DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Všichni, kdo odsuzují Vikáře Mé Církve, nemohou být mými učedníky

16. sprna 2019

Dcero Mé volby, dávám ti Svůj Pokoj. Neznepokojuj se těmito ubohými dušemi.1 Modli se za ně. Připomínám ti, že každý, kdo se rozhodl Mne následovat a snaží se žít v odevzdanosti Mně, musí počítat s tím, že bude napadán! Jestliže si tyto ubohé duše nepřejí naslouchat, nebudou se učit. Buď trpělivá v modlitbě, vytrvalá a ochotná i nadále se učit od Moudrosti. Měj se na pozoru před klevetami. Měj se na pozoru před těmi, kdo obviňují a soudí papeže, jsou to mluvkové, kteří vychvalují sami sebe a sebe navzájem, když mluví proti papeži. Jsou uchváceni sami sebou, jsou unášeni pryč, chovají se neslušně. Má církev bude vždy zastávat pravdu a vždy ji bude chránit… takže, všichni, kdo odsuzují Vikáře Mé Církve, nemohou být mými učedníky. Chybí jim pokora!

Tvým úkolem, Vassulo, je těšit Můj lid a mluvit k nim o obdivuhodném Díle2, které jsem připravil pro tuto odpadlou generaci… Mé Poselství mluví k jejich srdci, je světlem na jejich cestě, je Moudrostí, která vstupuje do jejich srdcí a Poznání Boha se stává jejich životní radostí! Má Nová Píseň3, napsaná a zazpívaná vaším Stvořitelem a Králem, uděluje vítězství Mému stvoření. Ti, kteří se radují z toho, že zakouší Mou Novou Píseň, Mne budou velebit s chvalozpěvy na rtech a chválit Mé Jméno. A budou se učit, že Díla Mého Milosrdenství obsahují Svrchovanost, Věčnou Svrchovanost, která trvá od pokolení do pokolení. Ať jsou tví synové, generace, jako nebeská setba, která roste v úrodné půdě, a tvé dcery, ať jsou jako karyatidy ve čtyřech rozích Chrámu Mé církve a drží ji vzpřímeně, majestátně a důstojně. 

Ztiš se teď a naslouchej Mi: dar, který ti byl dán, ti dal Duch, abys snášela všechny zkoušky a těžkosti kvůli Mně, abys vyzývala ke svatosti a byla jedním z pilířů, jednou z karyatid4,  která podpírá Mou církev, abys byla Mým poslem, který vydává mocně svědectví mnohým národům. Má důvěrná blízkost tě udržuje svěží a odvážnou čelit všem těm, kdo se staví proti tobě a pronásledují tě, protože jsi v právu, a působí, že nekolísáš pod vahou jejich hrozeb, ani se jim nepodřizuješ. Když jdu před tebou, jsem tvým Štítem, který tě chrání před jejich otrávenými šípy.

V minulosti jsem před tebou neskrýval, že když Mne budeš následovat, tak povstanou lidé, kteří budou jako lovci, kteří jdou po své kořisti. Staneš se jejich cílem, jejich štvanou zvěří. Řekl jsem, že budeš vztyčena v tomto souženém světě jako maják na vyvýšeném místě, ale ty se budeš nad nimi vznášet jako holubice na Mých Křídlech, nedotčena… a budeš s bolestí pozorovat tento svět a při pohledu na jeho tak zlé skutky budeš trpět a zakoušet hořkost. Potřeboval jsem kající srdce, duši ochotnou být Mou obětí a Mým terčem. Pak jsem řekl, že tě vystavím těmto lidem, kteří jako lovci vytáhnou své zbraně, aby tě pronásledovali, když vypsali vysokou odměnu pro toho, kdo tě zničí spolu s Mým Poselstvím jako první! Marně! Říkám ti, marně!5 Marné jsou jejich výhrůžky se všemi jejich zbraněmi, to všechno jim není nic platné! Světlo se už pomalu vytrácí z jejich očí a stín Smrti je u jejich dveří a uzavírá se nad nimi. Nezůstalo v nich nic, jeden po druhém zmizí v Údolí Smrti a nakonec skončí, jak si zaslouží...

Tak nezapomeň, že nést Pečeť Mého Svatého Jména vším, co jsi, znamená, nést Mého Ducha, který na tobě spočívá. Takže, i když si hanobena ubohými dušemi, pokračuj v konání dobra, abys žila opravdový život ve Mně, a nakonec se ukáže, že ti tvojí žalobci křivdili… buď trpělivá, nikdy nepochybuj o Mé Lásce… IC


1  Lidé, kteří se snaží zpochybňovat poselství, ale před nimiž mě Pán chrání...
2  Poselství TLIG.
3  Poselství TLIG.
4  Karyatidy: dívky z města Karyes v Řecku, byly považovány za mimořádně krásné, vysoké, silné a schopné rodit silné děti.
5  Ježíš zde téměř křičel...
 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message