvoly, pronásledovány vlastními hříchy. Pravím vám, že člověk, který nenávidí Můj božský Zákon, Má nařízení a Přikázání, a přesto se pokrytecky ukazuje jako ten, kdo je dodržuje, bude litovat dne, kdy se narodil.

Dcero, přísahal jsem v minulosti, že pozvednu Svoji dceru, Rusko, a stane se slavným národem, a tak jsem učinil. To je pouze začátek. Přijdu uprostřed bouří a hurikánů a bude pláč na každém náměstí. Tento den budou všichni obyvatelé světa, kteří se dnes radují ve svém odpadlictví, oplakávat své mrtvé. Požehnaný každý, kdo vkládá důvěru ve Mě. Dcero, těš se z Mé Blízkosti. ic


1 Rusko.
2 Rusko.
3 Rusko.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message